Styremøte 3. mai 2012

 

 

Til stede: Kolbjørn Bugge, Gunnlaug Bjørgo Larsen, Ottar Løvdal, Karl Botolfsen, Gunn Silsand Bugge, Sverre Gulbrandsen, Haldis Waag og Turid W Pedersen.

Formannen leste til åpning et dikt av Ernst Zakariassen ”Fisk-bytterdagen”,  som i sin tid ble markert 12. juni. Diktet avsluttes på dette vis:

”En avglemt feiringens dag, det sis,

er fiskbytt`dagen, naturligvis.

Den var en årlig begivenhet,

en markedsdag i hvert vær, det het.

Så derfor vi, i vår region

bør gjenoppta denne tradisjon”.

 

Sak 37/12        Innkalling og sakliste ble godkjent.

 

Sak 38/12        Protokollen fra siste møtet ble godkjent.

                       Orienteringer:

 • Slektsgranskinggruppa tar til igjen etter ferien.
 • Invitasjon til turen ”Eventyrlige Island”.
 • Brev fra forfatteren/journalisten Dag Kullerud ang prosjekt om bruk av Bibelen i det lokale kulturliv. Det tas kontakt med Wigum.
 • Innkalling til årsmøte i Husfliden.
 • Teksten til ”Torskesang”, skrevet i 1947 av Arne Kobberstad, mottatt fra hans sønn. Sangen synges hvert år på torskeaften i Nordlændingernes Forening i Oslo. Noe for årboka?
 • Takk sendt til Hamsun-senteret for flott arrangement. Kolbjørn har også sendt referat til avisene.

          

Sak 39/12        Søknad om tilskudd fra andre lag, foreninger med mer

Historielaget har mottatt søknad om tilskudd til den pågående aksjonen for å skaffe flygel til Stamsund kirke.

Det ble samtale om hvorvidt laget skulle støtte aksjoner som ikke har direkte relasjon til lagets formål, som bl.a. er, sitat fra §2: Å samle sagn og fortellinger, folketoner, stedsnavn.... som står i fare for å forsvinne, og all slags tradisjon som knytter seg til kommunen”. Videre: ”Å vekke interesse for historie generelt og lokalhistorie spesielt ved foredrag, ekskursjoner, kurs osv.”

Laget har tidligere, sporadisk, ytt økonomisk tilskudd til landsomfattende innsamlinger og ungdomsreiser med de hvite bussene.

Da styret finner flygelaksjonen å være et kulturtiltak for nærmiljøet av varig karakter, yter vi et tilskudd på kr 1000,-. Styret vil med dette ikke legge føringer for videre ytelser til ”gode formål”, men vil nøye vurdere eventuelle søknader fra sak til sak.

 

Sak 40/12        Fotoarkivet. Avtale med Vestvågøy kommune

VHLs forslag til avtale med kommunen er overlevert kommunearkivaren. Det

avtales et møte mellom kommunen og VHL snarest etter 17. mai for å gjennomgå detaljene. Å finne løsning på vedlikeholdet av samlingen, anses som en utfordring.

 

Sak 41/12        Skaftnesdagen 2012

Årets tema er ”Mat fra havet”. Programarbeidet er godt i gang og alt synes å være i rute.

 

Sak 42/12        Aktiviteter

 • Skaftnesdagen 17. juni
 • Tur til Bjørnarøya i siste halvdel av august. Per Magne er kjentmann.
 • Tur til Grønnåsen i samarbeid med grendelaget.
 • Foredrag v/ Annar Gran – til høsten?
 • Tur til Vinje i Vesterålen. Oppfølging etter foredrag av Johannes Rørtveit. Væravhengig. Kanskje mest realistisk å finne tid til det neste sommer.
 • Tur til Steigen tas ev. neste år.
 • ”Vegatreff” på Ballstad (se forrige referat). Lokalt initiativ til årlige arrangement. Våre planer skrinlegges derfor.

 

Sak 43/12        Salg av kalendere og bøker

Å selge bøker via bokhandlere utenom Lofoten viser seg å gi liten avkastning. Vi slutter derfor med det. Vi vil konsentrere oss om å tenke nye salgsmuligheter lokalt: I Borgebanken, på Borg, elever selger bøker på hurtigrutekaia til inntekt for eksempel til klassetur, speiderne ... Vi forsøker å tenke kreativt!

 

Det gis noen eksemplarer av Årboka til avlastningsavdelingen på Lekneshagen.