Styremøte 17 september 2019

REFERAT FRA STYREMØTE 17. SEPTEMBER 2019

 

Sagavn. 20, Leknes kl. 18.30

 

Til stede: Kolbjørn, Gunnlaug, Eldar, Haldis, Tore, Roger og Anita

 

Sak 48/19  Innkalling og saksliste.  Referat fra styremøte 20.8.19.

                   Orienteringssaker.

                   Ingen merknader til innkalling og saksliste.  Referatet fra styremøte

                        den 20.8.19 ble godkjent.

 

                        Orienteringssaker:

                        - Arkiv Borge bygdeheim.  Haldis har vært og hentet arkivet, som besto

                          av 1 ringperm med bygdeheimens historie.  Kan kanskje være av                                interesse for Bokkomiteen.

                        - Gravsted Buksnes.  Eldar følger opp.

                        - Faner.  Lederen har fått en fane fra Leknes Blandakor.  Han vil spørre

                          U.L.Ørnen om de er interessert i den.  Finnes det andre faner av                                 interesse som vi kanskje kan ta bilde av?  Fotogruppen/Bokkomiteen

                          kan kanskje se på om dette kan være av interesse.

 

Sak 49/19  Medlemsstatus

                   25 medlemmer har enda ikke betalt kontingenten for 2019.

                        Ca 530 medlemmer har betalt pr. i dag.

 

Sak 50/19  Aktiviteter høsten 2019

                   Høstens aktiviteter (se sak 44/19) går som planlagt.

 

 

Sak 51/19  Fotoarkivet.  Digitalisering

                   Lederen skriver brev til kommunen og ber om et møte mellom                                                kommunen og Historielaget.  Dette for å få en oversikt over størrelsen på                arkivet og hvem som kan få tilgang til det.  Med sikte på å få det                                 digitalisert.

 

Sak 52/19  Eventuelt

                   Ingen saker under eventuelt.

 

Neste møte  ble berammet til onsdag 23. oktober 2019 kl. 18.30.

 

                                        Anita Dunvold  (ref)