Årsmøte 2017

ÅRSMØTE I  VESTVÅGØY HISTORIELAG

ONSDAG 25.JANUAR 2017 KL 18.00

Surprise, Leknes

 

Saksliste

1.  Åpning v/leder

2.  Konstituering

3.  Årsmelding 2016

4.  Regnskap for 2016

5.  Kontingentfastsetting 2017

6.  Budsjett for 2017

7.  Arbeids- og aktivitetsplan 2017

8.  Innkomne saker

9.  Lovendring

10.Valg etter vedtektene

 

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må sendes skriftlig til VHL, Sagaveien 20, 8370 Leknes eller e-post: vhl@live.no innen 11.januar 2017.

 

Saksliste med innstillinger:

 

          1.Velkomsthilsen ved leder.

   

2. Konstituering:

Styrets forslag på møteleder: Gunnlaug Bjørgo Larsen

     Bisitter:                                        Karl A.Hansen   

     Styrets forslag på sekretær: Turid W. Pedersen

     Valg av 2 til å underskrive protokollen

 

3.    Årsmeldinger for 2016 fra styret og undergrupper

Styrets forslag: Årsmeldingene for 2016 godkjennes.

 

4.    Regnskap og revisorberetning for 2016.

Styrets forslag: Regnskap for 2016 med revisorberetning godkjennes.

 

5.    Kontingentfastsettelse for 2017.

Styrets forslag: kr 400.

 

6.    Budsjett for 2017.

Styrets forslag: Framlagte budsjettforslag for 2017
godkjennes.

 

7.    Arbeids- og aktivitetsplan for 2017.

 

8.    Innkomne saker.

 

9.    Lovendring. Se redigering av lagets regler og lover

vedtatt på årsmøtet 2016.

 

10.          Valg.  Valgkomiteens innstillinger framlegges og stemmes

     over.

      

 

 

Servering av kaffe, snitter og kake etter sak 6. 

Temainnslag: Fuglelivet på Hornøya. Fotoserie v/ Sverre Gulbrandsen

 

ÅRSMELDING 31.desember 2016

STYRET OG ANDRE TILLITSVALGTE:

Styret:

Leder:           Kolbjørn Bugge                           2016 – 2017

Nestleder:   Gunnlaug Bjørgo Larsen            2015 – 2017

Sekretær:    Turid W. Pedersen                       2015-- 2017

Styremedl.: Karl Botolfsen                              2016 – 2018

Styremedl.: Karl A. Hansen                             2016 – 2018

Varamedl.:  Eldar Stig Andersen                    2016 – 2017

 

Regnskapsfører: Lisbeth Klausen

Fotogruppe:

Leder:           Sverre Gulbrandsen                   2016 – 2017

Medlem:      Margareth M. Kristensen         2015 – 2017

Medlem:      Liv Hammer Sæthre                   2015 – 2017

Medlem:      Marit Woie                                  2016 – 2018

Medlem:      Karin Dybwad                              2016 – 2018

Arkivansvarlig:

                       Haldis Waag                                2016 – 2017

Slektsansvarlig:

                       Kirsti Arctander                          2016 – 2017

Årbokredaksjon:

Leder:            Kjell Thore Sletteng                   2016 – 2017

Medlem:       Per Magne Bernhardsen          2015 – 2017

 

Medlem:       Svein Erik Haugen                      2015 – 2017

Medlem:       Ann-Brit P. Simonsen                2016 – 2018

Medlem:       Karl Johan Solheim                    2016 – 2018

 

Varamedl.:   Sissel Kristensen                         2016 – 2017

Varamedl.;   Brita Arct. Rist                             2016-   2017

 

 

Revisorer:

Leder:                         Arne Christoffersen        2016 – 2017

Medlem:                    Roy Grønbech                  2016 – 2017

Varamedl.:                Kjell Oscar Straum           2016 – 2017

 

Valgkomite:              

Leder:                       Tore Smedsund                  2016 – 2017

Medlem:                    Anita Dunvoll                    2016 – 2017

Medlem:                    Dan-Viggo Vårum             2016 - 2017                      

 

#

 

Medlemmer:

Antall fullt betalende medlemmer: 560

Livsvarig medlem: Julian Strømnes

Æresmedlemmer: Kjell Thore Sletteng, Kjell Oscar Straum

                              og Svein Kongsjord.

