Styremøte 21. september 2016

Referat fra styremøte i  VHL  21.09.  2016 i Sagaveien, Leknes

 

Til stede: Kolbjørn Bugge, Gunnlaug Bjørgo Larsen, Karl A. Hansen, Eldar Andersen,

Sverre Gulbrandsen, Turid W. Pedersen

 

Gratulasjoner til to av våre styremedlemmer som har fylt hhv 50 og 60 år, ble framført av lederen vår.

 

Sak 33/16 Godkjenning av innkalling og saksliste

                   Godkjent

Sak 34/16 Godkjenning av referat fra styremøtet 24.08.16

                  Referatet godkjent med en korrigering ang temamøtet om G. Schjøning.

                    Orienteringssaker

-   Karl Johan Solheim vil orientere om G. Schjøning når maleriet en gang skal overleveres.

-   Medlemsstatus: Det har kommet inn flere innbetalinger av kontingenten siden sist.

Innbetalingene er kommet nært opp til budsjettet.

-   Vi har mottatt noen bilder fra Flakstad. Det faller utenfor lagets «nedslagsfelt».

-   Nye regler ang moms-kompensasjon. Kassereren tar seg av dette.

-   Styret synes det er naturlig at lederne av årbokredaksjonen og fotogruppa selv  presenterer årboka og kalenderen  i avisene.

-   Turer med Hermes II til Borgvær ble gjennomført i dårlig vær søndag 11. september. Det var vel 40 deltakere på turene. Svært velykket!! Pågangen var så stor at det kan bli nye turer 1. ev 2.  oktober, avhengig av været.

-   Kommunedelplanen: Lion er positiv til å støtte det framlagte forslaget.

Sak 35/16 Opprydding på kontoret. Plan og tid

                   Det er behov for en gjennomgang av alt materiale og bøker på kontoret. Hvordan kan vi bruke de ekstra årbøkene som bare ligger der? Kan vi få innpass på ungdomsskolene, stand på kjøpesenter en lørdag? Vi  bestemmer dato for ryddingen når årets bøker er utsendt.

Sak 36/16 Aktiviteter høsten 2016:

–                    Bok- og kalenderutsending

–                    G. Schjøning:  Overrekkingen av maleriet skjer i forbindelse med åpning av Meieriet, noe som igjen er utsatt på ubestemt tid.

–                    Temakveld om sjeldne navn utsettes til vinteren.

–                    Vandring i Digital turløype Haukland – Uttakleiv lørdag 29. oktober kl 11.

Parkering på Haukland.

–                    Kurs i slektsforskning: Seniornett arrangerer kurs torsdag 22. sept på Rådhuset.

Turid deltar.

–                    Oppfølging av vedtak fattet av årsmøtet.

–                    Borgvær er aktuelt som temakveld neste år.

Sak 37/16 Styrets oppfølging av valg av tillitsvalgte

                   Styret samtalte om oppnevning av medlemmer til undergruppene.  Saken                 behandles på neste møte.         

Sak 38/16 Fastsetting av tid for årsmøtet          Tid: 25.01 2017 kl 18 på Surprise.

–                    Innhold: Musikkinnslag ved en ungdom? Andre forslag?

Sak 39/16 Eventuelt

–                    Arveoppgjøret: Det er nå laget innholdsiste over sakene som blir tatt vare på. Vi avventer rapport fra gruppen som går gjennom sakene.

Neste møte blir onsdag 26. oktober 2016  kl 18:30.

Turid tar med mat, Eldar besørger ord for dagen.

 

Diktet E. Zackariassen skrev til Børøysunds 100-årsjubileum, markert på Ballstad i 2008, ble lest til slutt.

 

Turid WP referent