Styremøte 19. januar 2011

Styremøtereferat 19. jan. 2011 kl 19.00.

Til stede: Gunn, Kolbjørn, Karl Johan, Ottar, Kjell Thore, Haldis, Lisbeth, Sverre, Gunnlaug. Turid Wenche hadde meldt forfall.
Sak 1/11 Saksliste og innkalling godkjent.
Sak 2/11 Referat frasiste styremøte godkjent.
Sak 3/11 Innkommet post. Kolbjørn ref, en del brev. Ingen av spes. interesse.
Sak 4/11 Årsmelding. Kolbjørn la fram forslag, godkjent.
Sak 5/11 Regnskap. Lisbeth la fram regnskap. Resultat og balanse godkjent.
Sak 6/11 Budsjett. Lisbeth la frem forslag. Godkjent med mindre endringer slik at budsjettet går i balanse. Styret vedtok å
foreslå for årsmøtet å øke kontingenten til kr 325.
Sak 7/11 Årsmøtet. Saksliste godkj. Styret foreslår Karl Johan til ordstyrer og Gunnlaug til sekretær.
Robert Solberg og Bent Stokke har et innslag med folkemusikk. Gisela Lindahl får 10 min til å snakke om draktregistrering.
Karl Johan prøver å skaffe 2 medl. til valgkomite.
Sak 8/11 Aktiviteter 2011. I tillegg til Kolbjørns forslag: Tur til Holsøya med Johan Sirnes.

Neste styremøte 9. febr. Kl 1830.

Møtet slutt kl 20.05. Ref. Gunnlaug.