Årsmøtet 2015

Referat fra Årsmøtet i Vestvågøy historielag 28. januar 2015

 

Møtet ble holdt på Surprise kafe, Leknes, med 55-57 deltakere til stede.

 

Sak 1 Åpning ved leder Kolbjørn Bugge

Lederen ønsket velkommen og gav ordet til Haldis Waag som leste diktet «Vår rare verden» av Kåre Ringstad, skrevet til historielagets årsmøte 20. april 1989. Diktet gav oss et gjenkjennende tilbakeblikk på mange aktuelle saker, både lokale og internasjonale.

 

Sak 2 Konstituering

Karl Johan Solheim ble valgt til møteleder. Som sekretær ble Turid W Pedersen valgt også i år.

Til å underskrive protokollen: Åse Statle og Karl Klevstad

 

Sak 3 Årsmeldinger

Styrets årsmelding ble lest av møteleder.

 

Kommentarer og spørsmål.

* I referatet fra i fjor ser vi at ble det vedtatt at styret skulle oppnevne et medlem til valgkomiteen. Dette er imot all styrepraksis. Er det foretatt en endring av lovene, ble det spurt? Jfr forslag fra styret i sak 9/15.

 

* Årsmøtet ber styret tenke igjennom om der kan dannes en pakkegruppe som avlaster styret med pakkearbeidet av bøker og kalendere.

 

De forskjellige undergruppenes årsmeldinger følger:

Årboka: Meldingen ble lest av ordstyrer. Det ble rettet en takk til gruppa for ei virkelig god årbok.

 

Slektsarbeid: Meldingen referert av Kirsti Arctander.

 

Fotogruppa: Meldingen ble lest av møteleder da lederen ikke var til stede.

 

Arkivarbeidet: Lest og kommentert av Haldis Waag.

Tillegg: - Arkivet for Lofotbruene er enda ikke mottatt, men det jobbes fortsatt med saken. Det planlegges fotosamlinger hvor folk kan komme sammen og snakke ut fra gamle fotos.

* Spørsmål: Har vi planer om å digitalisere gamle unike dokumenter hvor det f eks er bare ett eksemplar bevart? Ingen konkrete planer da det vil medføre et stort arbeid og store utgifter.

 

Aktiviteter 2014: Referert av lederen

  • Spørsmål ang. prisene på gamle bøker.

  • Det ble gitt ros til styret og lederen for det engasjementet som legges for dagen.

  • Takk også til lederen fordi han deltar med informasjon på forskjellige møter og arrangement i lokalsamfunnet.

     

Vedtak: Alle årsmeldingene ble godkjent.

 

Sak 4 Regnskap 2014

Ble lest av regnskapsføreren. Regnskapet kommer ut med et overskudd på kr 63.976,-

Ingen noter er tatt med i regnskapet (jfr referatet i årsmøtesak 4/14). Poster på inntektssiden kunne vært nærmere forklart.

Det ble uttrykt ros til styret for god budsjettdisiplin.

De nevnte kundefordringene på vel kr 100.000 er stort sett allerede kommet inn.

 

Revisjonsberetningen ble lagt fram, lest av Arne Christoffersen.

Vedtak: Regnskapet ble godkjent.

 

Sak 5 Kontingentfastsetting 2015

Styret foreslår at kontingenten forhøyes fra 350 til 375 kr. Siste kontingentendring ble foretatt i 2013.

På bakgrunn av den store beholdningen i laget, kom det forslag om at vi beholder dagens kontingent. Flere støttet dette synspunktet. Det ble stilt spørsmål om det er planer om hvordan vi skal bruke beholdningen laget sitter på? Ingen konkrete planer pt, men dette må ses på.

Styrets forslag om å øke kontingenten ble vedtatt:

Vedtak: Kontingenten fastsettes til kr 375 pr år.

 

Sak 6 Budsjett 2015

Forslaget ble lagt fram av lederen.

Det ble påpekt en summeringsfeil på kr 15.000 på inntektene. Dette balanseres ved å øke posten «andre kostnader» med tilsvarende beløp.

Det fremlagte forslaget viser et budsjett i balanse på kr 367.000.

Det kom forslag om at honorarene, både for artikler til årboka og for arbeidet som tillitsvalgte gjør, bør høynes. Styret får eventuelt forberede dette som sak til neste år.

Vedtak: Det framlagte budsjettforslaget ble vedtatt.

