Årsmøtet 2012

 

Protokoll fra årsmøtet i Vestvågøy Historielag 25. januar 2012

 

Møtet ble arrangert på ”Surprise” kafe med 47 medlemmer til stede. OBS: Bilder fra årsmøtet etter referatet.

Sak 1                  Åpning

Møtet startet ved at Karl Johan Solheim leste et stykke fra Lofot-Liv 1980 om Nev-steinen i Borge. Så ønsket lederen forsamlingen velkommen og vi sang ”Der ligg ei stø” av Lars Berg.

Sak 2                  Konstituering

Karl Johan Solheim ble valgt til møteleder, Turid W Pedersen til sekretær. Solveig Arnes og Hermann Fjelltun ble valgt til å underskrive protokollen.

Sak 3                  Årsmeldinger 2011

Møtelederen leste styrets årsmelding. Det ble gitt kommentarer til følgende tema: - Medlemsantallet – økende eller minkende? Trolig omtrent på samme nivå som foregående år.

  • Ønske om at arbeidet med kornkvernene blir offentliggjort. Det kommer i neste årbok. Stor takk til Svein Kongsjord!
  • Engasjementet omkring ”Elvegården” er blitt lagt merke til. Det foreligger ikke svar fra kommunen.

* Styrets årsmelding ble godkjent.

* Årbokas årsmelding godkjent. Det ble rettet en særlig takk til Karl Klevstad for trofasthet med å levere artikler, - og levere de i god tid.

* Arkivansvalig orienterte kort om bakgrunnen for at VHL har overtatt arkivet fra ”Gamle Stamsund”. Årsmeldingen godkjent.

*Årsmeldingen fra slektsansvarlig godkjent.

* Fotogruppas årsmelding godkjent. Lederen kunne fortelle at den nye heimesiden nå er i lagt ut til brukerne.

Lederen la fram egen statusrapport om arbeidet med havskillemerkene og tørnboltene. Det tas sikte på å fullføre dette arbeidet innen sommeren. Ros til de mange som har bidratt til dette arbeidet! Hans Nybakk ble takket spesielt med blomsteroverrekkelse.

Sak 4                  Regnskap 2011

Regnskapet ble lagt fram av regnskapsføreren med et overskudd på kr 49.056,-.

Møtelederen leste opp revisjonsrapporten. Det ble gitt ros for god budsjettdisiplin. Regnskapet godkjent.

Sak 5                  Kontingentfastsettelse for 2012

Styret la fram forslag om å beholde kontingenten uforandret, kr 325. Godkjent.

Sak 6                  Budsjett 2012

Budsjettforslaget ble referert av regnskapsføreren. Inntekts- /utgiftsramme på kr 324.000,-. Godkjent.

Før en god matpause med snitter, bløtkake og kaffe sang vi Ivar Aasens ”Til lags åt alle”. Tror serveringen falt i smak hos hele forsamlingen, skal vi tolke lydnivået under ”kaffedrøsen”.

Turid W Pedersen fortalte så om sine inntrykk fra møte med den gassiske kulturen, da hun for over 40 år siden kom til øya som ung skolemisjonær.

Sak 7                  Aktivitetsplan for 2012

Lederen kommenterte den framlagte planen fra styret (vedlegges). Svein Kongsjord bad om at arbeidet med å registrere gamle organisasjonsfaner ikke må glemmes. Likeså foreslo han at styret burde henvende seg til kulturskolen  og be de gi rom for folkemusikk i sine aktiviteter. Videre minner han om at det 1. januar 2013 er 50 år siden Vestvågøy kommune ble etablert etter sammenslåingen av Buksnes, Hol, Borge og Valberg. Verd oppmerksomhet fra VHLs side? Hva med 200-årsmarkeringen 2014?

Det ble også lagt fram forslag om å kontakte William Hakvaag i Svolvær for å få ham til å foredra om krigen i Lofoten.

Det ble til slutt stilt spørsmål om alle turene i VHLs regi må legges til søndager.

