Styremøte 8. februar 2017

 

 

 

Referat fra styremøte i VHL8.02.17 

 

Til stede: Kolbjørn Bugge, Gunnlaug Bjørgo Larsen, Karl Hansen, Eldar Andersen, Haldis Waag, Kirsti Arctander, Anita Dunvold, Sverre Guldbrandsen. 

 

Sak 4/17  Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjent 

 

Sak 5/17 Konstituering 

Nestleder: Gunnlaug Bjørgo Larsen 

Sekretær: Karl Hansen 

Sak 6/17 Godkjenning av styreprotokoll fra 11.01.17 

Godkjent. 

Godkjenning av årsmøteprotokoll. Kirsti gav styret en muntlig orientering om årsberetningen. Denne ble godkjent av styret. 

Orienteringssaker: 

-Lokalhistorisk magasin ( Gunnlaug refererte fra mail.  Medlemmer oppfordres til å gi tilbakemelding.) 

 - Kontingent innbet. Sendes ut 1. mars 

- Skriv fra den kulturelle skolesekk. Saken vil bli tatt opp senere. Dersom vi får opp ideer.

- Regnskap: Kundefordringer er begynt å komme inn 

- Eldar orienterte om to saker til årboka. 

Sak 7/17 Aktivitetsprogram 2017 

 • Vandring i Vikingland m/Paal Eikås 20. mai kl. 11.00 

 • Dronninggrava 20. august kl.11.00 

 •  Aspa slekten i Lofoten v/ Torbjørn Seiring tirsdag 25.april 

 • Kvar song ei soge: Aaslaug Waas film april 

 • Skreifiskets betydning Borg 25. mars kl.11 

 • Skaftnesdagen 2017 18.juni 

Vi kommer tilbake til resten av aktivitetene  

Sak 8/17 Eventuelt: 

 • Haldis la frem Lofot -Tidene fra 1955 

 • Kolbjørn overrakte Haldis protokoll fra Buksnes ungdomslag og kart over tyskernes aktiviteter på øya 

 • Haldis la frem div.  

 • Vi må arbeide med å få noen fra kommunen som kan betjene hjemmesiden vår 

 • Stilt spørsmål om å få flere eksemplar av boka Henning på Holmen 

 • Neste møte 8. mars 

Møte hevet kl 20.40 

Karl Hansen 

Ref