Årsmøtet 2013

Protokoll fra årsmøtet i Vestvågøy Historielag 30. januar 2013

 

 

Møtet ble arrangert på ”Surprise” kafe med 36 medlemmer til stede.

 

Sak 1                  Åpning

Kolbjørn Bugge sang en sang av Mikael Wiehe om Titanics forlis, til eget gitarakkompagnement.

 

Det ble sagt noen minneord om de to æresmedlemmene som har gått bort i 2012, Nils Vian og Kåre Ringstad, og lederen leste et vers av Blå salme av Erik Bye i den forbindelse.

 

Hilsen og takk for arbeidet i VHL fra Odd Nylund ble også opplest.

 

Steinar Friis fra Flakstad fortalte om mean på Yttersida og delte minner om fiskere han husket fra den tiden de ikke brukte sattelittnavigasjon. Han leste et levende og malende dikt med samme tittel, noe det ble kvittert for med applaus og blomster.

 

Forsamlingen sang ei flott vise av Kåre Ringstad, Kulturblomstring, skrevet i 1987 som innledning til saksbehandlingen.

 

 

Sak 2                  Konstituering

Karl Botolfsen ble valgt til møteleder, Turid W Pedersen til sekretær, og Bernharda og Karl Klevstad ble valgt til å underskrive protokollen.

 

 

Sak 3                  Årsmeldinger 2011

Møtelederen leste styrets årsmelding.

Lagets leder refererte aktivitetene i 2012. Dette ligger som vedlegg til saksdokumentene til årsmøtet. Likeså alle rapportene fra undergruppene.

Haldis Waag leste årsrapporten fra arkivarbeidet.

Fotogruppens og årbokredaktørens årsmelding ble lest. Det ble gitt oppfordring til å skaffe skribenter til boka.

Det ble også referert fra en fyldig rapport fra slektsgranskingsarbeidet ved Kirsti Arctander.

 

Kommentarer ble gitt til følgende tema:

  • Robert Solberg fortalte at innspillingen av 24 lokale slåtter starter i mars måned.
  • Svein Kongsjord orienterte nærmere om de tingene han hadde gitt til VHL (bibel , kopi av slektstavle for Skaftnesfolket, bøker fra Marius Evjebergs forlag, grunnlagsmaterialet til boka Nord-Norge i nær fortid m.m.
  • Svein har tidligere etterlyst arbeidet med å framskaffe et arkeologisk kart over Vestvågøya. Det foreligger i Kulturminneplanen for Lofoten, utgitt av Nordland Fylkeskommune.

Årsmøtet godkjenner årsmeldingen.

 

 

Sak 4                  Regnskap for 2012

Ble referert av regnskapsføreren. Det foreligger et underskudd på kr 59.396. Omløpsmidlene er likevel på kr 487.896. De lave renteinntektene ble kommentert. Kan en forhandle med banken om bedre renter?

Revisjonsberetningen ble lest av Arne Christoffersen.

Regnskapet ble godkjent.

 

 

Sak 5                  Kontingentfastsettelse for 2013

Styret la fram forslag om å øke kontingenten med kr 25, til kr 350.

Godkjent.

 

 

Sak 6                  Budsjett for 2013

Budsjettforslaget ble referert av regnskapsføreren. Inntekts- /utgiftsramme på kr 334.000,-.

Godkjent.

 

 

Sak 7                  Arbeidsplan for 2013

Det ble referert en fyldig aktivitetsplan for 2013.

Følgende tema ble kommentert:

  • Tidl. funn på Moland. Nå er det overgrodd. Kan VHL gjøre noe for å rydde gresset på de sentrale utgravingsfeltene.
  • Blir oversikten over artikler utgitt i årboka videreført? Redaktøren har nettopp oppdatert dette. Temaregister ligger på heimesiden.
  • Annet lokalhistorisk arbeid: Det foregår en fortetting i Leknes, - Elvegården skal rives / flyttes til fordel for tre blokker. Kan vi gjøre noe for å forhindre at dette huset blir fjernet? VHL v/ Karl Johan Solheim skrev en artikkel for to år siden som ble trykt i avisen. Årsmøtet vedtar at VHL krever at Elvegården beholdes. Karl Johan utpekes til sammen med styret å lage en uttalelse til kommunen.
  • Det ble bemerket at det var hyggelig at to saker på aktivitetsplanen omhandler kvinners innsats.

Arbeidsplanen godkjent.

 

 

Sak 8                  Innkomne saker

Ingen saker meldt til styret.

 

 

Sak 9                  Lovendring

Ingen endringsforslag foreligger.

 

 

Sak 10       Valg

Valgkomiteens forslag ble lagt fram av lederen.

Styret la fram forslag på valgkomite.

 

Alle de foreslåtte valg ble vedtatt.

 

Følgende bekler nå posisjonene som tillitsvalgt i VHL fra januar 2013:

 

Styret

Leder:                  Kolbjørn Bugge             2013-2014

Styremedlem:       Ottar Løvdal                 2012-2014

Styremedlem:       Karl Botolfsen               2012-2014

Styremedlem:       Gunnlaug Bjørgo Larsen 2013-2015

Styremedlem:       Turid W Pedersen                   2013-2015

Varamedlem:        Gunn Silsand Bugge       2013-2014

 

Årbokredaksjonen

Leder:                  Kjell Thore Sletteng       2013-2014

Medlem:              Karl Johan Solheim        2012-2014

Medlem:              Oluf Svendsen              2012-2014

Medlem:              Per Magne Bernhardsen 2013-2015

Medlem:              Svein Erik Haugen         2013-2015                  

Varamedlem:        Herbjørn Alstad             2013-2014

Assosiert medlem: Ann-Brit Pilegård-Simonsen 2013-2014

 

Fotogruppa

Leder:                  Sverre Gulbrandsen       2013-2014

Medlem:              Marit Woie                   2012-2014

Medlem:              Karin Dybwad               2012-2014

Medlem:              Margareth Martnes Kristensen 2013-2015

Medlem:              Liv Hammer Sæthre       2013-2015

                        

                        

Arkivansvarlig 

Leder:                  Haldis Waag                  2013-2014

 

 

Slektsarbeid

Leder:                  Kirsti Arctander             2013-2014

 

Revisorer

Leder:                  Arne Christoffersen       2013-2014

Medlem:              Kjell Oskar Straum        2013-2015

Varamedlem:        Roy Grønbech              2013-2014

 

 

Valgkomite

Leder:                  Sissel Kristensen            2013-2014

Medlem:              Tryggve Valberg           2013-2014

Medlem:              Tor Arne Andreassen     2013-2014

Styrekontakt:        Ottar Løvdal                 2013-2014

 

Det ble ved slutten av møtet delt ut blomster til avtroppende leder i valgkomiteen, Arne Christoffersen, regnskapsfører, møteleder og sekretær.

 

 

Møtet ble avsluttet med sangen Fra mitt trange, mitt stengende bur.

 

 

Turid W Pedersen

Referent

 

 

 

 

 

Bernharda Klevstad                         Karl Klevstad

         sign.                                              sign.