Årsmøte 2018 - 31. januar - innkalling

 

 

                                                    ÅRSMØTE

                          I

 VESTVÅGØY HISTORIELAG

ONSDAG 31.JANUAR 2018 KL 18.00

Surprise, Lofotsenteret

 

Saksliste

 1.   Åpning v/leder
 2.   Konstituering
 3.   Årsmelding 2017                                        
 4.   Regnskap for 2017
 5.   Kontingentfastsetting 2018
 6.   Budsjett for 2018
 7.  Arbeids- og aktivitetsplan 2018
 8.   Innkomne saker
 9.   Lovendring

10.Valg etter vedtektene

 

 

Saksliste med innstillinger:

 

          1.Åpning av årsmøtet 2018.

   

2. Konstituering:

Styrets forslag på møteleder: Karl Johan Solheim

     Styrets forslag på sekretær: Anita Dunvold

     Valg av 2 til å underskrive protokollen.

 

 1. Årsmeldinger for 2017 fra styret og undergrupper

Styrets forslag: Årsmeldingene for 2017 godkjennes.

 

 1. Regnskap og revisorberetning for 2017.

Styrets forslag: Regnskap for 2017 med revisorberetning godkjennes.

 1. Kontingentfastsettelse for 2018.

Styrets forslag: kr 400.

 

 1. Budsjett for 2018.

Styrets forslag: Framlagte budsjettforslag for 2018  godkjennes.

BUDSJETTFORSLAG 2018 

INNTEKT:                                                       2018                                   2017                                                   

Kontingenter                                                kr 220.000                          kr 225.000              

Salg av bøker og kalender                          kr 100.000                         kr 100.000              

Inntekt kurs/arrangementer                     kr   10.000                          kr  15.000                   

Refusjon mva                                                kr  17.000                          kr  18.000  

Renter                                                            kr     1.500                          kr   2.500                                   

Sum inntekter                                               kr 348.500                         kr 360.500              

KOSTNADER: 

Trykk årbøker/kalender                              kr 110.000                         kr 130.000              

Honorarer                                                      kr  55.000                           kr  50.000               

Administrasjonskostnader                         kr 50.000                            kr  50.000                

Husleie/strøm                                              kr  42.000                            kr   36.000               

Utgifter undergrupper                                kr    6.000                            kr    3.000                

Datautgifter                                                  kr   3.000                             kr    4000                                 

Reiseutgifter                                                 kr   7.000                             kr    2000                  

 Reisegodtgjørelse                                       kr   2.000                             kr    7.500                                      

Møte/arr.utgifter                                         kr  21.500                           kr   26.000                                   

Annonser                                                       kr  15.000                            kr    15.000                                    

Kontingenter/gaver/forsikring                  kr  15.000                            kr    15.000                                    

Gebyrer og andre kostnader                      kr  22.000                           kr    22.000                                   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------                       

Sum kostnader                                              kr 348.500                          kr 360,500                           

 1. Arbeids- og aktivitetsplan for 2018.

 

 1. Innkomne saker.

 

 1. Lovendring.

 

 1. Valg.  Valgkomiteens innstillinger framlegges og stemmes

     over.

      

Servering av kaffe etter sak 6. 

Temainnslag: Maleriet av Gerhard Schøning v/Scott Thoe.  

 

ÅRSMELDING 31.desember 2017

STYRET OG ANDRE TILLITSVALGTE:

Styret:

Leder:           Kolbjørn Bugge                           2017 – 2018

Nestleder:   Gunnlaug Bjørgo Larsen            2017 – 2019

Sekretær:    Karl A.Hansen                              2016-- 2018

Styremedl.: Karl Botolfsen                              2016 – 2018

Styremedl    Eldar Stig Andersen                   2017 – 2019

Varamedl.:   Anita Dunvoll                              2017 – 2018

 

Regnskapsfører: Lisbeth Klausen

Fotogruppe:

Leder:           Sverre Gulbrandsen                   2017 – 2018

Medlem:      Margareth M. Kristensen         2017 – 2019

Medlem:      Liv Hammer Sæthre                   2017 – 2019

Medlem:      Marit Woie                                  2016 – 2018

Medlem:      Karin Dybwad                              2016 – 2018

Arkivansvarlig:

                       Haldis Waag                                2017 – 2018

Slektsansvarlig:

                       Kirsti Arctander                          2017 – 2018

Årbokredaksjon:

Leder:            Kjell Thore Sletteng                   2017 – 2018

Medlem:       Per Magne Bernhardsen          2017 – 2019

Medlem:       Svein Erik Haugen                      2017 – 2019

Medlem:       Ann-Brit P. Simonsen                2016 – 2018

Medlem:       Karl Johan Solheim                    2016 – 2018

Medlem:       Sissel Kristensen                         2017 – 2019

 

