40-årsjubileum 13. oktober 2017.

VESTVÅGØY HISTORIELAG  40 ÅR

Av Kolbjørn Bugge, leder – noen ord under jubileumsmarkeringen.

VENNER AV LOKALHISTORIEN I VESTVÅGØY

Æresmedlemmer, tillitsvalgte, medlemmer og andre gjester. For noen år siden kom jeg over en bok som fanget min interesse. Den handla om en liten familie som måtte bryte opp fra hus og heim fordi terminen på kr. 27 ikke kunne innfris. De stranda på Æsholman, og boka ble til «Henning på Holmen», ført i penn av Dagmar Blix. Et tilbakeblikk til en tid som var hverdagen for så mange, og i historisk perspektiv ikke så lenge siden. Om folk som sleit, og der sorg og glede fulgtes ad. Dette var en del av vår lokalhistorie.

For 40 år siden var det noen framsynte personer, som så behov for å stifte et historielag på øya. Stiftelsesmøtet ble satt til 6. sept. 1977.  27 personer var tilstede, og det ble valgt et styre med Gunnar Joakimsen som leder, Elbjørg Blix Ackermann, som nestleder, Kåre Ringstad, som sekretær, Ragnvald Rystad, som kasserer, samt Inger Lise Rist. Vararepresentanter var Gesken Kongsjord, Kolbjørn Lorentzen og Signe Wulff Lorentzen.

Så var det å forme en formålsparagraf: Vestvågøy Historielag har som formål å verne om den lokale kulturarven på øya, berge muntlig tradisjon om liv og arbeid i eldre tid og spre kunnskapen om Vestvågøyas fortid.

Kontingenten ble først satt til kr. 10, men samme år økt til kr. 20. Til årbokarbeidet ble Kjell Oscar Straum, Kolbjørn Lorentzen og Leif Selnes valgt.

Ser man tilbake har laget virkelig tatt formålsparagrafen på alvor, verna om mye av den lokale kulturarv og spredd kunnskap om øyas fortid fram til nåtid.

Den vakre logoen fikk laget i 1988.

Allerede fra starten var det klart at laget skulle arbeide med årbok, kalender, arkiv og slekt. Alle disse områdene er viktige i lokalhistorisk sammenheng. Jeg vil ikke legge skjul på at årboka og kalenderen er det viktigste laget har å by på. Årboka kom ut med første eksemplar i 1978, og ser vi på oversikten over alle artikler og fortellinger som er mellom permene i alle disse årene, kan laget være stolt. Mange har bidratt til å fylle bøkene med god lokalhistorie, noe vi takker for. Jeg vil nevne at det er to personer som spesielt må trekkes fram i denne sammenheng, og det er Kjell Oscar Straum, som var redaktør til 1989, og Kjell Thore Sletteng, som i alle årene etterpå har hatt hand om utgivelsen sammen med sine medarbeidere. Vi har nettopp fått den 40-ende utgaven.

Kalenderen med bilder fra hverdagslivet i Vestvågøy kom i 1982 redigert av Finn Unstad. I dag er det Sverre Gulbrandsen med sin tropp, som over lang tid har hatt ansvaret for utgivelsen.

Som nevnt er disse produktene sentrale i lagets arbeid, og vårt ansikt utad. I arkivet har Haldis Waag hatt ansvaret over lang tid. Dere kan finne en oversikt på lagets heimeside. Slektsarbeidet går for det meste ut på å hjelpe personer til å finne røttene sine. Leder er Kirsti Arctander.

Laget har over mange år leid lokale og hatt sitt tilhold i Sagaveien 20.

Nå som vi er på Borg, må det vel nevnes at historielaget var sterkt delaktig i det som skjedde i starten her, men noe glemt når det skulle innvies. Men, vi har jo Kåre Ringstad ved inngangen, som minner oss om at laget var med.

Jeg kommer ikke til å ramse opp alt som har skjedd i de forgangne 40 år, men noe jeg vil trekke fram som interessant fra de årene, og tiden jeg har fått gleden av å være leder, og det er å få oppleve mye av øyas fortid gjennom tematurer og –kvelder. Valbergsøyan med nordlandsbåten til Tryggve Valberg, og turen til Steinen med Jon Angelsen vil jeg nevne. Det er fortsatt mye å hente på dette området.

