Styremøte onsdag 21.10 kl.18.30 i Sagaveien 20

Saksliste:

Sak  53/15   Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak  54/15  Godkjenning av protokoll fra siste styremøte. Orienteringssaker.

Sak  55/15  Evaluering av temakvelder med Peter Ørebech og Tore Haug

Sak  56/15  Lovendring

Sak  57/15  Medlemsstatus/ orientering om kontingentinnkreving

Sak  58/15  Aktiviteter 2016 - idedugnad.

Sak  59/15  Eventuelt.