Styremøte 19. februar 2014

~Referat fra styremøte i VHL 19. februar 2014

Til stede: Kolbjørn Bugge, Karl Botolfsen, Karl A. Hansen,  Gunn Silsand Bugge, Sverre Gulbrandsen, Kirsti Arctander og Turid W Pedersen.

Sak 8/14 Godkjenning av innkalling og saksliste
  Godkjent.

Sak 9/14 Konstituering av styret
  Nestleder: Gunnlaug Bjørgo Larsen
  Sekretær: Turid W Pedersen

Sak 10/14 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 15.01. og årsmøtet 29.01.
  Referatene fra både styrermøtet og årsmøtet ble godkjent. Hele styret kan være mer   aktivt mht å forberede årsmøtedokumentene neste år slik at ikke så mye arbeid hviler   på lederen alene.

  Orienteringssaker:
  - Det er kommet 15 nye medlemmer den siste måneden. Det ligger en del arbeid og   venter på oss for å oppdatere medlemssystemet.
- En svensk forfatter skriver om øysamfunn uten vei fra 1900-tallet. Fant ikke noe hos kommunen, men har fått hjelp hos VHL-lederen.
- Minneplata over «Blind-Fredrik» er kommet til rette og vil bli satt opp av kommunens vaktmester foran Rådhuset.
- Ulik reaksjon fra de to lokalavisene mht å ta inn stoff fra VHL.
- Søndag fk deltar VHL under markering av grunnlovsjubileet ved gudstjenesten i Hol krk kl 11. Turid W.Pedersen leser prolog, skrevet av Edvard Hoem.
- Båten «Anna Rogde» deltar i markeringen av grunnlovsjubileet med en seilas langs norske-kysten fra nord til sør, med ankomst Oslo 6. juni. Karl B jobber med å få de til å anløpe Lofoten på denne turen.
- VHL har mottatt en orientering om en landsomfattende aksjon for å samle inn folkelivsminner.   
  - Smedvik skole planlegger jubileum og har bedt om innspill til programmet.

Sak 11/14 Styremedlem i valgkomiteen (og varamedlem)
  Saken utsettes til neste møte.

Sak 12/14 Forsikring av utstyr i lagets eie
  Leder tar kontakt med Lofoten Sparebank og får råd mht hvilken forsikringsordning   som kan dekke våre behov for sikring av datamaskin, back-up, fotoutstyr mm.

Sak 13/14 Aktiviteter 2014
- Onsdag 26.02.  kåserer Sirnes om «fugler, insekter og andre dyr sett fra kjøkkenvinduet».
- temamøtet om Gerhard Schjønning flyttes til høsten.
- Juni: Tur langs gamleveien.
- Skaftnesdagen 15. juni (iflg Husflidslaget) Som tema foreslås slåttene fra Vestvågøya.
- 29. juni Tur til Kartneset / Kartfjorden sammen med Turlaget.
- 17. august Turen over Ramberg / Kleiva/ Vonheim.
- Høstens aktiviteter ble gjennomgått. Først i november markerer vi slektsforskerdagen.
- Er det mulig å få til tur til Krigsminnemuseet i Svolvær (eventuelt etter påske)? Karl B avklarer praktiske spørsmål med Hakvaag.

Sak 14/14 Grunnlovsjubileet 1814 – 2014
Grunnlovsjubileet: Leder har hatt kontakt med Brita Falch Leutert i Flakstad  ang et program som de har laget om Terje Vigen og tiden omkring 1800-tallet. Dette programmet kan vi få brukt her på Vestvågøy. Det koster litt. Vi har søkt kommunen om tilskudd til dette arrangementet som da kan legges til Buksnes kirke  15. mai i år.

Sak 15/14 Prisliste kalendere og årbøker
  Bøkene har hittil vært solgt til spottpris
  - Ny pris settes til kr 100,- pr hefte/bok fra 1979 av.
  - Bøker fra de tre siste årene selges for kr 150,-.
- Siste utgave selges for kr 200,- .

  Kalenderne selges for kr 50, - fram til siste utgave som går for kr 100,-.

Sak 16/14 Eventuelt
  Fotogruppa  har hatt tre møter ang neste års kalender. Bilder for alle månedene er på   plass. Nå jobbes det med teksten til bildene.

  Slektsgranskingskurs planlegges til mars. Lån av rom på videregående er ok. Vi    forsøker å få Torbjørn Seiring fra Bodø til å forelese om temaet «skifte».

Neste møte blir 9. april kl 18.30. 
 

Turid W Pedersen
referent