Styremøte 25. mars 2015

Referat fra styremøte i VHL 25. mars 2015

 

 

Til stede: Kolbjørn Bugge, Gunnlaug Bjørgo Larsen, Karl A. Hansen, Harrieth Restad, Sverre Gulbrandsen,

Haldis Waag og Turid W Pedersen.

 

Ord for dagen: Haldis leste diktet «No plantar kvinna» av Haldis Moren Vesaas og et dikt om det å bli gamme fra «Tiden står ikke stille» av Torheim.

 

Sak 20/15 Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjent.

 

Sak 21/15 Godkjenning av referat fra styremøtet 25.02.15

Navnet til Haldis Waag hadde falt ut.

Godkjent.

 

Orienteringssaker

   • Mail fra Borg: Invitasjon til å være med på Vikingfestival 5.-9. august.

   • Div forespørsler om årbøker.

   • Temakvelden om folkemusikk, dato ble endret et par ganger. Endte opp med 22. mars.

   • Lederen refererte et brev fra lokalavisene om forhåndsomtale av arrangement. De har foretatt sterke innskrenkinger på hva de tar inn. Det er skuffende at de så lite er interessert i å speile hva som skjer i lokalsamfunnet.

   • Kulturminnedagene 2015 blir 12.-20. september. Tema: Nabolag - mennesker, kulturminner og historier.

   • Takk fra Per Magne Bernhardsen for blomsterhilsen.

   • Arbeid med tursti i Gravfjellet på Ballstad. Interessant turmål for VHL.

     

 

Sak 22/15 Veinavn Breidablikk II– høringsuttalelse

Ægir og Balders vei foreligger som forslag på veiene nummerert 3084 og 3085. Vi foreslår Frøys vei på veistubb nr 3086.

 

 

Sak 23/15 Utbygging Vest-Lofoten Videregående skole - høringsuttalelse

Samlokalisering av Vest-Lofoten Videregående skole. Vi har ingen innsigelser mot planen.

 

Sak 24/15 Landslaget for lokalhistorie – høringsuttalelse

Landslaget ber oss om å uttale oss fire saker:

Valgordning:

Der det ikke er regionlag, ber vi om at hvert lag får velge sin utsending.

 

Regionlag:

Vi har ikke savnet noe regionlag hos oss. Vi samarbeider med våre naboer der det er naturlig.

Hvis det imidlertid skulle etableret regionlag i Nordland, vil vi gå for at det er identisk med fylket. Oppgavene for et slikt regionlag er allerede listet opp i skrivet fra Landslaget.

 

Kontingenten:

Vi ber om at dagens ordning beholdes.

 

Sekretariatets plassering:

Vi beholder sekretariatet i Trondheim.

 

SVAR PÅ MAIL AV 23.03.15:

Ved at vi foreslår at hvert lag velger sin egen representant, så er det uaktuelt både å arrangere et fysisk valgmøte og å arrangere valg pr epost.

 

 

Sak 25/15 Planer for arkiv og slektsarbeid 2015

Slektsarbeid:

Lederen for slektsarbeidet er fraværende på møtet i dag. Kommer tilbake til saken på neste møte.

Arkivarbeidet:

Har hentet arkivet for Lofotbroene i Svolvær. Det er kommet på rådhuset. Høynesarkivet skal overføres fra kontoret til rådhuset. Likeså Bergarkivet.

 

 

Sak 26/15 Aktiviteter. Oppdatering.

Folkemusikkarrangementet ble avviklet 22. mars.

Vi undersøker når tid Joachimsen kan komme hit og foredra om krigen ved Narvik.

Det har vært liten interesse for turen til Island så langt.

 

Sak 27/15 Innbinding av hefter. Starte opprydding på kontoret.

Arbeidet med heftene tar kun en halv times tid. Det ligger ellers en del ting som må gjennomgår og ryddes. Vi gjør en innsats over påske.

 

Sak 28/15 Eventuelt

   • Elvegården på Leknes står der fortsatt. VHL tok for noen år siden et initiativ overfor kommunen om bevaring av huset. Vi vet ikke hvor denne saken nå står, og vil derfor forhøre oss på Rådhuset.

   • Vi tar initiativ til planleggingen av Skaftnes-dagen over påske.

     

 

 

Neste møte blir onsdag 29. april 2015 kl 18.30.

Karl A.H. tar ord for dagen.

 

 

Turid W P

referent