Styremøte 10. november 2011

 

Referat fra styremøte i Vestvågøy Historielag 10. november 2011

 

Til stede: Kolbjørn, Ottar, Haldis, Karl Johan, Terje og Turid

 

Sak 54/11        Innkalling og sakliste godkjent.

 

Sak 55/11        Protokollen fra styremøtet 6. oktober ble godkjent.

           Temamøtet om folkemusikk er blitt utsatt til vårhalvåret.

 

Sak 56/11        Innkomne saker og oppsummering av temamøtet om slektsforskning 3.11.

  • Det ble referert brev fra Landslaget for lokalhistorie.
  • Årets årbok har fått god omtale i begge lokalavisene. Både den og kalenderen annonseres som gavetips til farsdag og jul.

 

Temamøtet om slektsforskning v/ Torbjørn Seiring: Svært godt frammøte, - nesten fullt hus. Strålende!

Ut fra frammøtet er det vanskelig å måle interessen for systematisk arbeid med slektsforskning. Men styret vurderer at dette er et viktig arbeid i vår virksomhet som bør bli mer synlig utad i lokalmiljøet. Imidlertid venter vi med å sette i gang til etter nyttår. Terje fortalte at han daglig har forespørsler om hjelp fra folk i hele landet. De to siste årene er det blitt arrangert kurs i samarbeid mellom historielaget v/ Terje og biblioteket. Problemet er å skaffe lokaler hvor der er PC-er med nett-tilgang. Dette må være på plass skal et kurs kunne avvikles på en meningsfull måte.  Program til bruk i slektsgranskning, kan lastes ned gratis eller kjøpes til en billig penge.

 

Over nyttår satser vi på å:

  • starte kurs for nybegynnere
  • legge til rette for at folk som allerede driver med dette arbeidet, kan komme sammen og lære av hverandre. På det viset håper vi at det kan skapes et inspirerende miljø for slektsforskning.

Egnede lokaler med PC og nett-tilgang må være på plass. Karl-Johan undersøker muligheten for å bruke lokaler på Vestlofoten videregående. Terje blir sentral i arbeidet med å forberede kurset.

 

Sak 57/11        Medlemsstatus

Etter at formannen og kassereren har foretatt en opprydding i medlemslistene, ser det ut til at vi sitter igjen med ca 550 navn.

 

Sak 58/11        Årsmøtet 2012 – planlegging / orientering

                        Årsmøtet blir også i år på Surprise kafe.

Utenom de ordinære årsmøtesakene ber vi Turid W. Pedersen formidler inntrykk fra arbeidet sitt på Madagaskar.

 

Sak 59/11        Kontingenten

                       Styret foreslår ingen endring av kontingenten i år.

 

Sak 60/11        Lovendring § 2b

Det er foretatt redigering i § 2 på grunn av endret status for Vestvågøy Museum. Pkt b faller ut, og punktene c til f rykker opp og gis bokstavene b-e.

                       I § 10 faller ”Vestvågøy Museum” ut i nest siste setning.

 

Sak 61/11        Avtalen om fotoarkivet – en orientering

Formannen og Haldis har funnet fram dokumenter som foreller forhistorien til samarbeidet mellom museet, VHL og Vestvågøy kommune om bildearkivet. Pr i dag foreligger ingen klar avtale som er kjent for verken brukere eller de som skal forvalte avtalen. Det er nødvendig med et oppklarende møte mellom kommunen og VHL. Vi forsøker å få dette til over nyttår. Målet er først og fremst å få til en klar avtale. Men det er også et sterkt ønske om å få digitalisert bildene slik at de på en enkel måte kan være tilgjengelige for brukerne.

 

Sak 62/11        Havskillemerker / tørnbolter: Økonomisk garantiordning 2012.

Formannen tilkjennegav en viss skuffelse over at arbeidet ikke ble sluttført i år. Men anledningen til å gjøre en frivillig innsats, kan være forskjellig hos de enkelte. Imidlertid utmerker Valberg grendelag seg på en positiv måte.

Vi tar sikte på at arbeidet skal være avsluttet i mai/juni 2012. Kanskje vil summen på 126.000 kr som er avsatt til arbeidet, ikke strekke til. Styret vedtar at VHL gir økonomisk garanti for merutgiftene som måtte kreves for å få arbeidet i havn.

 

Sak 63/12        Eventuelt

  • Så godt som alle årbøkene er nå utsendt eller levert i postkassene. Det er en skikkelig detektivjobb å finne fram i jungelen av umerkede postkasser!
  • Avtalen om overtakelsen av arkivmaterialet fra Stiftelsen Gamle Stamsund er underskrevet av begge parter, datert 1.november 2011.

 

 

 

Neste møte blir i Sagaveien torsdag  12.januar 2012  kl 18.30.

 

 

Turid 

referent