Lover og oppgaver for Vestvågøy Historielag

Justert etter årsmøtet 27. januar 2016.

Formål

§1. Vestvågøy historielag har til formål å verne om den lokale kulturarven i Vestvågøy, berge muntlige tradisjoner om liv og arbeid i eldre tid, og øke og spre kunnskap om Vestvågøyas fortid.

§2 Laget setter seg bl.a. som oppgaver:

Pkt. a. Å samle sagn og fortellinger, folketoner, stedsnavn, gamle skikker og truer, ord og utrykk som står i fare for å forsvinne, og all slags tradisjon som knytter seg til liv og virke i kommunen
Pkt: b. Å vekke inntresse for historie generelt og lokalhistorie spesielt ved foredrag, ekskursjoner, kurs osv.
Pkt. c. Å gi ut et tidsskrift årlig med lokalhistorisk innhold.
Pkt. d. Å gi ut Vestvågøykalenderen årlig med lokalhistoriske bilder.
Pkt. e. Lederne i nemndene skal innkalles til styrets møter. De møter med tale- og forslagsrett.

§3 For å bli medlem i laget må en betale årskontingent. Årskontingenten fastsettes på årsmøtet. Medlemmer som etter purring ikke betaler kontingenten eller annen skyld til laget, blir strøket fra medlemskartoteket. Medlemmene får årboka og kalenderen gratis tilsendt.

§4 Årsmøte.

Laget har årsmøte innen utgangen av januar. Styret innkaller med fjorten dagers varsel. Saksliste skal følge innkallinga. Årsmøtet behandler styrets og utvalgenes årsmeldinger, regnskap, budsjett og ellers saker som styret tar opp, eller som er kommet inn fra medlemmene minst en måned før årsmøtet. Årsmøtet trekker opp ramma for lagets aktivitet fram til neste årsmøte. Stemmerett på årsmøtet har alle som har betalt kontingenten for siste året, er livsvarig medlem eller æresmedlem.

§5 Valg. Oppdatert 11.2.2016

Etter forslag fra valgkomiteen velger årsmøtet :

a. Styre: Leder, 4 styremedlemmer og 1 varamedlem som bes møte fast.
b. Valgkomite: Leder, 2 medlemmer
c. Revisorer: Leder, 1 medlem , 1 varamedlem 
 

§6 Valgperiode.

Leder av styret velges hvert år ved særskilt avstemning.
Medlemmene og varamedlemet velges for 2 år. Halvparten av styremedlemmene er på valg hvert år. Ledere, medlemmer og varamedlem  for valgkomite og revisjon velges for 1 år..

§7.Fullmakt til styret (ny):

Styret gis fullmakt til å oppnevne medlemmer til følgende arbeidsgrupper:

a. Årbokredaksjon: Leder, 5 medlemmer

b. Fotogruppe: Leder, 4 medlemmer

c. Slektsfaglig leder

d. Arkivansvarlig

Arbeidsgruppene har samme virkeperiode som styret (2 år), men styret gis fullmakt til å endre antall medlemmer og sammensetning i gruppene dersom styret finner dette hensiktsmessig.

§8 Konstituering.

Styret konstituerer seg selv med nestleder, sekretær og kasserer.
Utvalgene velger selv nestleder og fordeler ellers oppgavene etter eget ønske.
Styret kan engasjere kasserer utenom de tillitsvalgte for 1 år om gangen. Spørsmål om eventuell godtgjøring legges frem for årsmøtet.

Valgene gjelder for 1 år.

§8 Æresmedlemskap.

Vestvågøy Historielag kan tildele æresmedlemskap.

Regler for tildeling.

Æresmedlemskap er Vestvågøy Historielags høyeste æresbevisning.
Som æresmedlem kan utnevnes personer som har gjort særskilt fortjenestefullt arbeid i historielaget.
Forslag på æresmedlem kan fremmes av styret eller av medlemmer. Utnevningen vedtas på årsmøtet.

Æresmedlemskapet tildeles ved overrekkelse av dekorert diplom i glass og ramme.
Æresmedlemmene inviteres til lagets medlemsmøter, årsmøter og jubileumsarrangement.
Æresmedlemmene betaler ikke kontingent, og går gratis på møter og arrangement som historielaget inviterer til.

§9 Lovendring.

Endring av lovene krever at 2/3 av de fremmøtte stemmer for.

§10 Arkiv og eiendom.

Eventuell oppløsning av Vestvågøy Historielag behandles av årsmøtet som lovforslag med minst 2/3 flertall, men må for å være gyldig, vedtas av to på hverandre følgende årsmøte. Historielagets arkiv og eiendeler skal da tilfalle den/ dem som årsmøtet bestemmer.