Styremøte 21. mai 2014.

Se utskriftsvennlig utgaveSe utskriftsvennlig utgave

~Referat fra styremøte i VHL 21. mai 2014

Til stede: Kolbjørn Bugge, Gunnlaug Bjørgo Larsen, Karl Botolfsen, Karl A. Hansen,  Gunn Silsand Bugge, Kirsti Arctander, Haldis Waag og Turid W Pedersen.

Sak 25/14 Godkjenning av innkalling og saksliste
  Godkjent.

Sak 26/14 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 09.04.
  Godkjent.

  Orienteringssaker:
Brev ang kulturminnedagene  fra 13. september. Tema: «Den store reisen – 200 års samfunnsutvikling». Kolbjørn studerer innholdet i brevet og tar event. saken opp på neste møte.
Brev fra Per Hånes på Sunnmøre: Takker for brev og bilde av presten Hans K Sørvik. Han var prest i Borge mange år fra midten av 1920-tallet.
Saksdokumenter ang. Årsmøtet i Husfliden (allerede avholdt). Anne Sand ny styreleder. VHL har noen aksjer i Husfliden. Gunnlaug orienterte om butikken. Det er et problem at bunader blir produsert utenom Husfliden.
Orientering om dagens møte ang.  «Dementfyrtårn Lofoten»,  for de 4 fastlandskommunene i Lofoten. Dette er et tiltak som retter seg mot demente enkeltindivid som bor hjemme. Å ta ansvar i nærmiljøet. Tiltaket bli fulgt opp.
Førstkommende søndag 25. mai: Bildespillet «År for år i Vestvågøy» på Haukland grendehus. Som en del av Lofoten Bygdefilmfest 2014. Det vises amatørfotografier fra 1860 – 2000.

Sak 27/14 Innkjøp av krus. Tilbud
  Kolbjørn har innhentet anbud på tre forskjellige krus fra en lokal produsent, Geir   Johansen. Det bestilles 100 krus.

Sak 28/14 Evaluering av Grunnlovsfeiringen 15. mai
  Verdig og fin markering av jubileet. Nærmere 150 frammøtte. Gripende  gjengivelse   av Terje Vigen med musikk av Brita Falch Leutert.  Blomster ble lagt ned ved 100-  årsstøtten utenfor Buksnes kirke. Det ble tatt opp kollekt ved utgangen, noe som et   stykke på vei dekker utgiftene til musikere, oppleser,  blomster og annonse.    Avisene var fraværende. Formannen vil sende referat med bilder til avisene.

Sak 29/14 Revidering aktiviteter
   31. mai deltar VHL på sagaseminar på Rådhuset, - et av arrangementene under Reine   ord. Dette er et samarbeid med Lofotr Viking Museum hvor det fokuseres på    sagalitteraturen som fortelling og historiske kilder. Voluspå-teppet som vi fikk som   gave på Island sist sommer, overrekkes da.
17. august (ikke 19.) tur til Ramberg/Vonheim.
Helga 30.-31. august kommer Harstad historielag hit. Hva om vi tok en felles tur til Unstad søndag? Karl H snakker med Jarle J.
Vi vil forsøke å legge turen over Hestnes - Tussan  en kveld. Må tilpasses flo og fjære.

Sak 30/14 Skaftnes – orientering! Hvem blir med?
  Arbeidet med forberedelsene er godt i gang. Vi forsøker å få overblikk over hvem  som kan hjelpe til. Hjelpere meldes til Gunnlaug.

Sak 31/14 Status undergrupper
  Årboka er godt i rute.
  Kursplaner i slektsforskning for høsten er planlagt over 6 kurskvelder.     Nybegynnerkurs. Detaljplaner legges fram på møtet i august.

Sak 32/14 Eventuelt 
Brev fra Moskenes og Flakstad historielag. De ber oss bli med på en søknad om økte midler til registrering av torvdammer, løypestrenger m.m.  Dette krever et omfattende arbeid. Hva om bare noen få, utvalgte dammer  beskrives slik at arbeidet med torving blir oppbevart for ettertida? Vi tar kontakt og snakker med i lederen Almar P. Arntzen om et ev. møte om saken til høsten.
Krigsmuseet i Stamsund: Det jobbes med saken lokalt, men foreløpig usikkert hva som kommer ut av det.
Det gis en takk på kr 3000,- til fotografen for jobben med bl.a. heimesiden og avfotografering av Ola Berg-bøkene.

Neste møte blir onsdag 13. august kl 18.30. 
 

Turid W P
referent