Styremøte 13. april 2016

Referat fra styremøte i  VHL  13. april 2016

Sagaveien 2

 

Til stede: Kolbjørn Bugge, Gunnlaug Bjørgo Larsen, Karl A. Hansen,  Eldar Andersen, Haldis Waag, Turid W. Pedersen

 

Ord for dagen: Karl leste diktet «Hviler i en stor mildhet» av Hans Børli.

 

Sak 12/16  Godkjenning av innkalling og saksliste

                   Godkjent.

 

Sak 13/16  Godkjenning av referat fra styremøtet 9. mars -16

                   Eldar gav flg utfyllende kommentarer ang statuen på Lilleeidet: Han har hatt kontakt med Vestvågøy kommune v/ R. Brattli ang. tomtespørsmålet (fradelingstidspunktet). Vi følger saken videre.

                   Eldar har likeså dialog med Lokalhistorisk magasin med tanke på innlegg ang. Eleonora Strauss.

                   Referatet ble godkjent.

 

                   Orienteringssaker

 • VHL får oversendt bilder fra Ostadleiren til vårt arkiv.
 • Det er kommet en del spørsmål ang slekter (går til Kirsti).
 • Caroline Fredriksen har skrevet masteroppgave med tema «graver ved havet». Stoffet er hentet fra Vestvågøya. Redaktøren av Lofotr har kontakt med henne. Mulig temakveld?
 • Lederen har hatt kontakt med folk på Ballstad som jobber med stien ved Gravfjellet. Infomøte om dette holdes 24. 04. kl 17 på Ballstad. Stien åpnes i sommer.
 • Brev fra skatteetaten ang aksjene våre i Husfliden.

 

 

Sak 14/16  Behandling av sak 11/16

                   Foreløpig er der en del uavklarte ting før VHL kan gjøre noe med de sakene som er testamentert  til laget. Bostyret jobber med saken og  VHL  avventer utviklingen.

 

Sak 15/16  Medlemsstatus / økonomistatus

 Medlemsmassen består av «godt voksne» folk. Vi mister en del medlemmer ved naturlig avgang. En del av brevene med                       kontingentinnbetalingene kommer i retur. Hittil er det innbetalt 177.000 i medlemskontingent. 22. april går det ut ei purring. Det er lagt opp til at det blir sendt ut 2 purringer. De som ikke da har betalt, faller ut av medlemslistene. Vi har et godt samarbeid med det nye selskapet  Zubarus.

 

         Vi må tenke alvorlig på hvordan vi kan skaffe yngre medlemmer til laget. Er  det mulig å få skoleelever til å bruke vårt arkiv? Ikke så enkelt i vår digitale verden hvor elevene finne det stoffet de stort sett har bruk for på nettet. Kanskje vi kan oppmuntre skolene til å få elever til å skrive oppgaver med lokalhistoriske tema?

                  

         Hva kan vi gjøre for å få medlemmene til å gjøre en innsats for medlemsverving?

 

Sak 16/16  Aktiviteter  / Skaftnesdagen

 • 4. mai: Sjeldne døpenavn og quiz om lokale ord og uttrykk. På Sans og samling.
 • 12. juni: Skaftnesdagen Tema: Markering av Fisk-byttedagen og ull. Samarbeid med Husflidslaget. Vi oppfordrer medlemmene til å stille opp og hjelpe til med arrangementet. Forberedende komitemøte 14.04.
 • Juni: Vestvågøykalenderen
 • 14. aug: Tur til Berg-Ramsvik. Samarbeid med Lofoten Turlag.

        

Sak 17/16  Godtgjørelse for tillitsvalgte

         Forslag til endrede satser ble lagt fram til gjennomsyn. Blir behandlet på neste møte.

 

Sak 18/16  Eventuelt

 • Haldis etterlyste hvor  VHL skal sette grenser for mottak av materiale (f.eks. ved interkommunalt samarbeid).  Arkivleder kan ta avgjørelse i mindre saker som ikke krever så stor arkivplass. Blir det aktuelt med større mengder arkivmateriale, bør saken drøftes i styret.
 • Arkivet har fått overlevert oversikt over meene  på yttersiden av Lofoten (Jon Angelsen). Stoff for årboka?

Eldar gav flg opplysninger om interessante arrangement med lokal historiepreg:

 • 7. mai kl 11-17 blir det mottakelse av en 100-årig båt, Hermes II, på Tangstad.
 • 28. mai: Off åpning av digital turløype Uttakleiv – Haukland, både over fjellet og rundt Veggen. Dagen etter blir det festmiddag på Alstad. Representanter fra VHL blir invitert.
 • 18. 07. kommer Børøysund til Ballstad.

 

Neste møte blir onsdag 25. mai 2016  kl 18:30.

 

Turid WP

referent