Styremøte 9. mars 2016

Referat fra styremøte i  VHL  9. mars 2016

Sagaveien 20

 

Til stede: Kolbjørn Bugge, Gunnlaug Bjørgo Larsen, Karl A. Hansen,  Eldar Andersen, Haldis Waag, Sverre Gulbrandsen, Turid W. Pedersen

 

Lederen ønsket velkommen til ei ny økt og en særlig velkomst til Eldar som nytt varamedlem.

 

Sak 5/16 Godkjenning av innkalling og saksliste

  Godkjent.

 

Sak 6/16 Konstituering – valg av nestleder og sekretær

  Nestleder: Gunnlaug Bjørgo Larsen

   Sekretær: Turid W. Pedersen

 

Sak 7/16 Godkjenning av protokollen fra styremøtet 13.01.16 og årsmøtet   27.01.16

  Haldis har oversendt papirene til Landslaget (orienteringssak 2/16)

  Referatene ble godkjent.

 

  Orienteringssaker

* Kontingentinnkreving

Som kjent ble samarbeidet med Mammut Visma avsluttet i fjor. Lederen har bedt om en øk sluttrapport og fullstendige medlemslister fra Mammut Visma.  Vi har akkurat nå i skrivende stund fått oversendt alle lister over innbetalingene og medlemmene m/ adresser.

I morgen 10. mars sendes giroene for innbetaling av kontingenten ut fra vårt nye samarbeidsfirma, Zubarus.

* Portrett av Gerhard Schønning: Maleren er i gang med arbeidet.

* Svar fra Vikingmuseet på Borg ang Skaftnesdagen, datert 17. febr.  Tidspunktet for Skaftnesdagen, 12. juni, er ok. Innen den dagen skal alt være ryddig og rengjort. Det jobbes med både parkeringsplassen, vann og el anlegg til fjøs, naust og smie mm. Arbeidet for å få utvidet parkeringsplassen kan imidlertid ikke skje inneværende år («med det første»).

* Statuen på Lilleeidet: Det har kommet brev fra et medlem som spør om denne statuen står på riktig sted og om det gjøres noe for å få flyttet den. Statuen ble i sin tid  laget og gitt av Eleonora Strauss. Den står på et sted som lett kan oppfattes som privat (rorbuanlegg i nærheten). Det foreligger såvidt vi vet ikke skriftlig materiale som sier at statuen skal stå der den opprinnelig er blitt plassert. Er det kommunen som har råderetten over den? Utakleiv Grendelag jobber med saken som del av et annet arrangement (åpning av en digital turløype) og vil ta kontakt med

kommunen.

* Lokalhistorisk Magasin ber oss gi innspill til planlagt utgave med tema «Kunstnerliv» (bildende kunstnere). Vi ber Eldar se på saken og vurdere hvorvidt det stoffet han har samlet om Eleonora Strauss kan være aktuelt.

 

Sak 8/16 Gjennomgang av lover og regler for VHL. Hvordan skal den nye    valgordningen virke?

  Det ble innvendt under årsmøtet at det ikke var nødvendig å ta med i    lovforslaget at «halvparten av styremedlemmene er på valg hvert år,    første gang ved loddtrekning».  Dette har stått i lovene tidligere og ble   derfor tatt med i det nye forslaget.

  

  Det er det sittende styrets ansvar å komme med forslag til     undergruppene til neste årsmøte.

  Styret har fått i oppdrag å redigere lovene våre med tanke på språk o.l.

 

Sak 9/16 Aktivitetsprogram vedtatt på årsmøtet – hva skal vi satse på i år?

  - Det ble lagt fram mange forslag på årsmøtet. Vi bør konsentrere oss   om en temakveld og en tur vår og høst.

  - Overrekkingen av maleriet skjer til høsten.

  - Tidspunkt for Skaftnes i år er 12. juni, noe som også er godkjent av    husflidslaget. Vi forutsetter at arrangementet flyttes tilbake til samme t  idspunkt som tidligere fra 2017 av. Vi spør Harold Holtermen om å åpne   med andakt.

  - Turen Bolle – Hestnes – Tussan må vi få gjennomført i vår. Både denne   og turen i Ramsvika er avhengig av flo/fjære.

 

Sak 10/16 Godtgjørelse for tillitsvalgte / forslag til høring

  Saken tas opp litt senere i år. Karl og Gunnlaug kommer med     forslag.

 

Sak 11/16 Orienteringssak

  Historielaget har mottatt et testamente. Dette blir gjort kjent for    styremedlemmene i dag. Vi får bruke tid til å sette oss inn i hva dette    testamentet vil kreve av oss med tanke på arbeid, plass o.l. Dette må vi   bruke tid på og forsøke å finne en best mulig løsning på.

 

Neste møte blir onsdag 13. april 2016  kl 18:30.

 

 

Turid WP

referent