Årsmøtet 2017

Referat fra Årsmøtet i Vestvågøy Historielag

25. januar 2017 kl 18

 

Møtet ble holdt på Surprise kafe, Leknes, med  53 frammøtte deltakere.

 

Sak 1       Åpning

Leder Kolbjørn Bugge ønsket en tallrik forsamling velkommen til årsmøtet. Han nevnte spesielt at dette er starten på et jubileumsår, 40-årsjubileum. Han så med takk tilbake på den store innsatsen mange medlemmer har lagt ned for laget disse årene og fortalte at det var kommet 3 nye medlemmer til bare i løpet av dagen. En som ble spesielt nevnt, var Haldis Waag, som har vært lagets arkivansvarlig gjennom 30 år. Hun ble utnevnt til æresmedlem og ble gitt gode takkens ord, blomster og diplom.

Mannskoret Lofotr sang flere sanger under sin nye dirigent, Helge Vikjord: «Nocturne i nord» av Trygve Hoff, «Mitt land» av Anders Hovden og til slutt en livlig chanty-lignende sang, skrevet av Henrik Wergeland til advokat Jonas Anton Hjelm for innsatsen han gjorde for å få et rent norsk flagg. Stor takk til et dyktig kor!

 

Det ble overbrakt hilsen fra styremedlem Karl Botolfsen som ikke kunne være til stede.

 

Sak 2       Konstituering

Styret hadde foreslått Gunnlaug Bjørgo Larsen til møteleder, Karl A. Hansen som bisitter til lederen og Turid W Pedersen til sekretær. Alle ble valgt.

Til å underskrive protokollen: Herbjørn Alstad og Kirsten Stokvik.

 

Møtelederen leste, med et smil, noen velvalgte ord fra Håvamål om god framferd på møter. «Grannvar gjest, når til gilde han kjem, teier med andre talar. Lyder med øyro og med augo skodar, veltenkt og føre var».

 

 

Sak 3       Årsmeldinger 2016

Styrets årsmelding ble delvis lest, delvis kommentert, av lederen. Han nevnte særlig dette med å skaffe nye medlemmer. Det er her lagets økonomi ligger.

Det kom ingen kommentarer eller spørsmål.

 

Vedtak: Årsmeldingen fra styret ble godkjent.

De forskjellige undergruppenes årsmeldinger følger:

 

Årbokredaksjonen

Kjell Thore refererte årsmeldinga muntlig. Antall bøker ble redusert fra 1400 til 1200 sist år. Boka er så godt som utsolgt. Neste år må vi gjerne øke antallet igjen. Redaksjonen fikk ros for et godt produkt.

 

Fotogruppa

Ordstyreren leste årsmeldingen og gav ros til gruppa for et godt produkt.

 

Arkivarbeidet

Haldis Waag presenterte årsmeldingen. To arkiv nevnt i årsmeldingen som uferdige (Vestvågøy bygdelag og Gamle Stamsund), er nå sluttført.

Spørsmål:

–   Hva er Vestvågøy bygdelag? Var det de som utgav avisen «Lofotliv»? Skal sjekkes.

–   Det ble stilt spørsmål om hvordan det går med arkivet etter Yngvar Dahl Høynes. Redigeringsarbeidet er stort sett ferdig og skal inn i lagets arkiv.

Stor takk til Haldis for det viktige og omfattende arbeidet hun utfører.

 

Slektsarbeidet

Det forelå ingen årsmelding fra slektsarbeidet.

 

Vedtak:    Alle årsmeldingene fra undergruppene ble godkjent.

 

 

Sak 4       Regnskap og revisjonsberetning for 2016

Regnskapet ble referert av kasserer Lisbeth Klausen.

Et underskudd fra i fjor på kr 15.137 er snudd til et overskudd på kr

10. 915.

Revisjonsberetningen ble lest av Arne Christoffersen.

 

Vedtak:    Regnskap for 2016 med revisjonsberetningen                              ble godkjent.

 

 

Sak 5       Kontingentfastsettelse for  2017

Styret foreslår å øke kontingenten fra kr 375 til kr 400.

Det ble kommentert at medlemskap er viktig for økonomien i laget. Laget har imidlertid en solid økonomi og det ble foreslått at dagens kontingent beholdes på kr 375.