Styret takket for alle konstruktive innspill og tar forslagene med seg i det videre arbeidet. Planen vedtatt.

Sak 8                  Innkomne saker

Ingen saker meldt til styret.

Sak 9                  Lovendring

Styret foreslår at pkt b i §2  (sitat: ”Å ha et nært samarbeid med Vestvågøy Museum, bl.a. ved at ett medlem fra museets styre får delta i historielagets møter med tale- og forslagsrett”.) utgår, som følge av endret status for Vestvågøy Museum. De andre punktene beholdes. Vedtatt.

Sak 10       Valg

Møtelederen la fram valgkomiteens forslag.

Flg. forslag ble lagt fram av styret: ansvarlig for slektsgransking Kirsti Arctander, valgkomite: Sissel Kristensen, Tryggve Valberg, Arne Christoffersen. Alle de foreslåtte valg ble vedtatt.

 

Følgende bekler nå posisjonene som tillitsvalgt i VHL 2012

Styret

Leder:                   Kolbjørn Bugge                  2012-2013
Sekretær:             Turid W Pedersen              2011-2013
Styremedlem:       Gunnlaug Bjørgo Larsen   2011-2013
Styremedlem:       Karl Botolfsen                   2012-2014
Styremedlem:       Ottar Løvdal                      2012-2014
Varamedlem:        Gunn Silsand Bugge        2012-2013

Årbokredaksjonen

Leder:               Kjell Thore Sletteng             2012-2013
                          Per Magne Bernhardsen    2011-2013
                          Svein-Erik Haugen             2011-2013
                          Oluf Svendsen                   2012-2014
                          Karl Johan Solheim           2012-2014
Varamedlem:    Herbjørn Alstad                  2012-2013

Fotogruppa

Leder:                Sverre Gulbrandsen         2012-2013
                          Margareth M Kristensen   2011-2013
                          Liv Hammer Sæthre         2011-2013
                          Marit Woie                        2012-2014
                          Karin Dybwad                   2012-2014

 

Arkivansvarlig  

Haldis Waag                 2012-2013

Slektsgranskingsavsvarlig

                          Kirsti Arctander              2012-2013

Revisorer

Leder:                  Arne Christoffersen       2012-2014
                            Kjell Oskar Straum        2011-2013
Varamedlem:      Roy Grønbech               2012-2013

Valgkomite

                         Sissel Kristensen       
                         Tryggve Valberg
                         Arne Christoffersen

 

Tradisjonen tro ble møtet avsluttet med takk og blomster til trofaste medarbeidere som trer ut av tillitsverv: Johannes Hope, Herbjørn Alstad (fortsetter som vararepr), Terje Karlsen (ikke til stede) og Karl Johan Solheim (som slutter av i styret, men fortsetter i årboka).

Kolbjørn avsluttet med å takke alle frammøtte, gi blomster til Solveig Arnes og Turid og ønske vel heim.

 

Turid W Pedersen

Referent

 

Bilder fra årsmøtet:

Det var bra oppmøte.

Karl Johan Solheim (bak til venstre) var møtets ordstyrer.

Årsmøtet ble startet med en allsang. Historielagets leder Kolbjørn Bugge akkompagnerte på gitar.


Hans Nybakk fra Stamsund fikk blomster og takk for sin innsats i forbindelse med restaureringen av
havskillemerker/tørnbolter i Vestvågøy.

Historielagets sekretær Turid Wenche Pedersen fortalte om sin tid på Madagaskar.

Historielagets leder takker Herbjørn Alstad og Johannes Hope for god innsats.  

Herbjørn Alstad har vært medlem i Årbokredaksjonen i mange år. Nå er han varamedlem. Gunn Silsand Bugge overrakte blomster.

Turid Wenche Pedersen fikk blomster som takk for interressant foredrag om Madagaskar.

Karl Johan Solheim fikk takk for god innsats i styret. Han går over til Årbokredaksjonen.