 

Revisorer:

Leder:                         Arne Christoffersen        2017 – 2018

Medlem:                    Roy Grønbech                  2017 – 2018

Varamedl.:                Kjell Oscar Straum           2017 – 2018

 

Valgkomite:              

Leder:                       Dan-Viggo Vårum              2016 – 2017

Medlem:                   Tore Smedsund                  2016 – 2017

Medlem:                    May Jacobsen                    2016 - 2017                      

 

#

 

Medlemmer:

Antall fullt betalende medlemmer: 554

Livsvarig medlem: Julian Strømnes

Æredsmedlemmer: Kjell Thore Sletteng, Kjell Oscar Straum,

                               Svein Kongsjord og Haldis Waag

 

Det har i 2017, i likhet med tidligere år, vært  mye arbeid med å holde medlemstallet oppe og for at det meste av opplysninger om medlemskap er a jour-ført når årbok/kalender skal sendes ut.   «Zubarus» er vårt  et selskap for innkreving av årskontingenten.

Opp mot 600 medlemmer må være et  være et mål for 2018.

#

Aktiviteter og lagsarbeid 2017.

Styret har gleden av å legge frem en årsmelding for 2017, som var et jubileumsår. Det gjelder feiring, temakvelder, turer, kalender og årbok, samt arkiv- og slektsarbeid og lagsarbeid. Styret viser ellers

til rapportene fra de ulike undergruppene. Sakspapirer og regnskaper lagt  ut på lagets  heimeside.

Det har vært avholdt  8  styremøter. Ellers har styremedlemmene, jevnlig blitt informert  om saker gjennom e-post og telefon. Varamedlem og ledere i fotogruppen, årbokredaksjonen, slektsarbeid og arkiv har også deltatt på styremøtene.

Årsmøtet ble avholdt 25.januar kl.18 2017 på Surprise, Leknes.

 

 

25.mars ble det arrangert et Skrei og Vikingseminar på Borg i et samarbeid med Museum Nord. Dette ble etter styrets syn et meget vellykket treff med ca 120 deltakere, gode forelesere og  lydhøre deltakere. Referat ligger på lagets heimeside – vhl-historielag.com.

 

25.april hadde laget besøk av Torbjørn Seiring fra Bodø som fortalte om ASPA-slektens  inntog i nord/Lofoten.

 

20.mai var det en 3-4 timers vandring i Borgområdet med Pål Eikås som ledsager. En god forteller og innholdsrik tur.

 

18.juni ble det arrangert Skaftnesdag i samarbeid med Husflidfslaget og i tradisjonell stil  med god deltakelse. Tørrfisk og knuter/stikk var tema med henholdsvis Rolf Jentoft og Børge Iversen. Harold Holtermann holdt andakt og Robert Solberg ga oss tonefølge.

 

I juni kom Vestvågøykalenderen for 2018.

 

 20.august var det planlagt tur til Einangen for å høre om «Dronninggrava» og likeså tur til Solbakk. På grunn av dårlig vær denne dagen, ble det bare tur til Solbakk. En hyggelig tur sammen med Johan Sirnes og folka på Solbakk.  Se heimesiden.

 

31.august ble det treff på Ballstad Skole om temaet Gerhard Schøning. Karl Johan Solheim hadde en god gjennomgang om personen GS`s historie, og Eldar Stig Andersen redegjorde om etterslekta. Det ble en interessant samtale etterpå.

 

26.september deltok Eldar på regionsmøte for  «Landslaget for lokalhistorie». Møtet ble avholdt i Lødingen, og det foreligger notat fra møtet.

 

13.oktober feiret laget 40 års virke med en Jubileumsmarkering på Borg  med ca. 100 deltakere. Nestleder Gunnlaug Bjørgo Larsen ønsket velkommen. Så ble kvelden innledet med temaet «Tradisjonsmusikk fra Lofoten» med Susanne Lundeng. En gnistrende forestilling som ble avsluttet med samspill med Robert Solberg.

Etterpå ble det jubileumskaffe i Glasshuset, med bl.a. besøk av «Petter Dass» ( Oddvar Kleppa), der temaet var lofotinspirert.

Fellessang og tale av lagets leder. Musikk ved Robert og Sander. «Kvinne i fjæra» av Jahn Arill Skogholt er det første som er trykket i årbok nr. 1 fra 1978. Diktet er tonesatt av leder og ble framført av

Solberg/Bugge.

 

26.oktober fikk laget ordnet en oppfølging av filmen «Kvar song ei soge» av Aaslaug Waa, en film om sangens historiske plass i hverdagslivet i alle livets faser. En god film som gjerne flere skulle sett.

 

9.desember hadde laget «stand» i Lofotsenteret med salg av årbøker og kalendere. Det ble tegnet 20 nye medlemmer.

