Styremøte 20 mai 2020

REFERAT FRA STYREMØTE 20. MAI 2020
Sagavn. 20, Leknes kl. 18.30
Til stede: Kolbjørn, Eldar, Steinar, Inger, Tore og Anita

Kolbjørn ønsket velkommen, spesielt til det nye medlemmet – Steinar.

Sak 14/20 Innkalling og saksliste. Referat fra forrige styremøte.
Orienteringssaker

Ingen merknader til innkalling og saksliste.
Referatet fra styremøtet 26.februar 2020 ble godkjent.

Orienteringssaker:
- Eldar fortalte kort om fam Schumachers minnelund på Buksnes kirke-gård.
  Inger fortalte om hans tid som lege i Sandnes.
- Månedsbrev fra Landslaget for lokalhistorie. Årskontingenten på kr 10 000 er betalt.
- Henvendelse fra Skåldskur A/S ang. «Den store fortellerdagen» den 15.januar 2021.
  Vi kommer tilbake til den senere.

- Henvendelse fra Ruben I Larsen ang boken «Gamle Lofoten» av Dagmar Blix.
   Spørsmål om Historielaget kan vurdere å gi den ut på nytt.
   Kolbjørn sender svar at det ikke er aktuelt foreløpig.
- Henvendelse fra Kolbjørn Ingebrigtsen ang. digitalisering/videreføring av Buksnes bygdebøker.
  Tas opp til høsten.

- Aslaug Vaa – boklanseringen er utsatt.

Sak 15/20 Medlemsstatus. Økonom
                 Utestående medlemskontingent på ca. Kr 11 000.

Sak 16/20 Aktiviteter 
                Tar sikte på å få gjennomført de 2 turene som vi har på årsplanen i løpet av året.
                 Eldar foreslår også et arrangement 4. oktober 2020 i forbindelse
                 med 50-års jubileet for avdukingen av bautaen til Gerhard Schøning på Ballstad.
                 Eldar setter opp forslag til program til neste møte.

Sak 17/20 Telenor/abonnement
                  Styret enig i at vi betaler ut mobiltelefonen – ca kr 3 000 - slik at
                  vi kan avslutte fastavtalen. Kolbjørn får fullmakt til å opprette et billigere abonnement da telefonen blir lite brukt.

Sak 18/20 Kalender og årbok
                 Kalenderen er snart ferdig. Trykkes opp i 1000 eksemplarer.
                 Tore nevnte muligheten for å gi turistbedriftene tilbud om å kjøpe
                 årbøker til en lavere pris for evt videresalg til turister. Gjerne pakker med flere årganger.

Sak 19/20 Veinavn på Ballstad
                  Henvendelse fra kommunen ang forslag på veinavn.
                  Tore tar kontakt med Håkon Arctander – som har sendt inn annet forslag.

Sak 20/20 Eventuelt
                 På neste møte må vi ta opp foto/arkiv/slekt-spørsmål. Foreløpig er rådhuset stengt pga corona.

Neste møte berammet til onsdag 24. juni 2020 kl. 18.30.

Møtet hevet kl. 21.20.

Anita Dunvold
(ref)