Styremøte 6. oktober 2011

Referat fra styremøte 6. oktober 2011

Til stede: Kolbjørn, Gunnlaug, Karl Johan, Gunn, og Turid

Sak 48/11 Innkalling og sakliste godkjent.
Sak 49/11 Protokollen fra styremøtet 25. august ble godkjent.
Sak 50/11 Høstprogrammet
Arrangementet ”gamle avisutklipp” ved Annar Gran: Godt frammøte. Der ligger fortsatt mye godt stoff som vi kunne ønske å få presentert ved en senere anledning. Kunne stoffet eventuelt organiseres i temaer, for eksempel politisk stoff, kriminalitet osv? Stoffet ligger på data. VHL må tenke igjennom hvordan vi kan få gjort det tilgjengelig for publikum.
Lokal folkemusikk 26.10. Arrangementet legges til Valbergstua kl 19.00. Vi prøver å få gjort opptak av programmet. Bevertning.
Slektsforskning. Styreformannen hadde laget et eget notat om hvordan vi skal forsøke å arbeide med denne saken. Først arrangeres det et åpent møte hvor Torbjørn Seiring fra Bodø forteller om Ursin-slekta (vi forsøker å få dette til allerede i månedsskiftet okt/nov). Ut fra den interessen som da viser seg, vil vi kartlegge interessen, tilrettelegge for opplæring både for nybegynnere og viderekomne, finne arbeidsoppgaver og se på struktur og ansvarslinjer.
Temasamling om fuglelivet på Vestvågøy. Sirnes og Våge tar ansvar for dette arrangementet.
Sak 51/11 Informasjon
Brev fra Landslaget for lokalhistorie med div tema ble referert, bl.a.:
Prosjektstøtte. Uaktuelt å søke på nytt før vi har fått avsluttet det forrige prosjektet ang Skaftnes.
Registrering i Frivillighetsregisteret. Vi ber kassereren melde inn vårt lag.
Grasrotandelen. Vi tar dette temaet opp på årsmøtet. Det ligger trolig et potensiale for inntekter her.
Det tas kontakt med T. Brenna ang. tilsagnet om prosjektmidler til kvernprosjektet. (iflg brevet fra kommunen utbetales midlene først når prosjektet er ferdigstilt).
Krigen ved Narvik, jfr. sak 31/11: Det tas kontakt med Vestlofoten videregående skole om temaet kan være av interesse for dem.
Sak 52/11 Idedugnad for vinter / vår 2012
Tur til Bjørnarøya i august.
Svein Kongsjord: Reiseglimt fra Ukraina.
Tur for å se på havskillemerkene. Må skje innen sommerferien.
Vi slipper ikke tanken om å få laget en film om havskillemerkene hvor aktuelle personer blir intervjuet.
Arbeidet med slektsgranskingen.
Dialekter på Vestvågøya / Lofoten. Sylfest Lomheim.
Turid W. Pedersen formidler inntrykk fra arbeidet på Madagaskar?
Sak 53/11 Eventuelt
Styret utarbeider revisjonene av VHLs lover som følge av tidligere årsmøtevedtak.
Formannen skal orientere om VHL på møte i Hørselshemmedes forening 1. nov.
Oppfølging av sak 47/11: Formannen og gjerne 2 andre medlemmer fra styret tar et oppklarende møte med kommunearkivaren ang. gjeldende avtale om bildearkivet.

Neste møte blir i Sagaveien torsdag 3. november kl 18.30.

Turid
referent