Årsmøte 2020

REFERAT FRA ÅRSMØTET I VESTVÅGØY HISTORIELAG

                      28. JANUAR 2020 KL. 18.00

 

Møtet ble holdt på Trappa Kafe, Leknes med 39 deltakere.  Det hadde vært annonsert i Lofotposten, Lofot-Tidende og på historielagets hjemmeside.

 

Sak 1   Åpning v/leder

Lederen ønsket velkommen.  Han mintes mangeårige styremedlem

Karl Botolfsen, som gikk bort på sensommeren, med et dikt av Mikael Wiehe.  Han mintes også Tore Statle som gikk bort i 2019.  Han ba så forsamlingen reise seg og ta 1 min stillhet.

 

Sak 2  Konstituering

Styret hadde foreslått Arne Christoffersen til møteleder og Anita Dunvold til sekretær.  Begge ble valgt.

Til å underskrive protokollen: Solrunn Holm og Richard Lunde.

 

Sak 3  Årsmelding 2019

Styrets årsmelding ble delvis lest, delvis kommentert av leder Kolbjørn Bugge.  Laget har nå 530 medlemmer.

Vedtak: Årsmeldingen fra styret ble godkjent.

 

Undergruppene la ikke fram egen rapport i år, men var til stede for spørsmål.  Kjell T. Sletteng, Roger Pettersen og Haldis Waag fortalte også litt om arbeidet i undergruppene.

 

Sak 4  Regnskap for 2019

Regnskapet ble referert av kasserer Lisbeth Klausen.  Et underskudd på

kr 4 193.

Arne Christoffersen leste revisjonsberetningen.

Vedtak: Regnskap for 2019 med revisjonsberetning  ble godkjent.

 

Sak 5  Kontingentfastsetting 2020

Styret foreslo kr 425 i kontingent for 2020.

Vedtak: Styrets forslag ble vedtatt.

 

 

 

 

Sak 6  Budsjett for 2020

Budsjettforslaget  ble referert av kassereren.

Vedtak: Det framlagte budsjettforslaget for 2020 ble godkjent.

 

Sak 7  Arbeidsplan for 2020

Lederen la fram forslag fra styret om at aktivitetsnivået burde senkes noe i 2020.  Ønsket å videreføre påbegynte aktiviteter, bl.a. tur til Kleivan.

Ba også om forslag fra medlemmene.  Jarle Juliussen foreslo tur til Unstad med arkeolog.  Evt turer vil bli annonsert.

 

Sak 8  Innkomne saker

Ingen innkomne saker.

 

Sak 9  Lovendring

Ingen lovendringer er foreslått.

 

SaK 10 Valg etter vedtektene

Valgkomiteens forslag ble referert av May Jacobsen.  Alle som foreslås er spurt og de har sagt seg villige til å inneha vervene.

 

De tillitsvalgte er da følgende:

 

        Styret

Leder                Kolbjørn Bugge                     2020-2021

Medlem            Tore Haug                               2019-2021

Medlem            Eldar  Stig Andersen             2019-2021

Medlem            Anita Dunvold                      2020-2022

Medlem            Steinar Nilsen                       2020-2022

Varamedlem     Inger Benjaminsen                2020-2021

 

         Revisorer

Medlem            Roy Grønbech                       2020-2021

Medlem            Arne Christoffersen               2020-2021

Varamedlem     Kjell O. Straum                     2020-2021

 

         Valgkomite

Medlem             Søren Fredrik Voie                2020-2021

Medlem             Inge Elvebakk                       2020-2021

Medlem            May Jakobsen                        2020-2021

 

Styrets valg av tillitsvalgte til undergruppene:

 

Årbokredaksjonen

Kjell Thore Sletteng, redaktør                         2020-2021

Ann Brit P. Simonsen                                      2020-2022

Grethe Lill Larssen                                          2020-2022

Svein-Erik Haugen                                           2019-2021

Per Magne Bernhardsen                                   2019-2021

Sissel Kristensen                                              2019-2021

 

Fotogruppen

Roger Pettersen, leder                                      2020-2021

Marit Woie                                                       2020-2022

Karin Dybwad                                                  2020-2022

Liv H. Sæthre                                                   2019-2021

Margareth M. Kristensen                                  2019-2021

 

Arkivansvarlig

Haldis Waag                                                      2020-2021

 

Slektsansvarlig

Kirsti Arctander                                                2020-2021

 

I pausen ble det servert kaffe, snitter og kake.  Jarle Juliussen fortalte om arkeologiske funn på Unstad.  Steinar Nilsen – nytt medlem i styret – presenterte seg selv.

 

Møtet avsluttet kl. 20.15.

 

 

Anita Dunvold

       (ref)

 

                                                Solrunn Holm                     Richard Lunde

                                                     sign                                        sign