Styremøte 15 januar 2020

REFERAT FRA STYREMØTE 15. JANUAR 2020

 

 

Sagavn. 20, Leknes kl. 18.30

 

Til stede: Kolbjørn, Gunnlaug, Eldar, Tore, Roger, Lisbeth og Anita

 

Sak 1/20  Innkalling og saksliste. Referat fra forrige styremøte.                               Orienteringssaker   

                Ingen merknader til innkalling og saksliste. 

              Referatet fra styremøtet 6.november 2019 ble godkjent. 

 

                 Orienteringssaker:

                  - Henvendelse fra Per O. Broback ang hjemmesiden. 

                    Tas opp av den ny styret i 2020.      

                  - Forslag fra Tore om salg av årbøker til turistanlegg. 

                     Vi har ca 100 årbøker igjen av årets opplag. 

                  - Henvendelse ang bygdebøkene – kan de scannes og utgis på nytt?  Er det           

                  kommunen som har opphavsretten? Tas opp av det nye styret i 2020.      

                 - Henvendelse fra Landslaget for lokalhistorie ang rapportering av

  1.   Kolbjørn har sendt oversikt.  

 

Sak 2/20  Årsmelding 2019 

                 Årsmeldingen ble godkjent.       

 

Sak 3/20  Kontingent 2020 

                 Vedtatt foreslått økt til kr 425 for 2020. 

 

Sak 4/20  Regnskap 2019 og budsjett 2020

                 Lisbeth la fram regnskapet for 2019.  Det  ble enstemmig vedtatt. 

                  Kolbjørn la fram budsjettforslaget for 2020.  Det ble vedtatt med noen få               endringer. 

 

Sak 5/20  Valg av tillitsvalgte til undergruppene 2020 – Godkjenning

                 Styret har funnet kandidater til undergruppene.  Enstemmig godkjent.

 

Sak 6/20  Eventuelt

                 Ingen saker under eventuelt.

 

                   Neste møte blir onsdag 19.februar 2020 kl. 18.30.

                   Møtet hevet kl. 21.15.

                                                                               Anita Dunvold (ref)