Tur til Lauvdalen - Aalan gård. 22. august 2010

Historielaget 22.08.10 i Lauvdalen v/Ottar Løvdal

Lauvdal gnr. 98 i Vestvågøy kommune, gnr.30 i gamle Borge kommune.

Benevnt som Løffdall 1661.

Fornminner: 50 x 30 meter på bnr. 5. I gårdsgrunnen skal det være funnet krittpipebiter som ikke er tatt vare på.

Lauvdal er ikke nevnt i leidangsmantallet av 1567, der de fleste andre gårder i Borge er oppført. Kan tyde på at det ikke var bebodd så tidlig. Det er heller ikke nevt i jordboken av 1626.

Første gang gården er nevt i skriftlige kilder er i 1661. Da bor det en Nils Rasmussen eller Nils Løffdall, som byksler 2 pd.

Den først eier (odelseier) av gården Lauvdal er Michel Offersøe i 1667.

Ifølge mantallet av 1701 er det fremdeles 1 oppsitter i dalen.

Gården hadde mange eiere opp gjennnom 1700-tallet. I 1785 overtok Mogens Hartvigsen Jentoft eiendommen etter faren Hartvig Mogensen, og i 1795 er det oppført 2 leilendinger med 1 pd.12 mk hver.

Folketellingen i 1801 viser at det bor 14 mennesker i Lauvdalen, fordelt på to familier.

Den ene er en Hans Jacobsen. Det fortelles at han var en av fiskerne som sendte fisk med bygdefarsjekten til Bergen, og ifølge avtale hadde de da plikt til å gjøre tjeneste som «håseter» dvs mannskap når jekten seilte til Bergen. Omkring 1800 var det Niels Chrisensen Dahl i Borgvær som var skipper for bygdefarsjekten i Borge. Hans nektet å utføre sin plikt, og ble «indstevnet for ei at have villet seile på bøygdefarsjekten», på tinget på Sanne 23.05.1801. Hans møtte og tilstod sin forseelse «og i Minderliged erlagde 16 skil. til Justitz- Kassen».

Ved taksering av gårdene (såkalt jordavgift) etter den offentlige forordning av 1802 ble Lauvdal plassert i gruppen «God jordart», der taksten var 90 Rdlr. pr. våg. Altså like god som f. Eks. Rystad og Handberget og bedre enn f.eks. Bøstad.

I 1831 var Ole A. Myhre, Stamsund blitt eier av dalen, og i 1838 er det oppføret 2 oppsittere i dalen.
Ved skjøte i 1854 ble begge brukene solgt til oppsitterne.

Ved folketellingen i 1865 bodde det 3 familier i Lauvdalen, 2 selveiere og 1 husmann.

Ved folketellingen i 1895 var folketallet steget til 36 personer fordelt på 5 familier, og ved telling 1900 var det steget til 45 personer på 7 familier.

På 1890-tallet ble de fleste av gammelgårdene vi ser i dag etablert.

Før det kom kjørevei til Lauvdalen, ble varene fraktet med båt til Lauvdalsjøen (ved Borpollen), og videre med hest opp til dalen. Veien til dalen ble bygd i årene 1910-15. Oppsitterne i dalen ville legge veien fra Kviltuva (der skillet mellom Lauvdalen og Li / Borgjord er, ca 200 m. nord for det ytterste huset) og rett ned til Borgfjorden, men det ville ikke oppsitterne i Borgjforden godta, fordi det gikk for mye av torvmyra til spille for dem. Veien ble da lagt i skillet mellom Li og Borgfjorden.

Ferdsel til og fra dalen var forøvrig over Tjønndalsheia til Rolfsfjord, og over Vardheia og ned Valbergsdalen til Valberg. Gangskaret over til Alstad ble også brukt.

Min farfar gikk f. eks. på skole på Skarbøen, nedenfor Tjønndalen.

Bjarne Jakobsen fra Tjønndal, fortalte at om vintrene når fisket var staret på innersida, kom det gående karavaner av mannfolk som hadde vært på fiske i Stamsund og omegn gående opp gjennom Tjønndalen på lørdags ettermiddag med fisk hengende over ryggen, som de skulle ha med hjem. Han mente at mange gikk helt til Ytre Borgfjord, og retur på søndag ettermiddag.

Presten fra Borge plasserte hest her i dalen når han skulle over til Valberg for å holde preik. Han gikk da gjerne over til Rolfsfjorden og ble rodd til Valberg. Det ble også handlet varer i Valberg og fraktet over fjellet til dalen. Det samme fra Alstad.

På 1960-tallet bodde det 72 personer i dalen på det meste. I dag bor det ca.15 personer, omtrent det samme som ved folketellingen 1801.

Sør for (innenfor) steingjerdet er de 6 eldste gårdene i Lauvdalen:

Gnr. 1: Gjerløv Løvdal (tidligere eier Martin og Johanna Johnsen) gift med Astrid (datter av Martin og Johanna). Eier i dag: Edit Løvdal

Gnr. 4: Oskar Løvdal f. 1897 (tidligere eier Johannes og Josefine Johansen (fra Slydal) gift med Dagny Edevardsen fra Borgfjord. Eier i dag: Ottar Løvdal

Gnr. 5: Hendrik Hansen (tidligere eier Bernhard og Emma Hansen) gift med Ragnhild Jørgensen fra Bø i Nord-Borge. Eier i dag: Laila Simonsen (Narvik, datter til Ragnhild)

Gnr. 3: Leif Lauvdal f. 1919 (tidligere eier Benjamin og Amanda Johnsen) gift med Ester (fra Høynes). Eier i dag: Ester Lauvdal

Gnr 6: Just Lauvlund (tidligere eier Bernhard og Emma Hansen) gift med Nelly (fra Troms). Eier i dag: Etterkommerne

Gnr 2: Sverre Hansen (tidligere eier Selma og Martin Hansen) gift med Bjørg (fra Østlandet). Eier i dag: Sylvi Løvdal.

Gårdene mot nord er gått ut fra «gammelgårdene», ved utskifning av utmarka som startet 1936, og er bureisningsbruk etter 2. v. krig.

 

Ottar 2010