Styremøte 25. november 2015

Referat fra styremøte i  VHL  25.11. 2015

Sagaveien 2, Leknes.

 

Til stede: Kolbjørn Bugge, Gunnlaug Bjørgo Larsen, Karl A. Hansen, Harrieth Restad, Sverre Gulbrandsen, Haldis Waag og Turid W Pedersen

 

 

Ord for dagen ved Kolbjørn:   «Den andsame» av Jan Magnus Bruheim.

 

Vår gode venn og æresmedlem Ernst Zackariassen døde 15. nov.  og ble gravlagt fra Buksnes kirke i går med påfølgende minnesamvær på Gravdal bedehus. Gunnalug bar fram hilsen i kirka og la ned blomster fra VHL.

 

 

Sak 60/15  Godkjenning av innkalling og saksliste

                   Godkjent.

 

Sak 61/15  Godkjenning av protokollen fra styremøtet 21.10.15       

                   Godkjent.

 

                   Orienteringssaker

 • Hilsen fra Odd Nylund i forbindelse med dødsfallet til Ernst.

 • Robert Solberg: Forslag om minnekonsert på Ernsts fødselsdag 12. juni. Kollisjon med Skaftnesdagen. Vi tenker litt videre på dette. Det kom opp noen forslag på programposter i forbindelse med Skaftnesdagen.

 • Foreløpig ikke svar på brev ang. parkeringen under Skaftnesdagen.

 • En overstrømmende takk fra en Oslo-mann – uten tilknytning til Lofoten - for årboka og kalenderen.

 • Div. forespørsler ang. slekter (både om folk fra Sennesvika og Ramsvika).

 • < >

  Kjell Thore har laget et oppdatert register på emner, topografi og forfattere i Årboka. Dette er etstort og viktig bidrag. Stor takk til ham. Det legges ut på heimesida.

   

  Sak 62/15  Godtgjørelse til tillitsvalgte

                     Saken ble nevnt under siste årsmøtet. Det forelå et forslag som ble diskutert. Nestleder og to av styremedlemmene arbeider videre med dette forslaget og legger det fram senere.           

                    

  Sak 63/15  Lovendring: Sak 9 på årsmøtet

                     Dette gjelder valgene.

                     Forslaget til årsmøtet ble finlest og redigert.

                    

  Sak 64/15  Medlemsstatus - orientering

  Ca. 30 stk. har pr. dd ikke betalt kontingenten. Brev, underskrevet av leder og nestleder, sendes til disse. Dersom ikke innbetalingen har skjedd innen 15. des. blir medlemsskapet slettet.

   

  Sak 65/15  Årsmøtet 2016.

                     Årsmeldingen sendes styremedlemmene pr. mail for kommentarer.

                     Forslag til ordstyrer og sekretær ble drøftet. Likeså kulturelt innslag.

   

  Sak 66/15  Eventuelt

 • Det har kommet forespørsel fra en bokhandel på City Nord i Bodø om salg av Årboka.

 • Juleavslutning 2. des på Surprise.

                    

   

  Neste møte blir onsdag 13. januar 2016  kl 18.30.

   

   

  Ord for dagen: Gunnlaug

   

   

  Turid W P

  referent