Årsmøtet 2014

~Referat fra Årsmøte i VHL 29. januar 2014

Møtet ble holdt på Surprise kafe, Leknes,  med 68 deltakere til stede.

Sak 1  Åpning
  Lederen ønsket velkommen og gav uttrykk for glede over at så mange hadde møtt fram. Nestleder Gunnlaug Bjørgo Larsen leste diktet «Vise på ei fjøl» av Helge Stangnes.

  Nappstraumen spelemannslag som består av Bent Stokke  på fele, trekkspillerne Kjell Skrove  og Robert Solberg, samt Erik Sømhovd på gitar og Henrik Klaveness på bassgitar, spilte to slåtter etter Kolbjørn Valberg; «Vals fra Lofoten» og « Reinlender». Dette var en god smakebit på den tradisjonsmusikken som nå er tatt vare på  ved med sikte på CD-innspilling.  Robert ble på vegne av spelemannslaget overrakt blomster   som takk.

Sak 2  Konstituering
  Karl Botolfsen ble valgt til møteleder og Turid W. Pedersen til sekretær.
  Halvdan Johnsen og Malfrid Olsen underskriver protokollen.
  
Sak 3  Årsmelding
  Lederen leste og kommenterte styrets årsmelding.

  Under pkt L i årsmeldingen (Folkemusikk fra Vestvågøy) orienterte Robert Solberg om innspillingen av folkemusikk fra Vestvågøya.  25 av de gamle  slåttene er innspilt og på det viset tatt vare på: Slåttene er etter flg musikere: Børre Holmstad, Arthur Sørensen, Halvdan Gjertsen, Helmer (Basse) Liland, Leiv Valberg, Kolbjørn Valberg, Lars Hellan, Olav Hansen, Trygve Kirkesæther. Det er tidligere gjort innspilling av 16 slåtter av Børre Holmstad.
  Robert rettet en takk både til VHL og sine medmusikanter.

  Kommentarer og spørsmål fra medlemmer:
  - Navn på tillitsvalgte burde vært med i dokumentene til årsmøtet. Nåværende medlemmer i styret og undergrupper ble opplest.
- Spørsmål om hva som skjer med bøkene som ikke blir solgt. Noe er gitt til skoler og institusjoner. Ellers er det fra tid til annen spørsmål om å få kjøpt bøker fra lageret.
- Det er søkt om  at Nappstraumen spelemannslag kan få tilskudd fra «Den kulturelle spaserstokk»  til konserter.
- Medlemsverving: Det er viktig at vi gjør en innsats for å få inn yngre medlemmer.

 

  Kommentarer til undergruppenes årsmeldinger:
  - Det har blitt nedlagt et stort arbeid med arkivet etter Stiftelsen Gamle Stamsund. Der er huller i arkivet, men det vi har er blitt tatt vare på.
- Er der samarbeid med Nordlandsarkivet? Ikke noe organisert samarbeid.
- Spørsmål om fotograferingen av folketellingene i Borge og Valberg.

  Årsmeldingene ble godkjent.

Det ble tatt en pause i forhandlingene hvor Sigfús Kristmannsson viste bilder fra Island og fortalte om turmuligheter der. Det ble også vist bilder fra lagets tur til Island 2.-9. juli -13. Nydelige bilder og god orientering gav nok flere lyst på en tur til Sagaøya! Sigfús ble takket med gode ord og blomster.

Sak 4  Regnskap for 2013
  Regnskapsfører Lisbeth Klausen la fram regnskapet for 2013. Det ble et underskudd på kr 5.920. Omløpsmidlene beløper seg til kr 499.460.

  Det kom forslag om at forrige års regnskap settes opp som egen rubrikk parallelt med det framlagte regnskapet som skal behandles.
  Likeså foreslås det at det kommer noter som forklarer enkelte poster hvor det gjerne vil bli spørsmål.

  Revisjonsberetningen ble opplest av Arne Christoffersen.
  Regnskapet ble godkjent.

Sak 5  Kontingentfastsetting 2014 
  Styret foreslår at kontingenten fortsatt blir kr 350.
  Det ble godkjent.

Sak 6  Budsjettforslag 2014
  Lederen refererte budsjettforslaget for 2014 med en    inntekts-/utgiftsramme på kr 329.000.
  Spørsmål og kommentarer:
  - Bør refusjon av merverdiavgift bli egen inntektspost i budsjettet? Det ble svart at størrelsen på refusjonen er vanskelig å forutse. Den forandres mye fra år til år.
  - Kanskje vi bør betale for serveringen på årsmøtet?
  - Er datautstyret forsikret? Pt er det ingen forsikring på det.
  -Medlemspleien bør ha stor oppmerksomhet.
  - Bør vi være representert ved landslagets årsmøte? - da er    budsjettposten «reiseutgifter» på kr 5.000 for liten.
  Styret tar innspillene med seg i det videre arbeidet.
  Budsjettframlegget ble godkjent.
 
Sak 7  Arbeids- og aktivitetsplan 2014
  Lederen refererte den framlagte aktivitetsplanen.

