Styremøte 29. april 2015

Referat fra styremøte i VHL 29. april 2015

Sagaveien 2

 

Til stede: Kolbjørn Bugge, Gunnlaug Bjørgo Larsen, Karl A. Hansen, Harrieth Restad, Karl Botolfsen, Sverre Gulbrandsen og Turid W Pedersen.

 

Ord for dagen: Karl A. Hansen delte et dikt med oss om det å miste noen en er glad i.

 

 

Sak 30/15 Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjent.

 

Sak 31/15 Godkjenning av referat fra styremøtet 25.03.15

Karl Botolfsens navn hadde falt ut.

Godkjent.

 

Orienteringssaker

* Orienteringsbrev fra Landslaget for lokalhistorie. Alle opplysninger om momskompensasjon er oversendt dem.

* Innsamling av «livsminner» - vi tar kontakt og utfordrer navngitte personer.

* Kartlegging av kulturminner fra 2. verdenskrig: laget ber om at de blir registrert og lagt inn på en kulturminneside (oppgitt i brevet). Det stilles penger til disposisjon for ev. arbeid med å merke lokale kulturminner. Søknadsfrist 10. mai (kort frist). Vi ser ikke at vi har kapasitet til det nå.

* Mange forespørsler ang. slekt.

* Generalforsamling i Husfliden avholdt 28. april.

* Den planlagte turen til Island i sommer er avlyst pga for få deltakere.

* Konstruktivt innspill fra en av årsmøtedeltakerne mht avviklingen av årsmøtet.

 

Sak 32/15 Fredsseminar i Harstad 8.-10.mai

Det foreligger invitasjon til å delta på seminar i Harstad. Interessant, men uaktuelt å reise herfra.

 

Sak 33/15 Oppdatering av aktiviteter

Oppdatert aktivitetsliste legges på heimesida. Vi får ikke så lett forhåndsomtale i avisene nå lenger, så vi må gjøre medlemmer og andre oppmerksomme på at de må hente ut informasjon på heimesida vår.

Temakveld ved Joakimsen om krigen ved Narvik blir 10. juni på videregående.

Skaftnesdagen blir 21. juni. OK fra Borg.

Dato for turen over Tussan fastlegges senere.

Slydalen/Steinbakktinden blir 16. august sammen med turlaget.

Hvem eier fisken? Temakveld med Peter Ørebech fra Tromsø blir i september.

Temakveld med Frode Vigum om Grønlands apostel i oktober.

Historien om fiskarheimen på Ballstad. Kontaktperson blir Tore Haug.

Kalendrene er i rute.

 

Sak 34/15 Lovendring. Sak 9 fra årsmøtet

Styret diskuterte innholdet i denne saken. Gunnlaug tar med seg innspillene og formulerer ut forslaget til det legges fram for styret.

 

Sak 35/15 Stille aktivitet – sluttrapport

Styret har gått inn for økonomisk støtte til en stille aktivitet.

 

Sak 36/15 Prestegården i Buksnes. Historikk / verneobjekt?

Det er kommet henvendelse fra menighetsrådet om å gi en uttalelse i forbindelse med en høring fra Opplysningsvesenets fond ang status for prestegården i Buksnes. Styret er positiv til dette. Vi ser på kriteriene, og sekretæren formulerer en positiv uttalelse til menighetsrådet.

 

Sak 37/15 Gerhard Schøning. Portrett?

Er det stemning for å få malt et portrett av ham og få hans innsats og historie på dette viset synliggjort her lokalt? Vi undersøker med aktuell maler og diskuterer pris før endelig vedtas fattes på neste møte.

 

Sak 38/15 Idedugnad om lagets framtid

Styremedlemmene tenker igjennom hvordan vi jobber og ser på eventuelle nye satsingsområder til neste møte. Kritisk blikk på egne aktiviteter, er alltid nyttig!

 

Sak 39/15 Eventuelt

- Det har kommet forespørsel fra folk i Skjelfjorden som jobber med krigshistorien. De ber om bilder fra Gravdal sykehus fra 1940 dersom vi er i besittelse av det. Vi har et par bilder, men noe ut over det, har vi ikke. Vi skal imidlertid forhøre oss hos aktuelle personer.

- Turen til Krigsminnemuseet i Svolvær: Aktuelle datoer ble drøftet, likeså transport. Tilbudet går ut til styret og undergruppene.

 

Lederen leste et dikt av Kjell Sandvik om «Jektefart»

 

 

Neste møte blir onsdag 3. juni 2015 kl 18.30.

Ord for dagen neste gang tar Karl Botolfsen seg av.

 

 

Turid W P

referent