Styremøte 30. november 2016

 

Referat fra styremøte i  VHL  30.11.  2016

i Sagaveien, Leknes

 

 

Til stede: Kolbjørn Bugge, Gunnlaug Bjørgo Larsen, Karl A. Hansen, Eldar Andersen, Sverre Gulbrandsen, Turid W. Pedersen.

 

Ord for dagen ved Kolbjørn: «Nissen som fikk nye bukser til jul».

 

Sak 45/16  Godkjenning av innkalling og saksliste

                   Godkjent.

 

Sak 46/16  Godkjenning av referat fra styremøtet 26.10.16

                   Godkjent.

 

                   Orienteringssaker

- Kolbjørn har vært på seminar i Bergen. Han skriver referat derfra. Det var nyttig og trivelig å delta. Vi bør være oppmerksom på lignende arrangement senere. Styrets medlemmer bør veksle på å delta.

- Orientering om ny bok, «Tid for slekt», nyttig og interessant.

- Stoff om gamle Leknes, oversendes årbokredaksjonen.

- CD, innspilt av Napp Spelemannslag, ligger fortsatt ubenyttet. Kunne den kopieres slik at vi har et lite antall tilgjengelig?

- Formannen har fått tilgang til stoff om ei dame fra Karasjok, Siri Biti, som var evakuert og bodde  på Lilleeidet fra 1944-51. Mulig det kan bli stoff til årboka senere.

- Brev fra landslaget om skattefrie gaver.

- Et medlem fra Hol, bosatt i Asker, har laget et infoskriv om øya. Interessant og fin trykksak med bilder, i glanset papir.

 

Sak 47/16  Arbeidsplan 2017

                   Planer ble gjennomgått og drøftet. Endelig liste over aktiviteter, med ca. tidfesting, legges  fram på årsmøtet.

 

Sak 48/16  Årsmelding – innspill

                   Forslag til årsmelding ble lagt fram. Innspill fra medlemmene ble notert.

 

Sak 49/16  Tillitsvalgte 2017

                   Forslag til medlemmer i undergruppene ble drøftet.

 

Sak 50/16  Eventuelt

                   Styret har vedtatt å utnevne et æresmedlemsskap på årsmøtet.

 

        

Neste møte blir onsdag 11. januar 2017  kl 18:30.

 

 

 

Turid WP

referent