Styremøte 14. januar 2015

Styremøte 14. januar 2015. Vestvågøy Historielag.

Sted: Sagaveien 20,Leknes. Kl 18.30.

Til stede: Kolbjørn B,Gunn B,Haldis W,Lisbeth K,Karl B,Karl H,Sverre G, Kjell Thore S, Gunnlaug B L.

 

SAK 1/15   Saksliste og innkalling godkjent.

SAK 2/15   Referat fra siste styremøte godkjent

                  Orienteringssaker:

Noiseless har kopiert en del av de gamle årboksheftene, vi må stifre og brette dem. Randi Straum har gitt beskjed om at Karl Bottolfsen brøyter ved behov. Gunnlaug refererte regnskap for skaftnesdagen. Gunnlaug leste et vers fra Ola Bergs dikt om gjenreisingen av Finnmark. I 2015 må vi gå gjennom Ola Berg arkivet og bestemme oss for hva vi vil avfotografere. Kolbjørn viste fram boken ”Lofotens gull”laget av 10. klasse ved Ballstad Skole. Han viste også fram heftet ”Ballstad.”

 

Sak 3/15    Årsmelding 2014 gjennomgått uten merknader.

 

Sak 4/15    Regnskap 2014 gjennomgått av Lisbeth.Overskudd kr.63976

 

Sak 5/15    Kolbjørn sitt forslag til budsjett vedtatt med følgende endringer:

Renteinntekt reduseres til kr 9000

Trykk årbok/kalender økes til kr 130000

Møtearr. Reduseres til kr 20000

Andre kostnader reduseres til kr 35000

Budsjettet er satt opp med den forutsetning at styrets forslag til heving av kont. til kr 375 vedtas på årsmøtet.

 

Sak 6/15    Lovendring. Styret foreslår at valg av medlemmer til undergruppene overlates til styret. Forslag til lovendring utarbeides før årsmøtet og sendes styremedlemmene for godkjenning.

 

Sak 7/15    Mange gode forslag til aktiviteter ble lagt fram.

 

Sak 8/15    Gjennomgikk programmet for årsmøtet. Styret foreslår Karl Johan Solheim som møteleder og Turid W som møtesekretær. Kirsti Arctander har et innlegg om sjeldne navn i kaffipausen.

 

Sak 9/15    Valgkomiteens innstilling referert.

Sak 10/15   Ingen saker under eventuelt.

 

Møtet slutt kl 20 30.   Gunnlaug (ref.)