 

Til slutt vil styret rette søkelyset på aktuelle problemstillinger når det gjelder lagsarbeidet framover. Det er klart at tilgangen av stoff til de to viktige produktene som laget årlig står bak, vil være veldig avgjørende. Kanskje ikke for fotogruppen og Vestvågøykalenderen når det gjelder tilgang på bilder, men  at opplysninger om bildene kan være vanskelig. For årboka er situasjonen noe annerledes. Ser vi oss tilbake, er det utrolig mye som er nedskrevet siden første utgave i 1978. Nå etterspørres mer lokalhistorisk stoff for framtidige utgaver, og vi må alle være behjelpelig med dette arbeidet. Stopper årboka opp, vil det gå ut over lagsarbeidet generelt.

På grunn av plassmangel vil også arkivarbeidet bli begrenset.

Dette er noe som må sees på i tiden som kommer.

 

#

Økonomisk status:

 

Styret har bestemt å honorere alle tillitsvalgte, slik at det blir en økning i administrasjonsutgiftene, noe som også legges inn i budsjettet også for 2018. Alle har en del personlige utgifter med å være tillitsvalgt. Vedtaket er gjort med bakgrunn diskusjonen vi har hatt på tidligere årsmøter.

 

Styret vil igjen gjøre oppmerksom på temaet salg av kalendere og årbøker. Det er lite å tjene på salg, spesielt hos bokhandlere. Dette året  ble antall trykte årbøker satt til 1300, slik at vi slipper et stort restopplag. I år hadde laget en del vannskader på bøkene, slik at det ble kompensert med 380 ekstra. Også tallet på kalendere er redusert.

Styret har  sammen med redaktøren av årboka fått  redusert trykkekostnadene av årets utgave, og her er  det  en god del å tjene.

Styret har også bestemt å sende tillitsvalgte på faglige kurs som arrangeres av landslaget for Lokalhistorie.

Disse faglige kursene er tenkt lagt til annethvert år mellom årsmøtene i LFL.

 

 

Styret retter en stor takk til alle tillitsvalgte og andre som har gjort og gjør en stor jobb med å ta vare på lokalhistorien i Vestvågøy.

Det er nye oppgaver å ta fatt på i 2018, men  også i årene framover  for de som fortsetter. Styret vil imidlertid påpeke at det å drive en bedrift, som laget kan betegnes for i dag, byr på mange og nye utfordringer. Det gjelder arbeidsoppgaver og rutiner (data) som må legges om i kommende arbeidsår.

Styret ønsker det kommende styre lykke til med å videreføre lokalhistorisk arbeid etter de 40 som er passert.

 

Kolbjørn Bugge            Gunnlaug Bjørgo Larsen     Karl Botolfsen               Karl A. Hansen              Eldar S. Andersen                Anita Dunvold

 

 

 

 

 

 

Sak 7. Arbeidsplan 2018.

 

Husmannsveldet i Norge/vår region ved Alan Hutchenson, Bodø.

 

Tematur med  Johan Sirnes til lokale husmannsplasser.

 

Salg av gamle årbøker og kalendere til nedsatt pris.

 

16.juni – «Om nordlendingenes forhold til Eidsvoll 1814». Kåsør er professor i historie ved UiT, Einar Niemi. Et samarbeid med Orkana Forlag. Meieriet Kultursenter

 

Skaftnesdagen  24.juni ??

 

Kalender for 2019.

 

Bruk av facebook i lagssammenheng.

 

Årboka LOFOTR.

 

Leknes Statsrealskole-Samlegymnas for Lofoten-Vest-Lofoten Videregående Skole. Et sammendrag.

 

Medlemsverving

 

Dronninggrava.

 

Tur til Æsholman.

 

Lokalhistorie i skolesekken

 

Bronselur – en klang av oldtid.

 

Viser i Slydalen.

 

 

 

 

SAK 10.

Styrets valg av tillitsvalgte til undergruppene.

 

Bokredaksjonen:

Kjell Thore Sletteng, leder                            2018-2019

Ann Brit P.-Simonsen                                     2018-2020

Grethe Lill Larssen                                         2018-2020

Svein-Erik Haugen                                          2017-2019

Per Magne Bernhardsen                               2017-2019

Sissel Kristensen                                             2017-2019

 

Fotogruppen:

Sverre Gulbrandsen, leder                            2018-2019

Marit Woie                                                       2018-2020

Karin Dybwad                                                  2018-2020

Liv.H.Sæthre                                                     2017-2019

Margareth M. Kristensen                               2017-2019

 

Arkivansvarlig:

Haldis Waag                                                      2018-2019

 

Slektsansvarlig:

Kirsti Arctander                                                2018-2019