 

Siden medlemskontingenten utgjør omlag 60% av årlig inntekt til laget, er det naturlig å se på hvilke grep styret og laget kan gjøre for å øke antallet. Det har i 2016, i likhet med tidligere år, vært mye arbeid med det vi kaller medlemsservice, slik at det meste av opplysninger om medlemskap er a jour-ført når årbok/kalender skal sendes ut. Styret har nå funnet et nytt system for dette arbeid gjennom samarbeid med «Zubarus», et selskap for innkreving av årskontingenten. Et svært viktig arbeid er nå på plass.

I jubileumsåret 2017 må vi alle gjøre vårt til at medlemstallet øker. Opp mot 600 kan være et mål.

#

Aktiviteter og lagsarbeid 2016.

Styret har gleden av å legge frem en årsmelding for 2016 med flere aktiviteter - et normalår. Det gjelder temakvelder, turer, kalender og årbok, samt arkiv- og slektsarbeid, og lagsarbeid. Styret viser ellers

 

til rapportene fra de ulike undergruppene. Sakspapirer og regnskap legges ut på heimesiden.

Det har vært avholdt 8 styremøter, de fleste lagt til Sagaveien 20. I august ble styremøtet lagt til «Hermes ll», med tur til Æsholmene. Ellers har styremedlemmene, som tidligere, jevnlig blitt informert om saker gjennom e-post og telefon. Varamedlem og ledere i fotogruppen, årbokredaksjonen, slektsarbeid og arkiv har også deltatt på styremøtene.

#

Årsmøtet ble avholdt 26.januar kl.18 2016 på Surprise, Leknes. Det møtte 43 medlemmer, (se vedlegg).

4.mai var det temakveld på «Sans og Samling» om sjeldne døpenavn, ledet av Kirsti Arctander. Meget interessant var det, men vi prøver igjen med ny temakveld til vinteren 2017, slik at flere får anledning til å delta. Samtidig var det også en quiz-seanse med gamle lokale ord og uttrykk.

Fra et medlem er det kommet spørsmål om laget har tanker om flytting av statuen av fiskerkona på Lilleeidet. Styret har ikke noe vedtak på dette, men det er kjent at noen utenfor laget arbeider med saken.

Redigering av lovene til laget er foretatt etter vedtak gjort på siste årsmøte (ligger ved årsmeldinga).

Den 12.juni var det Skaftnesdag med temaet: Fiskebyttedag. Harold Holtermann hadde en kort andakt ved åpningen kl.12, og Turid W. Pedersen leste diktet om fiskebyttedagen av Ernst Zackariassen.

Ellers var temaet «Lofotull» lagt inn i arrangementet. Dagen gikk som tidligere med salg og konkurranser. Rømmegrøten og kaffen smake like godt som tidligere, og oppmøtet var bra. Bare Historielaget og Husflidlaget er nå med som arrangør, og de «tordenskjoldske soldater» går igjen – heldigvis for det.

En del praktiske problemer med avviklingen er påpekt, som toalettforhold, parkering m.m., men det er ikke lett å få dette på plass av eier. Skaftnesdag for 2017 legges til 18.juni.

 

Den 14.8. var det planlagt tur til Bergsøyene, men denne turen måtte avlyses av en del praktiske grunner.

I stedet ble tematuren «Borgvær Rundt» arrangert 11.september, der Eldar Andersen hadde ledelsen, og der interessen var stor. Det ble arrangert 2 turer og et 50-talls deltakere var med selv om værforholdene ikke var de beste. John Ragnvald Johnsen var med som forteller, og Sverre Gulbrandsen har fått tatt en del bilder derfra. Nå er turbåten solgt, slik at det må annet fartøy til dersom liknende turer skal gjenopptas.

Tematur i den digitale turløypa Haukland- Uttakleiv ble avviklet lørdag 29.oktober, (se heimesiden).

