Styremøte 16. mars 2011

Referat fra styremøte 16. mars 2011

Til stede: Kolbjørn, Gunnlaug , Ottar, Haldis, Sverre og Turid. Kjell Thore, Gunn og Karl Johan hadde meldt forfall.

Sak 18/11 Saksliste og innkalling godkjent.
Sak 19/11 Protokollen fra styremøtet 9. februar ble godkjent med flg kommentarer:
Til sak 15/11: Svein Kongsjord er villig til å bli medlem i gruppa som jobber med å få oversikt over kverner på Vestvågøya (initiativ av Opus).
Til sak 17/11: PDF-utgave av bygdebøkene faller svært dyrt. Vi lar saken bero.
Sak 20/11 Referatsaker
Diverse forespørsler referert.
Det lages egne fakturaer for VHL.
Sak 21/11 Aktiviteter
Det tas sikte på å arrangere en temakveld før påske - i uke 14 ev. 15 – der Annar Grans avisstoff blir presentert for publikum. Kolbjørn, Karl Johan og Annar Gran forbereder kvelden. Vi forsøker å få til intervju med Annar Gran i Lofot-Tidende.
Tur til Holsøya. Etter samtale med turlederen legges turen til onsdag 4. mai. Frammøte ved Fygle skole.
Uttakleiv: Ståle Olsen tar seg av orienteringen under turen. Turen legges til 2. pinsedag, 13. juni.
Skaftnesdagen: Komite for Skaftnesdagen har hatt sitt første møte og er i gang med arbeidet med sikte på arrangement søndag 19. juni.
Heimesida: Det blir møte med Per-Olav Broback Rasch palmelørdag 16. april hvor interesserte fra styret kan delta i drøftinga av det videre arbeidet.
Havskillemerkene / tørnboltene. Status over arbeidet er utdelt på egen oversikt fra lederen. Vestvågøya har 120.000 kr til disposisjon til dette arbeidet.
Bjørnarøya: Turen planlegges til august måned i samarbeid med Per Magne Bernhardsen.
Sak 22/11 Kulturminnedagen søndag 11. september 2011.
Tema for dagen er ”Skjulte skatter. Spor i landskapet”. Det undersøkes om det er mulig å få til en båttur for å se på arbeidet med havskillemerkene. Det er kommet henvendelse fra Vikingemuseet på Borg om VHL har kapasitet til å delta som turleder på arrangement de planlegger denne dagen.
Sak 23/11 Digitalisering av fotoarkivet. VHL, Vestvågøy kommune og Vestvågøy museum eier en fotosamling sammen på ca 4000 bilder. Disse er oppbevart på Rådhuset, og arbeidet med dette arkivet ligger under kommunearkivarens ansvar. Det sies at Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana foretar digitalisering av bilder gratis. Haldis undersøker dette. VHL tar et initiativ overfor de andre medeierne av arkivet for å undersøke om det er interesse for å digitalisere bildene, og hvordan en kan drive dette arbeidet videre. (Gjennomføring, regelverk for bruk av bilden m. m.).
Sak 24/11 Rydding av kontoret. Det er foretatt rydding i alle årbøkene og kalendrene. Alle skolene i kommunen har fått et visst antall bøker, arkivet på rådhuset er komplettert og resten av lageret er avhendet.
Sak 25/11 Eventuelt
Sverre orienter om at arbeidet med kalenderen er godt i gang.

Neste møte blir i Sagaveien torsdag28. april.

Turid

referent