Styremøte 25. februar 2015

Referat fra styremøte i VHL 25. februar 2015

 

 

Til stede: Kolbjørn Bugge, Gunnlaug Bjørgo Larsen, Karl Botolfsen, Karl A. Hansen, Harrieth Restad, Sverre Gulbrandsen, Kirsti Arctander og Turid W Pedersen.

 

Ord for dagen: Turid leste «Vekk meg» fra Nordlandsviser av Hans Lind.

 

Sak 11/15 Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjent.

 

Sak 12/15 Godkjenning av referat fra styremøtet 14.01.15

Godkjent.

 

Referat fra Årsmøtet 28.01.15

* Kommentar til sak 3/15: Årsmeldinger:

Angående samlinger for å snakke om gamle fotografier: Det planlegges ikke egne samlinger, men det er foreslått at allerede eksisterende lag, f.eks. pensjonistforbundet, kan ta dette som et innslag på møter de arrangerer.

  • * Kommentar til sak 9/15: Lovendring:

   Styrets forslag falt ikke. Det ble ikke tatt opp til avstemning da utsettelsesforslaget ble vedtatt.

 

Orienteringssaker

   • Det korrigerte budsjettet ble delt ut.

   • Kulturvernkonferanse i Oslo 14. mars -15.

 

Sak 13/15 Konstituering av styret

Nestleder: Gunnlaug Bjørgo Larsen

Sekretær: Turid W Pedersen

Arbeidsutvalg består av leder, nestleder og sekretær.

 

Sak 14/15 Evaluering av Årsmøtet. Gjennomgang av saker som skapte diskusjon

Det ble et godt årsmøte, både mht ledelse og gjennomføring.

Forslag om pakkekomite: Forslaget uttrykker omsorg for styret mht arbeidsbyrde. Dette er imidlertid ei sosial samling som styret gjerne er med på. På den andre siden kan det oppleves positivt for folk utenom styret å være med på en slik «happening».

Forslag om å øke honorarsatsene: Dette må vi se på.

Vi bør også se på rutene for distribusjon av bøkene til medlemmer som bor her i lokalmiljøet.

 

Sak 15/15 Høringsuttalelser

Saken utsettes og forberedes godt til neste møte.

 

Sak 16/15 Aktivitetsprogrammet fram til sommeren 2015

- Folkemusikksamlingen 8. mars i Valbergstua flyttes til 22. mars kl. 19.00.

- Karl B. Har ansvar for turen til krigsmuseet i Svolvær.

- Nautøya, Hestneset, Bolla, Tussan- turen legges til månedsskiftet mai-juni.

  • - Skaftnesdag 21. juni. «Kystkvinnen» er mulig tema for dagen.

   - 17.august: Tur til Slydalen.

   - Det ble drøftet hvor VHL står i forhold til den Islandsturen som Sigfus Kristmannsson og Alf Ragnar Nielsen arrangerer 5.-12. juli. VHL er ikke medarrangør, men laget vil gjerne annonsere og oppfordre medlemmene til å delta på denne interessante turen.

    

Sak 17/15 Undergruppene. Planer for arkiv og slektsarbeid 2015

Utsettes.

 

Sak 18/15 Møteplan 1. halvår -15

Vi planlegger neste møter til 25. mars og 29. april

 

Sak 19/15 Bruk av bilder fra kalenderen

Bilder fra kalenderen er blitt scannet og lagt ut på nettsiden Gamle Lofotbilder. Teksten fra kalenderen er også tatt med.

Vi bør ta en samtale med den ansvarlige for denne kopieringen og gjøre ham oppmerksom på hvor bildene kommer fra. Likeså må den juridiske delen av denne saken avklares.

På neste års kalender bør det gjerne påføres at kopiering og bruk av bilder er forbudt.

 

 

Neste møte blir onsdag 25. mars 2015 kl 18.30.

Haldis tar ord for dagen.

 

 

Turid W P

referent