Styremøte 19. november 2014

Referat fra styremøte i VHL 19. nobember 2014

 

 

Til stede: Kolbjørn Bugge, Gunnlaug Bjørgo Larsen, Karl Botolfsen, Karl A. Hansen,  Gunn Silsand Bugge, Sverre Gulbrandsen, Kirsti Arctander, Kjell Thore Sletteng og Turid W Pedersen.

 

 

Sak 50/14    Godkjenning av innkalling og saksliste

        Godkjent.

 

Sak 51/14    Godkjenning av protokoll fra styremøtet 09.10.14         

        Godkjent.

 

Sak 52/14    Orienteringssaker

   • Takk fra Turid WP for blomster og hilsen til 70-årsdagen.
   • Referat av div. kontakter med folk som ønsker bilder eller opplysninger.
   • Forespørsel om et forlis i 1939 på Folla. Folka kom herfra.
   • Wigums foredrag om Gerh. Schjøning: Interessant,  med godt ped opplegg.
   • Kontakt med en oslo-mann som hadde meldt seg inn som medlem av VHL av pur interesse for Lofoten. 
   • Vi har forsikring på leveransen av årbøkene våre. Det skal sjekkes opp hvorvidt vi fortsatt må ha egen forsikring eller om den dekkes av transportøren. Vi skal også sjekke på nytt hvordan forsikringen av inventaret på kontoret er. 
   • Ny utgave av Ballstadværingen er kommet.

 

 

Sak 53/14    Kapitalkonto: Penger til Berg-arkivet og innspilling av lokal folkemusikk

        Det har vært arbeidskrevende å få avfotografert Berg-arkivet selv om vi ikke             fotograferer alt. Både dette arbeidet og å  bevare folkemusikken er svært relevant for         lagets arbeid.  Arbeidet forventes fullført i 2015.

        Vi er nødt til å bruke av kapitalkontoen for å få disse prosjektene i havn.

 

        Styret gjør flg vedtak: 

        «Styret benytter inntil kr 30.000 av Historielagets kapitalkonto til arbeidet med             Berg-arkivet og innspilling av folkemusikk fra Vestvågøy / Lofoten».

        

 

Sak 54/14    Orientering om salg av kalendere og årbøker. Utsending til medlemmer

        Det er lagt ut ca 170 eks av kalenderen på Libris, Barth og Spar Borg. I tillegg er 45          lagt ut på andre mindre utsalg.

 

        Ca 260 eks av Årbøkene er lagt ut. Vi har fått god reklame på Årboka i avisene, så vi         regner     med godt salg videre fram til jul.

 

        Skal vi fortsette med å sende årbøker til bokhandlere på fastlandet? Det selges en 20-        30 bøker i Bodø. Liten fortjeneste pga frakt. Vi vil ikke sende bøker til Bodø før det         kommer forespørsel derfra.

 

        All utsending til medlemmene er ekspedert.

        Vi deler også i år ut gratis bøker til Leknestunet.

 

        

 

Sak 55/14    Oppsummering av aktiviteter 2014 og nye aktiviteter i 2015    

        Det forelå en oppdatert oversikt fra lederen. Denne blir lagt inn i årsmeldingen.

 

Sak 56/14    Årsmelding 2014

        Vi tar med oss signalene gitt på forrige årsmøte, om innholdet.         

 

Sak 57/14    Orientering om medlemsstatus. Forslag til kontingent 2015

        Medlemsregisteret er nå endelig oppdatert. En stor jobb er nedlagt av lederen vår!

 

        Styret foreslår at vi øker kontingenten til kr 375,- fra 2015.

 

 

 

 

Neste møte blir onsdag 14. januar 2015    kl 18.30.  

             Turid tar ord for dagen.

 

 

Turid W P

referent