Pakking og utsendelsen av kalender og årbok til medlemmene gikk veldig raskt og fint i år, og mesteparten av pakkene ble sendt med Bring Posten. Med masseutsending som B-post koster hver pakke om lag kr. 16. (Som enkeltutsending kr. 70).

Historielaget har også vedtatt å støtte et mulig arbeid med turvei ved Halsvågen på Leknes dersom det blir satt i gang et slikt prosjekt i dette interessante, lokalhistoriske området. Jmf. Kommunedelplan for VV for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.

Historielaget har fått testamentert en del fra boet etter Ernst Zackariassen og vil se på dette i 2017. Eldar Andersen er bobestyrer og holder laget orientert med utviklingen.

Til slutt vil styret rette søkelyset på aktuelle problemstillinger når det gjelder lagsarbeidet framover. Det er klart at tilgangen av stoff til de to viktige produktene som laget årlig står bak, vil være veldig avgjørende. Kanskje ikke for fotogruppen og Vestvågøykalenderen når det gjelder tilgang på bilder, men at opplysninger om bildene kan være vanskelig. For årboka er situasjonen noe annerledes. Ser vi oss tilbake, er det utrolig mye som er nedskrevet siden første utgave i 1978. Nå etterspørres mer lokalhistorisk stoff for framtidige utgaver, og vi må alle være behjelpelig med dette arbeidet. Stopper årboka opp, vil det gå ut over lagsarbeidet generelt.

Det er kjent at interessen for historielagsarbeid vanligvis starter nokså sent i livet, kanskje 50-60+, men med noen unntak. Mange av de som startet laget i 1977 er borte, mens noen nye ildsjeler har tatt

over og  tror på dette viktige lokalhistoriske arbeidet.  Det gjør at vi kan være stolte av et fortsatt oppegående lokallag på Vestvågøya.      

  

 

#

Økonomisk status:

 

Angående lages økonomiske status, må den betraktes som god, men styret har bestemt å bruke om lag 50.000 kroner til et maleri av Gerhard Schjøning, malt av vår lokale kunstner Scott Thoe. Likeså har styret bestemt å honorere alle tillitsvalgte, slik at det blir en økning i administrasjonsutgiftene, noe som legges inn i budsjettet for 2017. Alle har en del personlige utgifter med å være tillitsvalgt, så dette er et lite plaster på såret. Vedtaket er gjort med bakgrunn i den diskusjonen, som vi hadde på siste årsmøte.

 

Styret vil igjen gjøre oppmerksom på temaet omkring salg av kalendere og årbøker. Det er lite å tjene på salg, spesielt hos bokhandlere. Dette året reduserte vi derfor antall trykte årbøker til 1200, slik at vi slipper et stort restopplag. Også tallet på kalendere er redusert.

 Bokhandlerne tar opp til 40% provisjon og skal ha bøkene fritt tilsendt i forbindelse med salg. På årbøker er det derfor ca. 15 kr å tjene pr. bok utenbys og ca. 25 kr. på øya. Igjen må vi påpeke at det er gjennom medlemskap vi sitter igjen med en brukbar fortjeneste.  Styret, sammen med redaktør, vil se på mulighetene for å få redusert trykkekostnadene, for her kan det være noe å tjene.

Styret har også bestemt å sende tillitsvalgte på faglige kurs som arrangeres av landslaget for Lokalhistorie, hvor laget vårt er medlem.

Leder har i november vært på et slikt kurs arrangert i Bergen. Disse faglige kursene er tenkt lagt til annethvert år mellom årsmøtene i LFL.

 

 

Styret retter en stor takk til alle tillitsvalgte og andre som har gjort og gjør en stor jobb med å ta vare på lokalhistorien i Vestvågøy.

Det er mange oppgaver å ta fatt på i 2017, som er et jubileumsår (1977-2017), men også i årene framover for de som fortsetter. Styret vil imidlertid påpeke at det å drive en bedrift, som laget kan betegnes for i dag, byr på mange og nye utfordringer. Det gjelder arbeidsoppgaver og rutiner (data) som må legges om i kommende arbeidsår.

 

Kolbjørn Bugge            Gunnlaug Bjørgo Larsen     Turid W.Pedersen

Karl Botolfsen               Karl A. Hansen                      Eldar S. Andersen