Styremøte 26. oktober 2016

Referat fra styremøte i  VHL  26.10.  2016 i Sagaveien, Leknes

 

Til stede: Kolbjørn Bugge, Gunnlaug Bjørgo Larsen, Karl A. Hansen, Karl Botolfsen,

Eldar Andersen, Haldis Waag, Sverre Gulbrandsen, Turid W. Pedersen

Eldar hadde ord for dagen: «Klaffebordet hennes mor», ukjent forfatter.

Sak 40/16 Godkjenning av innkalling og saksliste

                   Godkjent.

                    Godkjenning av referat fra styremøtet 21.09.16

                   Godkjent.

                    Orienteringssaker

- Det ble lagt fram en oversikt over fortjenesten av boksalget vårt. Det er liten fortjeneste når bøkene selges via bokhandlere, men vi anser det som en stor verdi å få gjort kjent stoffet i boka på denne måten. Inntekten på boka og kalenderen kommer i første rekke fra medlemmene.

–         Orientering om ei ny bok: «Arbeidshesten en trofast sliter».

–         Likeså «Kirker i glemselens slør» (kirker i middelalderen)

–         Vestvågøy Bondelag er 100 år neste år. Det etterlyses stoff om et tidl jubileum som skal være omtalt i årboka. Arkivaren tar seg av saken.

–         Nytt nummer av Ballstadværingen.

–         Stadige forespørsler om slektsopplysninger. Godt vi har folk i styret som kan finne ut av det!

–         Vi driver og ser på lovverket vårt (redigering, jfr sak 9 fra Årsmøtet) Den redigerte utgaven legges ut med årsmledingen.

–         Den foreslåtte tur- og aktivitetsveien omkring Halsvågen er satt opp på kommunens uprioriterte langtidsplan for 2021-2028.

–         Boka «Henning på Holmen» av Dagmar Blix ble kommentert og applaudert (utgitt i 1978)! Boka er ikke å få tak i. Kan det være en ide å få den trykt opp i et mindre opplag?

–         Turer til Borgvær: Totalt ca 50 deltakere. Under siste tur ble det skikkelig ruskevær. Båten er solgt til Tromsø, så det blir ingen flere turer med Hermes II, med andre ord.

Sak 41/16 Oppsummering av arbeidsåret 2016

                   Det har skjedd mye dette året som skal med i årsmeldingen. Lederen  refererte punktene han skal ta med.

                   Sak 42/16 Arbeidsplan / forslag for 2017

                   Det ble lagt fram flere foreløpige forslag til aktiviteter som det må  arbeides videre med.  Noe av dette må ses i sammenheng med feiringen  av 40-årsjubileet.

 

Sak 43/16 40 år med Vestvågøy Historielag. Markering neste år

                   Arkivaren ser etter dokumentasjon i arkivet fra stiftelsesmøtet. Best  tidspunkt for markeringen vil være til høsten. Vi fastsetter snart                      tidspunkt. Det kom fram en del forslag til programposter som vi tar med  oss i det videre arbeidet.

 

Sak 44/16 Eventuelt 

                   -Lederen deltar på historielagskonferanse med div tema og seminar om husmannsveldet, 4.-6. nov i Bergen.

–         Seniordata arrangerte en orienteringsdag ang slektsgranskning. Turid deltok. Seniordata planlegger et slektsgranskningsforum for interesserte. Turid tar kontakt med leder av Seniordata og signaliserer at vi er interessert i et samarbeid.

–         Vi har mottatt div arkivmateriale fra Husmorlaget.

 

       Eldar leste til slutt et dikt fra Nordal Rolfsens lesebok om månedene i året.

 

Neste møte blir onsdag  30.11.  kl 18:30.

 

Turid WP referent