Styremøte 19. januar 2012

 

Referat fra styremøte i Vestvågøy Historielag 19. januar -12

 

Til stede: Kolbjørn, Ottar, Haldis, Karl Johan, Gunnlaug, Sverre, Lisbeth, Gunn og Turid

 

 

 

Sak 1/12          Innkalling og sakliste godkjent.

 

Sak 2/12          Protokollen fra styremøtet 10. november ble godkjent.

           Følgende ble kommentert: Det jobbes stadig med å få den nye heimesiden ferdig. Det meste av gammelt materiale er nå overført til den nye siden, lite gjenstår. Per Olav har hånd om dette.

 

Sak 3/12          Årsmeldingen 2011

Lederens forslag til årsmelding ble gjennomgått og godkjent til framlegging på årsmøtet. Det legges ved en egen melding om status for arbeidet med tørnboltene/havskillemerkene.

 

Det er kommet inn egne rapporter fra underkomiteene (arkiv, årbok, foto/kalender og slektsgransking).

 

Sak 4/12          Regnskap 2011 m/ revisjonsrapport og budsjett 2012

Lisbeth la fram det reviderte regnskapet og forslag til budsjett. Det fremmes ikke forslag om å øke medlemskontingenten i år.

 

Sak 5/12          Årsmøtet 2012 

Sakliste godkjent. Styret foreslår Arne Christoffersen som dirigent, Turid som sekretær. Styrets medlemmer forsøker å skaffe 3 kandidater til ny valgkomite.

 

Ved gjennomgang av den foreslåtte aktivitetsplanen for 2012, kom det fram 2-3 nye forslag.

 

Det vies særlig oppmerksomhet mot slektsgranskingsarbeidet i år (se sak 56/11). Ut fra den aktivitet vi regner med dette arbeidet vil komme til å kreve, vil vi mene det er nyttig å etablere ei uformell arbeidsgruppe på et par personer som kan bistå lederen for slektsgranskingsarbeidet med å få både nybegynnergruppe og gruppe for de mer erfarne slektsgranskerne på fote. Vi anser dette som ei prøveordning inntil vi ser hva som kreves for å holde arbeidet i gang. Vi ønsker å orientere årsmøtet om våre tanker og vil be om at styret får fullmakt til å oppnevne aktuelle personer til å bistå i arbeidet.

 

Sak 6/12          Eventuelt

                       - Det ble meldt fra om nytt medlem.

- Dokumenter på kontoret bør gjennomgås for å se om der er verdidokumenter som skal overføres arkivet. Leder, arkivansvarlig og sekretær tar seg av dette.

 

 

 

Neste møte blir i Sagaveien onsdag 15. februar 2012 kl 18.30.

 

 

Turid

referent