Styremøte 1. september 2022

            REFERAT FRA STYREMØTE 1. SEPTEMBER 2022 
Sagavn. 20, Leknes kl. 18.00
Til stede: Steinar, Eldar, Tore, Sigfus, Kjell-Tore og Anita

Sak 39/22  Innkalling og saksliste. Referat fra forrige styremøte
                     Ingen merknader til innkalling og saksliste.
                     Referatet fra styremøte 19.mai 2022 ble godkjent.

Sak 40/22  Planlegge turer/vandringer i høst
                    Sigfus tar kontakt med arkeolog Caroline Fredriksen for å få fastsatt dato for turen
                    til Holsøy og «Dronninggraven» på Ramsvik- Einange
n.

Sak 41/22  Invitasjon til Historielaget om deltakelse i reising av
                   minnesmerke på Ostad og involvering/bidrag/bistand
                   i et kystkultursenter på Borgvær
                      Sigfus deltok på møte på Borg i august og redegjorde kort fra møtet.
                      Steinar tar kontakt med Even Carlsen – en av eierne av Borgvær – for å avklare en del spørsmål.                        Vi avventer en evt. henvendelse fra eierne.
                       Når det gjelder Historielagets eventuelle deltakelse i en gruppe som skal se på mulighetene
                       for å reise et minnesmerke på Ostad, så vil vi komme tilbake til det på neste møte. 
                       Vi  kan ikke se at vi har noen info å bidra med – foruten det som allerede er skrevet i årboken.                              Styret vil også innhente flere opplysninger.              

Sak 42/22  Status fra Kalender-gruppen og Årbokredaksjonen
                     Kalenderen er allerede trykket og er lagt til salg i Bokhandelen. 
                     Det ble bestilt 1000 ekspl.    
Årboken er ferdig trykket, men skal til innbinding i Litauen.
                     Kjell-Tore har bestilt 1200 årbøker.  Regner med at de kommer i slutten av september.
                     Vedtak: Det ble enstemmig vedtatt at prisen på boken øker fra kr 250 til kr 275. 
                     Kalenderen skal fortsatt koste kr 150.

Sak 43/22  Status Økonomi
                     Vi har ikke mottatt papirene fra Lisbeth.  Steinar sender dem ut til styret så snart han mottar dem.                       Ca. 80 medlemmer har enda ikke betalt medlemsavgiften.
                     Steinar og Eldar går gjennom listen og tar kontakt med dem det gjelder.

Sak 44/22  Eventuelt
                    Steinar fortalte om turen til Grøtøya.
                    Han blir borte til 22.september.

                   Neste møte berammet til 5.oktober kl 18.00.
                   Møtet hevet kl 20.00

                                              Anita Dunvold
                                                      (ref)