  Kommentarer:
  Svein Kongsjord nevnte at det for noen år siden var avholdt temakveld om Gerhard Schøning.
- Turen til Kartfjorden. Forslag på at turen starter på Kartneset.
- Årsavslutning: Temakveld i slutten av november, f.eks. På Borg.
Rigmor Rekdal savner flere turer i Nord-Borge, f.eks. på Kleivan. Der er det sollgruver (brenning av tang). Er det mulig å få disse vernet?
- Er det ikke planlagt noe i forb. med 200-årsjubileet for grunnloven? ble det spurt. Lederen ber om å få ideer fra medlemmene.
Svein: Kan VHL forsøke å få budstikka som går landet rundt i forbindelse med grunnlovsjubileet, hit?
Det ble reist bauta utenfor Buksnes kirke i 1914 i forbindelse med 100-årsmarkeringen for Grunnloven. Kommunen bør ha markering her i år.
- Tur til Krigsmuseet i Svolvær foreslås.
Halfdan Johnsen takket styret for arbeidet som nedlegges.

  Arbeids- og aktivitetsplanen ble godkjent

Sak 8  Innkomne saker
  Ingen innkomne saker.

Sak 9  Lovendring
  Styret ønsker å endre § 5 – valg pkt b, slik at redaksjonsnemnden får to varamedlemmer. Styrets forslag får følgende ordlyd:  «Redaksjonsnemnd med leder, 4 medlemmer og 2 varamedlemmer».

  Godkjent.

Sak 10  Valg etter vedtektene
  Tor Arne Andreassen la fram valgkomiteens innstilling på vegne av komiteens leder, Sissel Kristensen. Alle valg ble i samsvar med forslaget. De tillitsvalgte er da følgende:

 Styret
Leder:  Kolbjørn Bugge  2014-2015
Styremedlem: Gunnlaug B. Larsen 2013-2015
Styremedlem: Turid W. Pedersen  2013-2015
Styremedlem: Karl Botolfsen  2014-2016
Styremedlem: Karl A. Hansen  2014-2016
Varamedlem: Gunn S. Bugge  2014-2015

 Fotogruppe
Leder:  Sverre Gulbrandsen 2014-2015
Medlem:  Margareth M. Kristensen 2013-2015
Medlem:  Liv H. Sæthre  2013-2015
Medlem:  Marit Woie   2014-2016
Medlem:  Karin Dybvad  2014-2016

 Arkivansvarlig
   Haldis Waag  2014-2015

 Slektsgranskningsansvarlig
   Kirsti Arctander  2014-2015

 Revisorer
Leder:  Arne Christoffersen 2014-2015
Medlem:  Kjell Oskar Straum 2014-2016
Varamedlem: Roy Grønbech  2014-2015

 Redaksjonsnemnd
Leder:  Kjell Thore Sletteng 2014-2015
Medlem:  Per Magne Bernhardsen 2013-2015
Medlem:  Svein-Erik Haugen 2013-2015
Medlem:  Ann-Brit P.-Simonsen 2014-2016
Medlem:  Karl Johan Solheim 2014-2016
Varamedlem 1: Brita A. Rist   2014-2015
Varamedlem 2: Sissel Kristensen  2014-2015

 Valgnemnd
Medlem:  Harald Eilertsen  2014-2015
Medlem:  Tor Arne Andreassen 2014-2015
Medlem:  Styret oppnevner ett medlem. Offentliggjøres i styrereferatet.

  Valgene godkjent.

Det foreslås av Karl Klevstad at både sittende komitemedlemmer og valgkomiteens forslag legges fram i saksdokumentene til årsmøtet.

Underveis i møtet hadde vi pause med god servering; snitter og bløtkake. Kafeens mannskap greide brasene med å servere hele den tallrike forsamlingen på kort tid, mens praten gikk livlig rundt bordene.

Ved slutten av møtet ble det gitt takk og blomster til Herbjørn Alstad som ble hedret for 20 års innsats i bokredaksjonen. Videre fikk også Ottar Løvdal, Sverre Gulbrandsen, Tor Arne Andreassen, møtelederen og sekretæren vakre blomster og takk.

Turid W Pedersen
referent

 

 

  Malfrid Olsen      Halfdan Johnsen
   sign                    sign

 

Bilder fra årsmøtet.


Det var 68 deltakere på årsmøtet.


                                                                                                              VHL`s leder Kolbjørn Bugge åpnet møtet.


Gunnlaug B. Larsen leste dikt.                                                          Nappstraumen Spelemannslag underholdt.


Robert Solberg fikk blomster på vegne av spelemannslaget.          Sigfús Kristmannsson viste bilder og fortalte om Island.


Sigfús fikk blomster.                                                               Herbjørn Alstad fikk blomster for 20 års innsats i Årbokkomitéen,
                                                                                                           og Ottar Løvdal fikk takk for sin innsats som styremedlem. 


Karl Botolfsen var ordstyrer under årsmøtet.                          Sverre Gulbrandsen fikk takk for sin innsats som leder i Fotogruppa.


Tor Arne Andreassen fikk blomster på vegne av Valgnemnda.