Styremøte 25. mai 2016

Referat fra styremøte i  VHL  25. mai  2016 

Sagaveien 20 

 

Til stede: Kolbjørn Bugge, Gunnlaug Bjørgo Larsen, Karl A. Hansen, Karl Botolfsen, Eldar Andersen, Haldis Waag, Sverre Gulbrandsen, Turid W. Pedersen 

 

Ord for dagen: Kolbjørn sang diktet «Den gamle nordlandsbåten», 

skrevet av Einar Fyhn. 

 

Sak 19/16Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjent med noen tilføyelser under eventuelt. 

 

Sak 20/16Godkjenning av protokoll fra styremøtet 13. april 

Eldar har sendt stoff til Lokalhistorisk magasin ang. statuen på Lilleeidet. Det kommer på trykk i høst.  Arkivansvarlig har funnet fram aktuelt stoff om dette. 

Protokollen ble godkjent. 

 

Orienteringssaker 

  • Presentasjon av program ang arrangement i Nidarosdomen 10. nov. Festkavalkade og seminar. Flatøyboka blir presentert. 
  • Maleriet blir svært bra! Åpning av nybiblioteket skjer i løpet av høsten. 
  • Ikke så godt frammøte, men svært godt program v/ Kjersti A om sjeldne navn 4. mai. Hun holder samme foredraget i Harstad. 

 

Sak 21/16Skaftnesdagen 12. juni 

Gunnlaug er ei skikkelig drivkraft. Tema: Fiskbyttedagen og Ull. 

Av programmet nevnes: 

Prostiprest Harold Holtermann holder andakt, ikledd gml. prestedrakt. 

For å spre kunnskap om fiskbyttedagen, ber vi Eldar holde et kort foredrag om temaet og Turid leser diktet av Ernst Z. 

Det blir bl. A. demo av Lofot-ulla, spinning, aktiviteter for barn. Demo av knytting av kavelhuer? 

Natursti. Gjettekonkurranse om gml. ting. Fagerlia gård har stand. 

Vi har bra dekning av folk. 

Dugnad torsdag 9. juni kl. 18.00.

 

 

 

 

 

 

Sak 22/16Godtgjørelse for tillitsvalgte 

Flg. honorar ble vedtatt: 

 

 

Stilling                                   Honorar    Adm.utgifter 

 

Styreleder                               8000            9000 

Sekretær                                 2000             500 

Nestleder                                1000 

Styremedlemmer                    3x1000 

Leder redaksjonsnemnd         8000            9000 

Medl. redaksjonsnemnd          5x1000 

Leder fotogruppe                    8000           2000 

Medl. fotogruppe                    4x1000 

Slektsansvarlig                       2000             500 

Arkivar                                    2000             500 

 

Totalutgiftene etter denne justeringen blir kr 64500. 

 

Sak 23/16Orientering medlemsstatus 

Siste oppdatering: Budsjett 210.000. Pr. i dag er det kommet inn 200.600 i kontingentinnbetalinger. Mange medlemmer har falt fra, men vi har også fått en del nye. Utestående 13.500. 

 

Sak 24/16Aktiviteter 

  • Planene for Skaftnesdagen går sin gang. 
  • Kalenderen er i rute. 
  • Turen 14. aug: Forkortes ved at vi sløyfer Ramsvika. 
  • Vi undersøker om det er mulig å ta turen til den nye turruta i Uttakleiv. 
  • Mulighet for å få en tur med Hermes II i høst? Båten kan ta med seg 12 passasjerer. 

 

Sak 25/16Eventuelt 

  • Vi bør forsøke å få til et samarbeid med biblioteket når det gjelder slektsforskning. Turid tar kontakt og ser hva vi i samarbeid med slektsansvarlig kan få til. 
  • Invitasjon fra rådhuset om å delta på kulturminnedag hvor Fylkeskommunen sto som arrangør. Dette var en regional samling om plan for ivaretakelse av kulturminner i kommunene. Museene var invitert. Noen historielag var representert på møtet fordi de var blitt trukket inn i planene der hvor arbeidet allerede hadde startet. Haldis deltok fra oss. Kommunen vår ligger i startgropen med å få dette planarbeidet i gang. Historielaget er avventende med hvordan vi som lag – evt. enkeltpersoner – skal engasjere oss. 

 

 

Neste møte blir onsdag 24.08. 2016 kl. 18.30. 

 

Turid WP 

referent