Styremøte 1. september 2010

REFERAT FRA STYREMØTE 1.9.2010

Tilstede: Kolbjørn, Gunn, Turid Wenche, Karl Johan, Haldis og Sverre. Gunnlaug, Ottar og Kjell Thore hadde meldt forfall.

Sak 49/10 Innkalling og saksliste godkjent.

Sak 50/10 Referat fra siste styremøte godkjent.
Gunn S. Bugge foreslås som referent.

Sak 51/10 Referater:
a.Såkalte ”Kivlevideo” fra LSR gitt til laget av Kjell Oscar Straum er blitt borte fra kontoret og må etterlyses.
b.Kontoret bør ikke brukes til annen møtevirksomhet uten tillatelse fra laget.
c.Lagets PC måtte i sommer repareres. Sverre Gulbrandsen ser på utvidelse av minnet ev. innkjøp av ny PC.
d.Etterkommerne av dr.Kaare Gjernes tilbyr VHL lån av bøker og instrumenter. Mulig samarbeid med museet om utstilling.
e.Registering av gamle klær/drakter v/Husflidslagets Tove Sletteng. Kåseri med Æsa Elstad 11.september. Styret anbefaler lagets
Medlemmer om å delta i dette registreringsarbeid.
d.Div.e-post.

Sak 52/10 Lauvdalen/Aalan Gård 22.august. Fin tur og godt oppmøte. Ottar Løvdal gjorde en fin jobb med gårds-
historien. Legges ut på nettet. Det var en flott omvisning på Aalan Gård. Gode smaksprøver. Godt
og hjertelig vertskap – Tove og Knut Åland. Interessant og spennende hva de har fått til.

Sak 53/10 Temakveld om Lokalavisene må utsettes. Historiker Gunnar Ingolf Pettersen kontaktes angående foredrag
om tørrfiskhandelens betydning i middelalderen. Kan bli aktuelt i samarbeid med VVS. Tid: okt./nov. Leder følger opp saken.
Ansvarlig for slektsgransking Terje Karlsen bes om å arrangere et kurs i høst. Annonseres.
Kurs i foto- og videoteknikk vurderes.

Sak 54/10 Rydding i lagets kontor. Laget lagrer inntil 25 eksemplar av bøker og kalendere. Skoler som ønsker å motta bøker utkommet
etter 2000 kontaktes. Bibiotekene i VV bør få 1 eksemplar av årbok og kalender hvert år. ASVO får eksemplarer for salg, og resterende
eksemplar sendes LAS. Ryddingen skal gjøres i høst.

Sak 55/10 Arbeidet med restaureringen av havskillemerkene/tørnboltene fortsetter. Det ser ut som økonomien til oppstart er sikret.
Ref. brev fra pro sjektleder. Det avholdes møte med interesserte fiskere m.f. den 2.9. En del spørsmål angående registrering må avklares.
Aktuelle opp gaver: Malnesåsen, Klauvkollen, Myklevikaksla, Halsan, Urekneet, Støtthammaren, Bukkholmen, Moholmen og Mosslia,
samt Ballstadura. Laget arbeider videre med saken.

Sak 56/10 Kundeliste for bøker og kalendere oppdateres. Karl Johan Solheim ordner dette før utsendelse. Samordnes med Kjell-Thore Sletteng.

Sak 57/10 Haldis Waag tok opp temaet omkring stiftelsen ”Gamle Stamsund” og det registrerte historiske materiale som ligger på Svarholt Skole.
Registreringen er gjort av Paal Eikås og er et flott arbeide som må tas vare på. Stiftelsen har vedtatt å overlate materialet til Historie laget,
og laget vil prøve å finne plass i arkivet i Rådhuset.

Karl Johan Solheim opplyste at gravhaugen v/Sagaveien er i ferd med å ødelegges, og han vil snakke med Sirnes/ Museet i Tromsø
om ansvarsforholdene. Laget følger opp saken.

Leder foreslo å vise videoen om Kåre Ringstad og innslag fra Borg. Dersom dette lar seg gjøre i høst, settes dato og Ringstad inviteres.

Møtet slutt kl 2000
Neste styremøte settes til 13.oktober kl 18.30.

Gunn Silsand Bugge
Ref.