Styremøte 10. april 2012

 

Styremøte VHL 10.april 2012. Sagaveien 20,kl 18.30.

 

 

Til stede: Kolbjørn, Gunn, Haldis, Kirsti, Sverre, Karl, Gunnlaug.

 

                              Sak 26/12        Innkalling og saksliste godkjent.

                              Sak 27/12        Protokoll fra siste møte godkjent.

Referater/post: Henvendelse fra ”Bygdebokservice (?) der”noen” har bedt om digitalisering av Borge og Valberg bygdebøker.
Styret kjenner ikke til dette. Forespørsel etter papirutgave av Hol bygdebok. Denne finnes ikke, uten muligens i et antikvariat.
Referert søknad fra foreningen ”Livsglede for eldre ” om samarbeid om en tur i mai. Vi har ikke kapasitet til dette nå.

”Folket på Vinje”- kvelden var vellykket.

Kolbjørn vil snakke om havskillemerker på et kystseminar arr. av Lofotr. i aug.

Brev fra Camilla Skadberg om kommunens bevilgning til slekts/gårdshistorie.

 

Gunnlaug fikk  blomstersjekk og gode ord til sin 70-årsdag.

                               Sak 28/12        Vellykket folkemusikk-kveld i Valberg!

 

Sak 29/12        En del arbeid gjenstår med tørnboltene. Vedr. havskillemerkene: Ure gjør Lofoten turlag v/Audun Larsen ferdig.
Ballstad og Skottnes fiskarlag tar Mortsund: Moholmen, Stormoholmen, Moslia og Klømerflåget (?). Valberg: UL Skogstjerna
gjør ferdig Klauvkollen.

Nordland Fylke har trukket tilbake sin bevilgning til prosjektet p.g.a. at det ikke er avsluttet innen fristen, men det
er søkt om utsettelse.

 

Sak 30/12        28 stk. er påmeldt til ”Hamsunturen”, det er ennå plass til flere.

 

Sak31/12         Søknad om støtte til ”Flygelaksjonen” i Stamsund Kirke. Da saken har prinsippielle sider tenker vi på det og tar
avgjørelse på neste møte

 

Sak 32/12        Aktivitetsbildet

                               Styret arbeider med Hamsunturen, Skaftnesdagen, tur til Bjørnarøya i august. Kommet en forespørsel om en dagstur til Vinje
                               i Vesterålen,    
                               dette vil vi vurdere. Tur til Steigen utsettes til neste år. Neste år kan det bli aktuelt å lage et ”Vegatreff” med
                               herredstyremøte for Vega på  Ballstad slik det ble   holdt i ”gamle”dager.

Sigbjørn Lauritsen har kommet med forslag om en tur fra ”øverbygda” over Bolle, Hestneset og Tussan etter gamle veier.

Slektsgranskingsgruppa v/ Kirsti. Hun hadde deltatt på kurs holdt av Willy Hauge i regi av LHH med 6-7 deltagere. Hun har også
avfotografert en del kirkebøker fra Borge som er skrevet ut av Yngvar Dahl Høynes, og vil fortsette med det. Willy Hauge er villig
til å holde et nybegynnerkurs i slektsgransking.

 

Arkivgruppa v/ Haldis. Hun holder på med papirene fra ”GamleStamsund”. Hun er usikker på om alt har interesse, konfererer med
Nils Kaltenborn, Elisabeth Johansen og Arkiv i Nordland om hva som evt .kan makuleres.

 

Fotogruppa v/ Sverre. De er i rute i arbeidet  med kalenderen.

                               Sak 33/12        Kulturminnedagen. Tema i år er ”Møteplasser”, tidspkt. 4.-9.sept. Grønnåsen?

 

Sak 34/12        Fotoarkiv. Haldis hadde laget et forslag til kontrakt med kommunen. Styret godtok forslaget, forelegges kommunen.

 

Sak 35/12        Retting av bygdebøkene for Buksnes og Hol. Dette er et juridisk spørsmål der rettigheter må tas hensyn til. Terje har
fått inn en del rettinger som han vil at Historieklaget overtar. Kirsti fortalte at ”Dis” har et prøveprosjekt gående om hvordan
bygdebøker kan rettes. Hun vil undersøke mer omkring dette, så kommer styret tilbake til saken.

 

Sak 36/12        Eventuelt. Haldis ber styret komme med en henvendelse til myndighetene om bevaring av gamle bygninger på
Steine, deriblant det som kanskje er Lofotens eldste rorbu. Eier er ”Arctic Steine”. Styret ber grendelaget henvende seg til
myndighetene  med kopi til Historielaget, slik at vi kan støtte arbeidet.