Jeg vil også nevne Skaftnesdagen med en liten innsikt i fiskarbondemiljøet. Enda er det i gang aktivitet takket være noen ildsjeler, som Gunnlaug Bjørgo Larsen m. flere, som står på.

Havskillemerkene var interessante å arbeide med, men dessverre ikke fullført. Digitalisering av Bygdebøkene for Buksnes og Hol er noe annet, men fortsettelsen fra 1950 mangler.

Kontakten med Island gjennom landnåmskvinnen Turid Sundfylleren, hun som dro til Bolungarvik i Isafjorden rundt 900 fra Hålogaland, kanskje Lofoten. Imponerende tilbakeblikk.

I den senere tid nevnes lagets interesse for å fremme opplysningene om øyas store sønn, Gerhard Schøning. Han ble født på gården Skotnes og levde fra 1722 til 1780. Her er det mye historie å hente.

Så vil jeg si noe om mine tanker om lagets framtid.

Vi har over tid greid å samle mye om øyas historie, men det er som nevnt enda mye å hente frem. Mange gode historiefortellere har lagt ned penna for godt, men kan vi i dag forvente at nye skal stå fram og ofre fritid til slikt arbeid? Jeg har et håp, men jeg er slettes ikke sikker. Ser vi en tendens til endret holdning til lags- og organisasjonsarbeidet i våre dager?  

Medlemmene er de som holder historielaget i gang. Vi har vært heldige å opparbeide et medlemstall på opp mot 600. Fordelingen har vært ca.40% utenbygds, og resten fra øya. Dette utgjør ca. 60 % av budsjettmidlene. På produktene er det heller lite å tjene.  I år ser jeg også at flere enn vanlig av de trofaste medlemmer faller fra av naturlige grunner, og rekrutteringen går tregt for å få yngre medlemmer. Det er ikke så lett selv om laget lokker med gratis tilsendt kalender og årbok til en verdi av kr. 300.

Ser jeg dermed at det kan bli vanskeligere tider for lokalhistorisk arbeid i framtiden? Både ja og nei. Vi har heldigvis enda noen som fortsatt tar et løft for denne gode sak, styremedlemmene og andre tillitsvalgte, som skal ha en stor takk. Så må det igjen rettes en stor takk til de som fra starten så viktigheten av arbeidet for vår lokalhistorie, og selvsagt en takk til dere som er her i kveld og gjør markeringen så fin. Først en eventyrlig forestilling av Susanne Lundeng om tradisjonsmusikk i Vestvågøy/ Lofoten. Så Lofotbesøket av «Petter Dass» framført av Oddvar Kleppa.

I den aller første årboka fra 1978, og det aller første som var på trykk, vil jeg ta fram diktet som øyas første kultursjef har skrevet. Jahn Arill Skogholt trakk fram «ho» som sto igjen i fjæra når mannen dro ut på det åpne og barske hav for å fange fisk til livets opphold. Diktet fanget meg, og jeg har satt tone til det. «Kvinne i fjæra» vil min gode venn Robert Solberg og jeg framføre som vår gave til jubileet.

Takk for at jeg fikk fortelle dere litt om lagets 40 års virke. Det har vært og er hyggelig arbeid med å få vite om et liv før oss, som vi må bygge framtiden på. Et jublileumsønske fra meg må bli å få flere fra øya som medlemmer i laget, for vi trenger flere til å holde det hele i gang.

 

Bilder fra jubileumsmarkeringen. (Foto: Sverre Gulbrandsen)


​Det var bra med publikum på 40-årsmarkeringen. 


​Nestleder i historielaget, Gunnlaug Bjørgo Larsen, ønsket velkommen.


​Første innslag i markeringen var den kjente felespilleren og komponisten Susanne Lundeng.
Hun spilte og fortalte om folkemusikk i Lofoten. 


Robert Solberg spilte også med Susanne.


Deltakerne er samlet til kaker og kaffe. 


Leder Kolbjørn Bugge ønsket velkommen, og oppsummerte historielagets virke gjennom 40 år. 


​Dikterpresten Petter Dass (alias Oddvar Kleppa) kom også på besøk. 


​Kolbjørn og Robert framførte Jahn Arill Skogholts dikt "Kvinne i fjæra", som Kolbjørn har satt tone til. 


Historielagets yngste medlem, Sander Krogh, spiller også trekkspill.


Bidragsyterne fikk takk av nestlederen.