Styremøte 20 august 2019

           REFERAT FRA STYREMØTE 20. AUGUST 2019

 

Sagavn. 20, Leknes kl. 18.30

 

Til stede: Kolbjørn, Gunnlaug, Eldar, Tore, Haldis, Roger og Anita.

 

Kolbjørn åpnet møte med å minnes Karl Botolfsen og lese diktet «Ska nya røster sjunga» av Mikael Wiehe.

 

Sak 42/19  Innkalling og saksliste.  Referat fra styremøte 19.6.19.

                  Orienteringssaker

                  Ingen merknader til innkalling og saksliste.  Referatet fra

                     styremøte den 19.6.19 ble godkjent.

 

                     Orienteringssaker:

                     - Henvendelse fra Siri Hansen-Barry ang ysterier på Gimsøya.

                       Oversendes Historielaget på Gimsøya.

                     - Henvendelse fra Margaret Stensen, Vikingmuseet den                              12.8.19 ang. filmen om Kåre Ringstad.  Kolbjørn har sendt                kopi.                                                                                                               - Henvendelse fra Inger Unstad ang. en evt. utstilling/stoff om               Tore Statles arbeider.

                  - Mikrofilmscanneren som laget har på kontoret vedtas gitt til

                       Per Magne Bernhardsen.   

 

Sak 43/19  Medlemsstatus.  Økonomi.

                  Fremdeles er det ca. 30 medlemmer som ikke har betalt                           kontingenten for 2019.

 

Sak 44/19  Aktiviteter høsten 2019

                  - Tematuren til Gimsøy den 14.9. går som planlagt.  Pris pr.

                         deltaker er kr 200.  Max 35 stk.

                  - 25.9 blir det foredrag om kystspråket i kommunestyresalen.

                     - 21.11. blir det foredrag av Gunnstein Akselberg om Hallfrid                    Christiansen fra Klepstad på Gimsøy. Hun var språkforsker                og pioner (Nord-Norges svar på Ivar Aasen).

f

 

Sak 45/19  Buksnes kirkegård – distriktslege Schumacher

                  Eldar tar kontakt med Kulturminnefondet for støtte til                              opprydding på gravene til Schumacher-familien.  

 

Sak 46/19  Borge Bygdeheim – arkiv

                  Henvendelse fra Turid V. Pedersen/Anne Wolden Haug ang                     arkivet på Borge Bygdeheim som er tatt vare på av Solveig              Wolden. Haldis tar kontakt med Peggy Andreassen på                             kommunen for å se om dette egentlig er et kommunalt arkiv.

 

Sak 47/19  Eventuelt

                  Haldis avsluttet møte med å lese historien om et jekteforlis                               sommeren 1876 av Skjalg Halmøy.

 

Neste møte  ble  berammet til onsdag 18. september 2019 kl. 18.30.

 

Møtet hevet kl. 21.15.

 

 

                                                  Anita Dunvold

                                                (ref)