Styremøte 15. januar 2014

~Referat fra styremøte i VHL 15. januar 2014

Til stede: Kolbjørn Bugge, Gunnlaug Bjørgo Larsen,  Ottar Løvdal, Gunn Silsand Bugge, Sverre Gulbrandsen, Haldis Waag, Lisbeth Klausen og Turid W Pedersen.

Sak 1/14 Godkjenning av innkalling og saksliste
  Godkjent.

Sak 2/14 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 23.10.13
  Godkjent.

  Orienteringssaker:
Brev fra Robert Solberg om innspilling av folkemusikk fra Lofoten ved Napp spelemannslag. Vi forsøker å få en prøve av innspillingen på årsmøtet.
Brev fra Gro Sommernes ang Notabene: Der er foreløpig ikke noe å hente. Avklares når boet er oppgjort.
Kulturvernkonferanse i Oslo 15. mars. Invitasjon fra Norges kulturvernforbund.

Sak 3/14 Gjennomgang av styrets årsmelding
 Det foreslåtte årsmelding ble lest, kommentert og godkjent. Fra undergruppene foreligger pt årsmeldinger fra fotogruppa og arkivet.
  
Sak 4/14 Regnskap 2013
 Lisbeth la fram et foreløpig regnskap. Resultat og balanse godkjennes med de små justeringer som ble nevnt i møtet.

Sak 5/14 Budsjettforslag 2014
 Det foreliggende forslag ble godkjent og legges fram for årsmøtet.

Sak 6/14 Årsmøtet 29. jan 2014. Gjennomgang av saksliste og program
 Sakslisten ble godkjent.
 Styret foreslår Karl Botolfsen som møteleder og Turid W Pedersen som sekretær.

 Til sak 7 - Aktiviteter og rutiner i 2014: Det kom forslag på tur til Krigsminnemuseet i Svolvær dersom vi finner tid til det.
 Til sak 9 - Lovendring i § 5: Styret foreslår å utvide fra 1 til 2 varamedlemmer i  Årbokredaksjonen.
 Til sak 10- Valg: Styret jobber videre med forslag til valgkomite.
 Styret foreslår ingen økning av kontingenten i år.

 Sigfus Kristmannson viser bilder og forteller fra Island under årsmøtet. Vi ber Robert  Solberg gi oss smakebiter fra innspillingen av slåtter fra Lofoten.
  
Sak 7/14 Eventuelt. Fastsettelse av konstituerende styremøte
 Onsdag 19. februar kl 18.30 i Sagaveien 20.

 
Turid W Pedersen
referent