Temakveld om havskillemerkene. 18.11.2009

Onsdag 18.november var det temakveld i Mortsund om de unike havskillemerker som finnes på innersiden av Lofoten. Dette i regi av Vestvågøy Historielag, som har tatt initiativet til å få renovert og malt opp det som ennå er mulig å gjøre noe med. Et 40-talls tilhørere var møtt opp for å snakke om dette arbeid som gjelder å bevare viktige fiskerihistoriske kulturminner og for å få en historisk oppdatering omkring bakgrunnen for disse merkene.

Til å innlede var historielaget heldige å få med 2 som sitter inne med de beste lokalkunnskaper på dette feltet. Tidligere fisker og fiskeriminister Eivind Bolle og fiskerirettleder Knut Markussen.

Innledningsvis snakket Bolle om hvordan Lofotloven kom i stand allerede kort tid etter 1814 og videre om revideringen i 1857, en lov som fortsatt er gjeldende. Interessant var det å høre at det måtte til en biskop fra nord for å få i gang arbeidet med Lofotloven. Markussen kom så inn på ordningen med oppsyn og oppsynsdistrikt og dermed også det som førte til havdeling av ulike brukstyper. Dette ønsker vi å komme nærmere tilbake til senere.

For Historielaget var denne temakvelden arrangert for å sette fokus på den unike merkingen som vi ennå kan se rester av og som vi føler er en slik fiskerihistorisk kulturskatt at det må taes vare på selv etter at GPS-en har tatt over. Det ble en livlig meningsytring utover kvelden der man hadde en følelse av at dette var noe som det burde arbeides videre med. Det gjenstår juridiske spørsmål, økonomi, gjennomføring og ansvarsfordeling, samt å få i stand en oppfølging for fremtiden. Historielaget ser for seg en form for” kulturløype” med båt, slik at fortellingen kan bli kjent for interesserte og sett fra havsiden.

Vi håper at temaet blir tatt opp i de andre kommunene i Lofoten, idet bl. a. leder av Vågan Historielag var sammen med oss denne kvelden.

Kvelden avsluttes med muntre fiskerhistorier fra en talefør forsamling. Historielaget takker for frammøtet, for at Ballstad og Skotnes Fiskarlag har brakt saken videre til Havnestyret og at det arbeides videre med saken. Til slutt takkes Eivind Bolle og Knut Markussen for å dra så fint i gang denne fiskerihistorietimen.

Kolbjørn Bugge

Leder VHL