Styremøte 27. februar 2013

Referat fra styremøte i Vestvågøy Historielag 27. februar 2013

 

Til stede: Kolbjørn Bugge, Ottar Løvdal, Karl Botolfsen, Kirsti Arctander, Gunn Silsand Bugge, Sverre Gulbrandsen og Turid W Pedersen.

 

Sak 8/13            Godkjenning av saksliste og innkalling
                          Godkjent.

Sak 9/13            Konstituering av styret
                          Nestleder: Gunnlaug Bjørgo Larsen
                          Sekretær: Turid W Pedersen

Sak 10/13          Godkjenning av protokoll fra styremøtet 16. 01.13
                          Kommentar til sak 7/13: Diktet ble trykt i årboka 1980. 
                          Referatet godkjent. 
                          Protokollen fra Årsmøtet 30.01.13 framlagt.

                         Orienteringssaker:
                         Vi har fått en del nye medlemmer, gjerne i forbindelse med forespørsler om slekt.
                         Fra tid til annen påpekes det feil oppføring i Buksnes bygdebok. Vi må ta opp senere hva vi gjør med dette.
                         Det kommer stadig forespørsler til VHL om slekt og opplysninger om enkeltpersoner. 

 Sak 11/13        Regler for salg av årbøker / kalendere.
                         Hittil har det ikke vært klare regler for utlevering av bøker og kalendere til kommisjonærer og for betaling for produktene. Vi bør
                         utarbeide klare retningslinjer for dette og sette en frist for tilbakelevering av usolgte produkter til VHL.  Leder og regnskapsfører
                         jobber videre med saken.

Sak 12/13        Retur av bøker og utskriving av kreditnota. Klagesak.
                        Det er kommet retur av bøker fra en kommisjonær. Bøkene er fra 1989 og fram til i dag. Han får ikke godtgjort noe fra så langt
                        tilbake i tid.

Sak 13/13       Gjennomgang av aktivitetsplan 2013. 
                         5. mars            Orienteringsmøte for islandsfarerne. 
                       14. mars            Temakveld om russefangeleirene i VV.  Svarholt skole kl 19. 
                       22.-26. april       År for år i Vestvågøy. Vi er med på å legge til rette for fotografering i VV. Dette utføres av folk i Lofoten
                                                 bygdefilmfest.  Vi  får  etterpå bruke deres bildestoff, hvis vi vil. 
                       Mai                    Tur til Hemmerdalen med Hermann Fjelltun (lørdag 11. mai?) 
                       7. juni                Avduking av minnesteinen for Turid Sundfylleren. Stein er bestilt og søknad om å få den oppført foran Rådhuset er
                                                 sendt ordføreren. 
                      16. juni               Skaftnes 
                      2.-9. juli              Islandstur 
                      Bjørnarøya         Avtales med Per Mage
                      Juni                    Kalender 
                      September         Sigbjørn Lauritsen foreslår tur på ”Gammelveien” over Øverbygda / Tussan 
                      Oktober           ? 
                      November       Bokpakking og –utlevering for salg

                     Kulturminneplan for Vestvågøy.
                     Fylkets Kulturminneplan for Lofoten innholder kart og oversikt over kulturminnene på VV. Dette kan vi få bruke og utvide. Basen kan                      gjøres til et digitalt oppslagsverk og legges inn på vår heimeside. Det vil kreve både økonomi og arbeid fra lagets side. Leder arbeider  
                     videre med saken som så legges fram for styret.

                    Ola Berg-arkivet.
                   
Dette arkivet er svært omfattende. Før det avfotograferes, lages det en oversikt med tanke på innhold, kategorier og kronologi. 
                    Deretter gjøres en totalvurdering av hva som skal legges ut på heimesiden. Dette medfører en del dugnadsarbeid for tillitsvalgte og
                    medlemmer i laget.

                   Høynesarkivet.
                  
Det jobbes med saken.

 

                   Bygdebøkene.

      Kommentarer og korrigeringer som er kommet inn – eller som vil komme inn - bør samles og gjøres tilgjengelig. Vi må se på hvordan 
      det konkret skal gjøres.

 

Sak 14/13    År for år i Vestvågøy. Et pilotprosjekt i samarbeid med Lofoten Bygdefilmfest 2013.

      De skal ta for seg alle kommunene og avfotografere gamle bilder samt lage en kort historie om bildene.  VV er først ute. VHL er med og 
      legger til rette for dette arbeidet hos oss, og vi kan siden få nytte bildene.

 

Sak 15/13   Høringsuttalelse om diverse navneforslag.
                   Styret diskuterte de foreliggende forslag og vil formidle synspunkter på navn på enkelte veier.

 

Sak 16/13    Eventuelt

  •         Brevet til kommunen ang. Elvegården er levert til både Lofotposten og Lofot-Tidende. Bare LP har omtalt saken.
  •         Avtale med Lofot-Tidende om å lage en temakveld om Halvor Gustavsen. L-T har trukket seg fra dette arbeidet.
  •         Gravplaten på Buksnes gravlund med navnene til de 6 barna til sokneprest Arctander, er knekt i to deler. Platen er laget
            i støypjern.  Dette er en del av historien til Buksnes og bør tas vare på. Er det noe vi kan gjøre for å reparere denne? Dette må 
            i så fall gjøres i forståelse med kirkevergen. Kirsti jobber videre med saken.

 

Neste møte blir onsdag 10. april -13 i Sagaveien.

Turid

referent