Styremøte 10. mars 2010

Referat fra styremøtet onsdag 10. mars 2010.

Til stede: Kolbjørn Bugge, Gunn Bugge, Haldis Waag,Turid Wenche Pedersen, Sverre Gulbrandsen, Terje Karlsen, Kjell Sletteng, Ottar Løvdal og Karl J. Solheim.

Sak 15/10: Innkalling og saksliste enstemmig godkjent.
Sak 16/10: Referatet fra siste styremøte ble enstemmig godkjent.
Sak 17/10: Referatsaker: 1. Mail fra ”Lofotr” med spørsmål om deltakelse i forbindelse med Vikingfestivalen i uke 31 ( 4. – 8. ) august. Dette gjelder vakter og eventuelt
tatister under festivalen. Oversendt Svein Kongsjord til uttalelse.
2. Påmelding til ”Kulturminnedagen”. Årets tema: ”Nytt liv i gamle minner.” Behandles under sak 20/10.
3. Stand på ”Lofotdagan”. Sverre, Kolbjørn og Kjell Tore bidro. 8 nye medlemmer til laget. Fin aktivitet - god nytte av arrangementet.
4. Skaftnesdagen avvikles 13. juni. Tema:” Gamle mattradisjoner”. To komitémøter er allerede
avviklet. Frank Olsen forespurt om å holde kåseri. Støtte og hjelp til arrangementet
fra lagets medlemmer er nødvendig!

Sak 18/10: Befaring og informasjon av Haldis Waag om Vestvågøy Historielags arkivstoff på
rådhuset. Det trengs en oppdatering og registrering av det som fins i arkivet for å kunne
gjøre det kjent for allmennheten. Stoffet bør systematiseres under tema og legges ut på lagets hjemmesider.
Sak 19/10: Medlemspleie: 1. Kontingentgiroen bør sendes ut på vårparten (Lisbet Klausen)
2. Innkalling til styremøter, referat fra styremøter og årsmøtet bør legges ut på lagets hjemmeside. Sverre gjør jobben.
Sak 20/10: Aktiviteter: 1. 24/3 klokka 1900 avholdes åpent møte i auditoriet på Vestlofoten VG – skole – Leknes. Tema:”Natur, kultur og landskapshistorie”.
Foredragsholder: Lektor Johan Sirnes.
2. 30/5 Tur til Rolvsfjord og Tjønndalen. Guide: Svein Kongsjord.
3. 29/8 markeres Kulturminnedagen med en tur til Lauvdalen og ”Aalan Gård”. Guider: Ottar Løvdal og Kjell Tore Sletteng.
Sak 21/10: Salg av gamle bøker og kalendere: Laget finner en dato over påske når dette kan foregå. Det blir tatt kontakt med Kjetil Benjaminsen for mulig tillatelse å
benytte Lofotsenteret som utsalgssted.

Priser: Kalendere – kr 30,- Gamle bøker – kr 60,- Bøker fra de to siste årene – kr 100,- Dato og sted annonseres senere.

Sak 212/10: Eventuelt. Deadline for stoff til ”Lófotr” er satt til 1. juni 2010.
Neste møte for styret blir 14. april 2010 (Vanlig møtetid).

Referent: Karl Johan Solheim