Styremøte 11. januar 2017

 

Referat fra styremøte i  VHL  11.01.  2017

i Sagaveien, Leknes

 

Til stede: Kolbjørn Bugge, Gunnlaug Bjørgo Larsen, Karl A. Hansen,  Eldar Andersen, Sverre Gulbrandsen, Haldis Waag,  Lisbeth Klausen, Turid W. Pedersen.

 

 

Haldis takket for blomsten hun fikk fra VHL på sin 80-årsdag i desember.

 

 

Sak 1/17    Godkjenning av innkalling og saksliste til dagens møte, samt referatet fra styremøtet 30.11.2016

                   Godkjent.

 

                   Orienteringssaker

                   - Hilsen fra Landslaget for lokalhistorie ble referert.

–        Halve summen for maleriet av Schøning er betalt.

–        Vi må gjøre en ny oversikt over årbøkene vi har på lageret. Årets bøker er nesten utsolgt.

–        Kolbjørn har skrevet en evaluering av seminaret han deltok på i Bergen. Den ble opplest. Seminaret er omtalt i siste nummer av Lokalhistorisk Magasin.

–        E-post med etterspørsel etter maleri av en prest som var i Borge på 1700-tallet. Eldar svarer på denne forespørselen.

–        Svært få av medlemmene har ikke betalt kontingenten pr dag.

 

 

Sak 2/17    Forberedelse til årsmøtet 25.01.17

                   Dokumentene ligger på nettet.

–        Regnskapet for 2016 ble referert og de forskjellige postene ble gjennomgått.

–        Budsjettet for 2017 ble gjennomgått og enkelte korrigeringer foretatt.

–        Aktivitetsplanen for 2017: Mange interessante programposter både mht turer og temasamlinger.

–        Valg: Valgkomiteens innstilling foreligger.

                  

Sak 3/17    Eventuelt

 

–        LP har laget en reportasje om skytterlaget i Stamsund. Protokollene fra skytterlaget er ikke registrert enda, men journalisten har fått tilgang til de via arkivaren. VHL bør tenke over hvordan vi kan gjøre vårt arkiv interessant og  kjent for publikum. Via det nye biblioteket?

–        Haldis viste oss dokumenter som forteller om rutinene ved mottak/ utlån/regelverk m.m. for bruk av vårt arkiv.  Disse dokumentene  bør legges på hjemmesiden slik at det blir gjort kjent for publikum.

Avisa Lofoten  er interessert i gml bilder. Der vi ikke kjenner opplysninger om bildene, kan avisen etterlyse disse.

-         Ved en senere anledning bør styret se på forholdet mellom  Vestvågøys fotoarkiv og VHLs fotoarkiv.

  

        

Neste møte blir onsdag 8. februar 2017  kl 18:30.

 

  

Turid WP

 (referent)