Styremøte 15. februar 2012

Referat fra styremøte i Vestvågøy Historielag 15. februar -12

 

Til stede: Kolbjørn Bugge, Gunnlaug Bjørgo Larsen, Ottar Løvdal, Karl Botolfsen, Gunn Silsand Bugge, Sverre Gulbrandsen, Haldis Waag og Turid W Pedersen

Møtet ble innledet med noen minneord om nylig avdøde Nils Vian, som var æresmedlem i VHL. Formannen siterte fra Arvid Hanssens ”Mijnnegudstjænest”.

Sak 18/12            Innkalling og saksliste godkjent.

Sak 19/12            Konstituering av styret for 2012
                            Følgende valg ble foretatt: Nestleder: Gunnlaug Bjørgo Larsen, Sekretær: Turid W Pedersen.

Sak 20/12            Protokollen fra styremøtet 19. januar ble godkjent.
                            Likeså ble protokollen fra årsmøtet 25. januar godkjent.

                            Formannen refererte forskjellige kontakter han har hatt i det siste:

-  VHL har fått boka ”Av Norges Frihetssaga” fra Folkebiblioteket.
- Kjenning til den 2-årige gutten som sitter på hesteryggen på mars-bildet i kalenderen (gutten er nå en mann på over 80 år og bor i Øystre  
   Slidre). Bad om kopier av bildet.
- Oldebarn av tidl. rektor ved amtskolen på Voll, - bad om bilde fra Rise.
   Haldis har igjen henvendt seg til Steinar Molvik om å få protokollene fra AS Lofotbruene oversendt til arkivet.

Sak 21/12            Arbeidsoppgaver og aktiviteter 1. halvår 2012

-  7. mars kl 19.00. Folkemusikk-arrangement i Valbergstua. Det gjøres opptak.
-  Annar Gran: Tredje møte om gamle aviser avholdes like etter påske.
-  Arbeidet med havskillemerkene. Det er gjort klare avtaler om videreføring av den jobben som nå gjenstår i Valberg, Mortsund og  Ure.          
-  Det ble en del snakk om arrangementet med William Hakvaag, som ble foreslått under årsmøtet. Tas i høstsemesteret?

I tilknytning til temaet siste verdenskrig snakket vi om hvordan situasjonen er for det som en gang var Lofoten krigsminnemuseum i Stamsund.
Det er pt uavklart hva som skjer med disse tingene. Men det finns personer i Stamsund som har et visst engasjement i denne saken.

Sak 22/12            Skaftnesdagen 2012
                            VHL og husflidslaget har foreløpig utpekt 17. juni som høvelig tidspunkt for årets arrangement. Gunnlaug tar initiativ og kaller inn de involverte
                            lagene til et møte for å sette i gang prosessen med forberedelsene. Karl og Kolbjørn blir med.

Sak 23/12            Slektsarbeidet
                            Det viser seg at Hørselshemmedes forening  v/ Johs Hope allerede har planlagt å arrangere kurs i slektsforskning, oppstart i mars. 
                            VHL  vil samarbeide  med dem. Kurset er allerede avertert i lokalavisen.

Sak 24/12            Status generelt og heimesiden
                            Den nye heimesiden er nå installert og tatt i bruk. Vi har fått en tiltalende og brukervennlig side som vi håper vil bli flittig benyttet. Stor takk til 
                            Sverre og Per-Olav som har drevet dette arbeidet fram til en god løsning!
                            Ellers har vi inntrykk av at laget jobber godt med et bra aktivitetsnivå. Vi har mange planer ”på beddingen” både for vår- og høsthalvåret.
                            Haldis jobber med å klargjøre flere arkivserier. Vi bør få avklart hvor arkivansvaret for bakgrunnsmaterialet for Borge og Valberg bygdebøker skal  
                            være. Nå er det delt mellom kommunen og VHL.

Sak 25/12            Eventuelt

Laget har mottatt invitasjon fra Hamsunsenteret om to forskjellige 3-timers temadager. Kolbjørn undersøker muligheten for at VHL arrangerer
dagstur med buss dit i siste halvdel av april. Temaet ”Hamsun i Nordland” foretrekkes.

                       

Neste møte blir i Sagaveien torsdag  29. mars 2012 kl 18.30.

Turid

referent