 

Sak 7 Arbeidsplan 2015

Forslagene på flg. type aktiviteter ble referert av lederen (eget notat):

  • tematurer

  • temakvelder

  • annet (det ordinære løpende arbeidet), «byvandringer»på forskjellige steder på øya, intervju med de gjenlevende tjenestefolkene i «storgårdene» i Stamsund og Ballstad m.m.

 

Vedtak: Den fremlagte arbeids- og aktivitetsplanen for 2015 ble godkjent.

 

Sak 8 Innkomne saker

Ingen innkomne saker.

 

Sak 9 Lovendring

Det forelå et forslag på endring av lagets lover. Forslaget går ut på at styret skal oppnevne redaksjonsnemnd, fotogruppe, slektsfaglig leder, arkivansvarlig og valgkomite. Det ble en livlig diskusjon om dette forslaget.

Intensjonen med å legge fram et slikt forslag, hadde dels vært at styret definerte de nevnte gruppene som arbeidsgrupper under styret, dels at det tidvis hadde vært problemer for valgkomiteen å ha oversikt over – og å skaffe folk - med de nødvendige kvalifikasjoner til f.eks årboka.

 

Innvendingene går på at dette forslaget fratar årsmøtet en naturlig og nødvendig myndighet som årsmøtet skal ha. De sterkeste reaksjonene kom i fht at styret ville oppnevne valgkomiteen. Denne komiteen skal være helt uavhengig av styret.

 

Følgende forslag ble levert inn: «Forslag om lovendring utsettes og sendes tilbake til styret for nærmere utredning. Saken tas opp på neste årsmøte».

 

Styrets forslag falt.

Vedtak: Forslag om lovendring utsettes og sendes tilbake til styret for nærmere utredning. Saken tas opp på neste årsmøte.

 

PS: Det ble bedt om at vi får en konsekvent benevnelse på komiteen som jobber med årboka, enten «redaksjonsnemnd» eller «årbokkomite».

 

 

Sak 10 Valg etter vedtektene

Valgkomiteens forslag ble referert av møtelederen.

Alle valgene ble i samsvar med forslaget.

De tillitsvalgte er da følgende:

 

Styret

Leder: Kolbjørn Bugge 2015-2016

Styremedlem: Karl Botolfsen 2014-2016

Styremedlem: Karl A. Hansen 2014-2016

Styremedlem: Gunnlaug Bjørgo Larsen 2015-2017

Styremedlem: Turid W. Pedersen 2015-2017

Varamedlem: Harrieth Restad 2015-2016

 

Fotogruppe

Leder: Sverre Gulbrandsen 2015-2016

Medlem: Marit Woie 2014-2016

Medlem: Karin Dybvad 2014-2016

Medlem: Liv H. Sæthre 2015-2017

Medlem: Margareth M. Kristensen 2015-2017

 

Årbokkomite

Leder: Kjell Thore Sletteng 2015-2016

Medlem: Ann-Brit P.-Simonsen 2014-2016

Medlem: Karl Johan Solheim 2014-2016

Medlem: Svein-Erik Haugen 2015-2017

Medlem: Per Magne Bernhardsen 2015-2017

1. varamedlem: Sissel Kristensen 2015-2016

2. varamedlem: Brita Arctander Rist 2015-2016

 

 

 

Arkivansvarlig

Leder: Haldis Waag 2015-2016

 

Slektsarbeid

Leder: Kirsti Arctander 2015-2016

 

Revisorer

Leder: Arne Christoffersen 2015-2016

Medlem: Kjell Oskar Straum 2015-2016

Varamedlem: Roy Grønbech 2015-2016

 

Valgkomite

Leder: Jarle Juliussen 2015-2016

Medlem: Harald Eilertsen 2015-2016

Medlem: Tore Smedsund 2015-2016

 

 

Lederen gav takkens ord og overrakte boka «Lofotens gull» til referenten, ordstyreren, revisjonen og årbokkomiteens leder. Medarbeiderne ellers fikk en generell takk med behørig applaus. Gunnlaug målbar en særlig takk med blomster og dikt til Gunn for 13 års innsats i styret. Gunn uttrykte på sin side hva laget har betydd for henne, og hun er stolt av det arbeidet som historielaget representerer.

 

Underveis i møtet var det servering av kaffe med gode snitter og bløtkake. Stor takk til kafeens personale som lot oss gjennomføre årsmøtet til tross for spesielle omstendigheter da kafeens eier for få dager siden gikk bort.

 

 

Turid W. Pedersen

referent

 

 

 

 

 

 

Åse Statle             Karl Klevstad

sign                       sign