Styremøte 8. oktober 2014

Referat fra styremøte i VHL 8. oktober 2014

 

 

Til stede: Kolbjørn Bugge, Gunnlaug Bjørgo Larsen, Karl Botolfsen, Karl A. Hansen,  Gunn Silsand Bugge,  Haldis Waag, Sverre Gulbrandsen, Kirsti Arctander og Turid W Pedersen.

 

Ord for dagen: Munter historie om et leilighetsdikt av Knut Hamsun

 

Sak 40/14    Godkjenning av innkalling og saksliste

        Godkjent.

 

Sak 41/14    Godkjenning av protokoll fra styremøtet 13.08.14         

        Ad sak 34:  Bokprosjekt ved Egil Ulateig. Nestformannen har gjort ham                 oppmerksom på aktuelt stoff     herfra.

        Ad sak 38: Sluttføring av merkingen av havskillemerkene.  Karl B har forsøkt, men         ikke kommet i mål. Han jobber fortsatt med saken.

        

        Godkjent.

 

Sak 42/14    Orienteringssaker

   • Invitasjon fra Museum Nord ang gratis kurs om registrering av foto. To herfra deltok. 
   • Brev fra Landslaget i Lokalhistorie med diverse orienteringer, bl. a.:
   • - Momskompensasjon: se sak 37/14. Orienteringen fra Landslaget skaper usikkerhet. Vi fortsetter med dagens praksis, men på sikt må dette avklares skikkelig.
   • - Det er mulig å søke prosjektstøtte. Vi bør vurdere dette når prosjektet med folkemusikk er avsluttet.
   • Omvisning på Borg v/ Eikås utgår.
   • Kalendersalget går sin gang. Bugge har god oversikt.
   • Det er levert ut 200 Årbøker allerede til salg.

 

 

Sak 43/14    Skaftnesdagen 2015. Brev fra Museum Nord

        Det ble sendt brev fra VHL til Museum Nord for å høre hvilke tanker de har videre         for Saftnes.

        Svar foreligger. Planene er mange og ganske konkrete. Men alt strander foreløpig på         økonomien. De er glad for at vi fortsatt ønsker å bruke stedet selv om deltakende         foreninger under Skaftnes-dagen har skrumpet inn. Vi vil fortsette, men må bare             sørge for at arrangementet holdes innenfor rammer vi kan klare med.

 

 

Sak 44/14    Fullmakt til å nettbankdisponere driftskonto i VHL

        Styret gir formannen følgende  fullmakt til å disponere driftskonto over nettbanken;

 

        «Styret gir fullmakt til leder å benytte nettbank til å betale løpende utgifter/regninger         for laget. Dette gjøres av praktiske grunner. Ved større utgifter, i tvilstilfelle og i             habilitetsspørsmål betales regninger i samråd med kasserer/regnskapsfører.»

 

 

Sak 45/14    a. Aktiviteter høst 2014

   • - 12.nov blir det temakveld  om Gerh. Schønning ved Frode Wigum.
   • - 5. nov er det markering av den nasjonale slektsforskningsdagen. Tema for denne dagen er 1814. Vi vil se om vi kan ta opp dette temaet på et eget arrangementet senere.
   • - kurs i slektsforskning medio november.

 

        b. Aktiviteter vinter / vår 2015. Idebank

        - Temakveld om 1814.

        - Vi bør forsøke å få gjennomført turen til Bjørnarøya til våren.

        - Tur til krigsminnemuseet i Svolvær.

   • - Tur til Steigen (kanskje først på ettersommeren/tidlig høst).
   • - Temakveld om lokale stedsnavn.

        Vi jobber videre med ideer på neste møte.

 

 

Sak 46/14    Berg-arkivet, sluttføring og økonomi

        Utsatt til neste møt.

 

 

Sak 47/14    Årets pakkeaksjon av årbøker / kalendere og utsending / utlevering

        Årets Lo'fotr er allerede kommet. Et flott produkt!

        Første pakkedag blir tirsdag 14.10.  kl 10, neste blir tirsdag 21.10.  kl 18.

 

 

Sak 48/14    Fastsettelse av årsmøtet 2015. Neste styremøte og juleavslutning.

        Onsdag 28. jan foreslås som dato for årsmøtet. Sjekkes med Surprise.

        Kirsti kåserer om sjeldne personnavn.

 

        Styremøtet blir 19. nov. Det kommer beskjed senere om tid for juleavslutningen. 

 

 

Sak 49/14    Eventuelt

        Ingen saker meldt.

 

 

Neste møte blir 19. november kl 18.30.  

 

 

 

Turid W P

referent