Styremøte 9. februar 2011

Referat fra styremøte 9. februar 2011.

Til stede: Kolbjørn, Karl Johan, Ottar, Haldis, Sverre, Terje, Gunnlaug, Turid. Kjell Thore og Gunn hadde meldt forfall.

Sak 9/11. Saksliste og innkalling godkjent. Tre saker ble lagt til under ”eventuelt”.

Sak 10/11. Konstituering av styret for 2011
Karl Johan ble valgt til nestleder og Turid til sekretær.

Sak 11/11. Protokollene fra styremøtet 19. jan og fra årsmøtet 26. jan ble gjennomgått.

Sak 12/11. Skaftnesdagen 2011.
Det innkalles til møte med de andre arrangørene 15. mars. Gunnlaug og Turid møter. Tema som bør drøftes: Skal Skaftnesdagen arrangeres hvert år eller hvert 2. år? Tema for dagen. Er lørdag en bedre samlingsdag? Kan vi bli flinkere til å utfordre medlemmer til å delta i dugnadsgjengen? Høvelig dato for årets arrangement kan være 19. juni.

Sak 13/11. ”Elvegården” på Leknes.
Gjennom avisene er vi gjort kjent med at dette gamle huset fra 1830-årene skal fjernes for å gi plass for nybygg (leilighetskompleks). Frøydis Woie har utfordret historielaget til å engasjere seg i denne saken med tanke på å bevare huset der det nå står. Karl Johan samler opplysninger om bygget, skriver til kommunen og prøver å engasjere avisene i denne saken.

Sak 14/11. Arbeidsoppgaver og aktiviteter 1. halvår 2011.
Planen er vedlagt protokollen fra årsmøtet. Flg. punkter ble kommentert:
-Annar Gran kommer hit i slutten av mars. Det tas kontakt med tanke på hvordan vi kan få presentert noe av det historiske stoffet fra 1880-årene han har overført til historielaget.
-Renovering og maling av havskillemerker og tørnbolter: Arbeidet med å registrere, plotte inn på kart, merking av posisjon, fotografering og maling er godt i gang. Det må leies inn folk til å utføre malingsjobben. Gis høg prioritet i mai / juni.
-Tur til Holsøya. Turen kan legges til en ettermiddag-kveld i første halvdel av mai (for eksempel 10. ev 11. mai).
-Vårtur til Uttakleiv: 5. ev 13. juni (2. pinsedag).
-Bjørnarøya i slutten av august.
-Ryddesjau på kontoret. Arbeidet starter 16.02 kl 18.00.
-Slektsgransking. Det er stort ”trykk” på Terje for å hente fram opplysninger om slekter fra VV. Slik arbeidet er organisert nå, er omfanget av arbeidet mer og mindre usynlig i laget. Mange mennesker ønsker å engasjere seg og selv lære bruk av data i dette arbeidet. Vårsemesteret bør nyttes til å tenke ut en strategi og praktisk tilrettelegging.
-Hjemmesiden. Det tas kontakt med Per-Olav Broback Rasch for å drøfte hvordan han kan hjelpe oss å komme videre med denne saken.
-Registrering av butikkene: Blix og Hartviksen arbeider med dette og regner med å være ferdig til sommeren.
-Temakveld om lokal musikk tar vi til høsten.

Sak 15/11. Henstilling fra OPUS v/ Brenna om å foreta registrering av kverner på VV. Historielaget finner denne saken interessant, men pga mange saker som allerede er påbegynt, ser vi oss ikke i stand til å ta på oss flere oppgaver nå. Kan komme tilbake til saken.

Sak 16/11. Status
-Landsmøtet arrangeres på Jessheim 27.-29. mai.
-Henvendelse fra Lars Dahlmann Anstensen om å lage lenke fra vår heimeside til hans webside med slektsgransking. Vurderes.

Sak 17/11. Eventuelt
-Fotogruppa ber om råd på prissetting av salg av bilder på DVD og CD. Det tas ofte bilder på turene til historielaget. Dette er viktig dokumentasjon som kan være av interesse. Sverre forhandler om pris med aktuell kjøper. Saken må tenkes igjennom for ettertida.
-Henvendelse fra Sørreisa om kjøp av bilder fra Unstad - Tangstad. Vi henviser til personer med bakgrunn fra disse bygdene.
-Slektsgranskingsarbeidet trenger en PDF-utgave av bygdebøkene.