Styrets forslag vedtatt mot 7 stemmer.

 

Vedtak:    Kontingenten økes til kr 400.

 

Sak 6       Budsjett for 2017

Budsjettforslaget ble referert av kassereren.

 

Vedtak:    Det framlagte budsjettforslaget for 2017 ble godkjent.

Sak 7       Arbeids- og aktivitetsplan for 2017

Lederen la fram de veiledende planene som styret har behandlet.  Det foreligger egen oversikt. De planlagte aktivitetene er varierte og inneholder skissene til jubileumsfeiringen.

Kommentarer: Den utsatte turen til Bergsøyene vil bli forsøkt gjennomført i år.

        Arbeidsmengden til styret i VHL ble kommentert (jfr årsmeldingen). Laget besitter en stor kapital.  Vil laget være tjent med å bruke litt av kapitalen til å ansette en daglig leder i deltidsstilling?

 

Vedtak:    Den fremlagte arbeids- og aktivitetsplanen for 2017 ble              godkjent.

 

Sak 8       Innkomne saker

                Ingen innkomne saker.

 

Sak 9       Lovendring

                Ingen lovendring er foreslått.

 

Sak 10     Valg etter vedtektene

Valgkomiteens forslag ble referert av leder Tore Smedsund. Fjorårets lovendring har gjort valgkomiteens arbeid lettere.

Alle som foreslås er spurt, og de har sagt seg villige til å inneha vervene.  Valgkomiteen har ikke greid å skaffe 3. representant til valgkomiteen, og bad derfor om hjelp fra årsmøtet, som foreslo May Jakobsen.

 

De tillitsvalgte er da følgende:

 

        Styret

Leder                Kolbjørn Bugge                 2017-2018

Medlem            Karl Botolfsen                   2016-2018

Medlem            Karl A. Hansen                  2016-2018

Medlem            Gunnlaug Bjørgo Larsen     2017-2019

Medlem            Eldar Andersen                 2017-2019

Varamedlem      Anita Dunvold                   2017-2018

 

        Revisorer

Leder                Arne Christoffersen            2017-2018

Medlem            Roy Grønbech                   2017-2018

Varamedlem      Kjell Oscar Straum            2017-2018

 

        Valgkomite

Leder                Dan Viggo Vårum              2017-2018

Medlem            Tore Smedsund                 2017-2018

Medlem            May Jakobsen                   2017-2018

 

Styrets valg på tillitsvalgte

        Fotogruppen

Leder                Sverre Gulbrandsen           2017-2018

Medlem            Marit Woie                        2016-2018

Medlem            Karin Dybwad                   2016-2018

Medlem            Liv H. Sæthre                    2017-2019

Medlem            Margareth M. Kristensen    2017-2019

 

        Årbokredaksjonen

Leder                Kjell Thore Sletteng           2017-2018

Medlem            Ann Brit P.-Simonsen         2016-2018

Medlem            Karl Johan Solheim            2016-2018

Medlem            Svein-Erik Haugen             2017-2019

Medlem            Per Magne Bernhardsen     2017-2019

Medlem            Sissel Kristensen               2017-2019

 

        Arkivansvarlig  Haldis Waag             2017-2018

 

        Slektsansvarlig Kirsti Arctander       2017-2018

 

 

I pausen ble det servert snitter og bløtkake. Sverre viste en flott bildeserie av fuglelivet på Hornøya i Finnmark. Bildene ble tatt sist sommer. Han fikk blomster som takk.

        Det ble gitt informasjon om slektsarbeidet som SeniorNett avd Leknes driver. De er interessert i samarbeid med VHL. De har sine møter på Bo- og service.

        Takk ble rettet til Turid for innsatsen som styremedlem og sekretær i VHL gjennom en del år. Hun fikk ei fin poesibok som takk.

Til slutt fikk også ordstyrer og bisitter, likeså regnskapsfører og forskjellige utvalg en hjertelig takk for deres innsats i forbindelse med årsmøtet.

 

 

Turid W. Pedersen

referent

 

 

 

 

 

        Herbjørn Alstad                         Kirsten Stokvik                                         sign                                         sign